Berufe / Professioni

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Ich möchte die Schlafzimmer ausmalen, morgen rufe ich den Maler!

ITA - Vorrei imbiancare le camere da letto, domani chiamo l’imbianchino!

GRE - Éch wellté wiskò d’schloafstòbe, mòre tuené dem moaler schrie!
ISS - Ich wélti wéiskrun d’schloaf choambri, muare schréjich dam weerma [operaio]!
ALA - Ich welti wiscku d’schlof stube, moure jutzi dan jepser!
RIM - Welte üfgé d chamre, möru ŝchiohu der ma das gé üf tsch wissu [l’uomo che dà su il bianco]!
FOR - I wellti t schlaafschpichra wisku, mörä répfäni dem wisker!
C7C - Ich bölte dorbaisan de khamarn so slaafan, morghen ich rüufe in berbar!
C13 - I bóutate darbaizzan de kamarn, morgan ruaf-i in darbaizzar!
Clu - i böllat baizarn di schlafkhåmmarn, mòrng rüave in baizrar!
MOC - Tant mer pfòlln baisln de zimmern, morng riave der òrbeter as bart mer s tea’!
SAP - I bellat de kommern aussarbaisn, morgn rief i in molar / baislar!
SAU - I bilat varbaissn de khember, mörgn riefi in varbaissar!
TIM - Ii bolat varbaisn da ckomar, moarn riafi in molar!

DEU - Ich möchte die Schlafzimmer ausmalen, morgen rufe ich den Maler!

Mama kauft die Wurst immer vom Metzger.

ITA - La mamma compra sempre le salsicce dal macellaio.

GRE - D’mamma tuet geng d’wòrschta choufe zem metzker.
ISS - D’mamma chauft génh d’sussusunh zam métzker.
ALA - D’aju chaupft z’ganza d’wïrste vam metzger.
RIM - D àju cheft alzit d werschte zu mazker.
FOR - Z möti chöift féri t bratwurschtjé bém metzker.
C7C - De muutar khoofet hörtan de büurste ka me bekear.
C13 - De muotar kofat sempar de luganeghe kame fljaischar.
Clu - Di måmma khoaft hèrta di bürstn kan metzegar.
MOC - De mama kaft òlbe de birstler kan metzker.
SAP -De mamme kaft òlbm de birschte pa me metzkar.
SAU - De mueter khafet olban de burstlan / börstlan pam meizigar.
TIM - Da muatar ckaft da birschtlan obla pan vlaischhockar.

DEU - Mama kauft die Wurst immer vom Metzger.

Der alte Schneider wird für meinen Vater ein neues Gewand anfertigen.

ITA - Il vecchio sarto confezionerà un abito nuovo per mio papà.

GRE - Der oalte schnider wérd es nus chleid fer min pappa bieze.
ISS - Dar oalt schnéider machut dén as naus kleid vür méin pappa.
ALA - Der olt schnider wird machu as niwws chlaid fïr mine atu.
RIM - Der àlte schnìder tiöt màcchu es nuws zog vàr min àttu.
FOR - Der aalt schnider beetzt de mim attä äs niws chleid.
C7C - Dar alte srootar bill machan au an nojes gabant bör in main baatar.
C13 - Inj altar snaidar machat a naugaz garust for mai tèta.
Clu - Dar alt snaidrar bart machan a naüga rust vor moi tatta.
MOC - Der òlt schnaider bart vlicken a nai s gabònt ver en mai’ tata.
SAP - Der òlte schnaidar schnaidt a nais gebònt ver main voter zui.
SAU - Der olte schnaidar bart zueschnaidn unt mochn a naies gebont vur mai voter.
TIM - Dar olta sghnaidar beart a nojs gabantl mochn main votar.

DEU - Der alte Schneider wird für meinen Vater ein neues Gewand anfertigen.

Ich brachte meine eleganten Schuhe zum Schuster zum Richten.

ITA - Ho portato le mie scarpe eleganti dal calzolaio per farle aggiustare.

GRE - Hänné min finò schue zem schuemacher treit, fer ŝché tònz’ réschte.
ISS - Ich hen troan méin féinu schu zam schumacher vür dŝchu tun z’rüschten.
ALA - Ich hon g’troge minu haftigu schua vam schuamacher fïr si raisu.
RIM - Hèt tràgut mi hepsch schiö dum tschàpter.
FOR - I hä mini di hépschu schöö zum schöömacher pracht fer ŝch z solu z tén.
C7C - Ich han gatraghet de main söone suughe ka me suustare bör richtan ze au.
C13 - I han gapringat mai schuane schuaǵe kame schuastar for macha-si ristan.
Clu - I hån getrakk maine vairtaschua kan schuastar zo machase richtn.
MOC - I hòn trong de mai’ schea’n schua kan schuaster ver za richtn sa.
SAP - I òn maina noubla schui ka me schuischtar getrok / getrogn ze richtn.
SAU - I on getrogn maina noubla schue za richtan zame schuestar.
TIM - Maina suntischuachn honi gatroong zan richtn pan schuastar.

DEU - Ich brachte meine eleganten Schuhe zum Schuster zum Richten.