Wortschatz "Familie / Famiglia"

LEGENDE
ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (Walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (Walser)
ALA Titzschu Alagna (Walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (Walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (Walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Die Mutter sieht sehr müde aus. – Sie ist es! Sie musste die ganze Nacht der alten Tante Gesellschaft leisten, weil die nie schlafen will!

ITA – La mamma sembra molto stanca. – Lo è! Ha dovuto far compagnia tutta la notte alla vecchia zia che non vuole mai dormire!

GRE – D’mamma dòngt déchtég miedé. – Äs éscht sotte. Dŝchi hät mòssò d’ganzò nacht gselltschaft machò der
oaltò muema woa wéll nie schloafe!
ISS – Mu seiti d’mamma wieri vill müdi. – Dŝchi ischts! Dŝchi het mussun machun gséllschaft alli d’nacht dar oalt
muma das willt nji schloafe!
ALA – D’aju schino gor miadi. – Ist’s! Si häd miässe machu d’sellschaff all nacht dar oltu muamu di will niammer
schlofe!
RIM – D aju glihet vrei miéde. – Ŝchei isch! Ŝchei hét messu wacche d ganze nacht d élte miöma das weltsch njémer schlafu!
FOR – Z möti töchtmi rüch méds. – Äs éschts! Äs het di gantz nacht méssä der aaltu mömu kschpanä machu! Ŝchi
wéll niä schlaafä!
C7C – De muutar preear biil müude. – Ze ‘s ist Ze hat gahat so steenan de gantze nacht mettar alten amada ba biil net slaafan
C13 – De muotar prirt eibala muade – Iz ist asou! Si hat gatust stian pitanandar alje de nast pitar alte muama bo da bi namear slafan!
Clu – Di muatar schauget auz gåntz gåntz müade. – Si izzez! Si hatt gemöcht stian da gåntz nacht pittar altn åmeda boda bill nia slavan!
MOC – De mama schaugt aus bolten mia. – S ist asou! De hòt gamiast plaim de gònze nòcht pet de òlt moa’m avai
de billt nia schloven!
SAP – De muiter schauk erge miede aus. – Jo, si is (miede)! Si òt gemuisst de òlte muime / zia bòchn, as nie schlofn bill!
SAU – ‘S daicht as de mueter ist stanmiede. – ‘S ist böl oise! D’ot gemusset mochn tschölschoft in der oltn muma,
as de bilt nie schlofn!
TIM – Da mama daicht viil miada. – Is bol asou! Da gonza nocht hozza gamuast ckamarotschoft mochn dar oltn
muam as nia bilt sghlofn!

DEU – Die Mutter sieht sehr müde aus. – Sie ist es! Sie musste die ganze Nacht der alten Tante Gesellschaft leisten, weil die nie schlafen will!

Mario würde mit seinem Großvater sprechen, wenn er nicht immer noch wütend wäre.

ITA - Mario parlerebbe con suo nonno, se lui non fosse ancora arrabbiato.

GRE - Mario tetté mét dŝchim gròsspappa redò, wenn éer weré nid noch béŝche.
ISS - Mario schwétzti mit dŝchéim oalten atte, wénn eer nöit wieri noch in d’lounu.
ALA - Mario tate schwetze mid sinero olt’ate, wan er wäire nid nouch feirrende.
RIM - Der Mariu tiéttet schpallu bet ŝchi àltàttu, ŝchu jér wisteder noch nid biŝche.
FOR - Mario zellti mét ŝchim ennu, wen är nit noch henä wetti.
C7C - Dar Mario prechtate memme zain boarbaatar as ar börte net noch soornig.
C13- In Mario boutate reidan pit saime nono, mo er bertate nist nau tzornak.
Clu - Dar Mario redat boll pitt soin nono, azzar er nètt berat no zorne.
MOC - Der Mario tant belln klòffen pet en sai’ nono, benn der baret nèt nou zourne pet im.
SAP - Der Mario reidat boll pit saime neine, bennar et nou zournich bar.
SAU - Der Mario reidat mit saime neine, ben er net barat nou zournich.
TIM - Men sai neni niit nouch zoarni baar, dar Mario tatin bol onrein.

DEU Mario würde mit seinem Großvater sprechen, wenn er nicht immer noch wütend wäre.

Wenn sie nicht krank wäre, würde Johann mit seiner Schwester spielen.

ITA Se non fosse malata, Giovanni giocherebbe con sua sorella.

GRE Weré äs nid chrangs, tetté Johannes mé dŝchim wätté rodò.
ISS Wénn is nöit wieri chrangh, Jean tétti dŝchi varkwélljen mit dŝchéir wettu.
ALA Wan si wäire nid siächi, Hans täte bopiu mid siner wattu.
RIM Ŝchu ŝchei wistet nid ŝchiéhe, der Dŝchwànd tiéttet schpìlju bet ŝchi wattà.
FOR Wen ŝchi nit séchi wetti, téti der Hans mét ŝchir schweschter ummerittä.
C7C As ze börte net ziich, dar Hanz spiiltate mettar zain sbestare.
C13 Mo si bertate nist siach, in Giovanni boutate spiln pit saindar sbeistar.
Clu Azze nètt berat krånk, Giovanni spilat pitt soinar sbestar.
MOC Benn de baret nèt krònk, der Nane tant spiln pet de sai’ schbester.
SAP Benn se net krònk bar, tat s’Hansile pit sainder schbeschter possln.
SAU Ben de net barat siech, ‘s Suandle tanat gustholtn mit sainder schbeister.
TIM Monsa nitt ckronck baar, dar Hans tat bolt schpiiln mit saindar sghbeistar.

DEU Wenn sie nicht krank wäre, würde Johann mit seiner Schwester spielen.

Maria bat ihren Freund Georg zu antworten, aber er sagt, dass er nicht verstand, was sie will.

ITA Maria ha chiesto al suo amico Giorgio di risponderle, ma lui dice che non ha capito cosa voglia.

GRE - Marié hät gfrägt dŝchim freind Giorgio ’ra z’entchäde, aber éer seit das hätter ni verschtannet was dŝchi wellé.
ISS - Méji het gseit dŝchéim gséllje Giorgio z’mu antcheede, wa is jit is heji nöit antschtanne was is wéllji.
ALA - M’ria häd g’freigt sinem frïnd Giorgio ihra z’untchede, wa er säged der häd sid verstande wos si weljie.
RIM - D Mareja hét vriget ŝchim gŝchallju Giorgio mu z entchédu, ma{n}is ŝchéget dàs hét nid varschtannut was welt.
FOR - T Maria het ŝchim kschpanä Georg kfrägt ru antwort z gän, aber är jét, är heigi nit ferschtannä, was ŝchi wellä.
C7C - De Maria hat gaboorset me zain khsell Giorgio so aanboartan-iar, badar ar khödet ba ar hat net bostant bas ze bill.
C13 - Maria hat gavorsat in irme gaselj Giorgio tze inkoun-ar, ma er kaut ta er hat nist vorstanat ba si bi.
Clu - Maria hatt gevorst soin tschell Giorgio zo rispundranar, ma er khütt ke dar hatt nètt vorstånt bazzar bill.
MOC - De Maria hòt pfrok en sai’ kamaròtt Giorgio za enkeing s n, ober der sogt as der hòt nou nèt verstònnen bos as de billt.
SAP - De Maria òt ihrn / sain komarot Giorgio gevrok, ihr ze òmpartn, òber er sok, er òt et verschtean, bòs se bill.
SAU - ‘S Miele ot gevroget sain mige ‘s Jörgele z’ompratanir, ober er soht as ar ot net varstean bas is bölt.
TIM - Da Maria hott varlonkt an ompart sain ckamaroot in Sghortsch, ovar ear sok asar nitt hiat varschtonan bosa bilt.

DEU - Maria bat ihren Freund Georg zu antworten, aber er sagt, dass er nicht verstand, was sie will.

Link zur kompletten Wortschatztabelle (neue Seite öffnet)