Wetter / Tempo atmosferica

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Es ist Zeit zu gehen: es scheint mir, es regnet mehr als früher. – Ist es nicht seltsam, dass es so viel regnet: im Herbst regnet es mehr als in anderen Jahreszeiten.

ITAÈ ora di andare: mi sembra che piova più di prima. – Non è strano che piova così tanto: d’autunno piove più che nelle altre stagioni.

GRE – Äs éscht hértò z’goa: tuemé dònge äs tiegé rägnò mé alz vorher. – Äs éscht nid oartléch dass tiegé’s sevél
rägnò: ém herbscht tuet’s rägnò mé als én den andre joarzitte.
ISS – Is ischt d’hirtu z’goa: dungh mich is wettri mia dén darvür. – Is ischt nöit étrange das wettri sövvil: d’hérbscht wettruts mia dén in d’andrun seisunhi.
ALA – ïst zit z’goh: mich douchst es sige z’wattru nouch ei. – Es ïst nid ortlich es regne sette fast. Im herbst regnud mei da’andru jorzitu.
RIM – Ìsch ts zit z gà: mech dunchts dàs wàttrus miŝchu z irschtà. – Ìsch racht dàs wàttrut ŝchötà vìlj: en harpscht
wàttruts deschnì ŝchu en d àndru mànendà.
FOR – Äs éscht zit z gään: äs töchtmi äs rängnu mee de fori. – Äs éscht nit kschpässig das äsö fél rängnu: im
herbscht rängnuts mee de in di andru jaartzitti
C7C – ’S ist sait so gheenan: preear mar dat ’ s reghent meeront dan boar – Ist net an ding bozuntar dat ’ s reghent azo biil pa erboste ’s reghent meeront dan de andare stajune
C13 – Iz ist tzait tze gian hin: iz prirt ta iz regat mearur mun avrà. – Iz ist nist stranio ta iz regat asou vij: ime
herbust iz regat mearur mun in de andare stajuni.
Clu – ’Z iz zait zo giana: ’z parirtmar az reng mearar alz vorå. – ’Z iz nètt stråno az reng azó vil: ka herbest renkz mearar baz in di åndarn stadjóngen.
MOC – S ist zait za gea’: pariart mer as rengt mear bos vriager. – S ist normal as rengt a sella vil en herbest, s ist de jorzait bou s rengt zan mearestn.
SAP – S’is zait ze gean: mier kimnt viir, a bi benn’s veschtar a bi dervour regnat! – S’is et karious, as’s asou boltan regnt: in herbischt regnt’s mear a bi in d’òndern johrzaitn.
SAU – ’S ist zait za geanan: ’s daichtmi as ’s regnt mear assbie vriar. – ’S ist net za bundran as ’s tuet souvla regn: ame hörbist regntis mear assbie d’ondrn zaitn vame johre.
TIM – Is zait zan gianan: ckimpmar viir as schterckar reink – isi niit abundar zan mochn: in herbast reinks mear
abia in da ondarn joarzaitn.

DEUEs ist Zeit zu gehen: es scheint mir, es regnet mehr als früher. – Ist es nicht seltsam, dass es so viel regnet: im Herbst regnet es mehr als in anderen Jahreszeiten.

Ich bin mir nicht sicher, ob es donnert, könnte vielleicht ein Erdrutsch sein.

ITA - Non sono sicuro che sia un tuono, potrebbe essere una frana.

GRE - Bénné ni séchers das siggé’s en donner, chänté’s si en bròch.
ISS - Bin nöit sichers is séji dar donner, méchti sinh an bloatru.
ALA - Ich bin nid g’wïss sige’s an boul, g’mechte sy an usbruch.
RIM - Pì nid ŝcheccher ŝchu ìsch en donder: màtte ŝchi e ruvenu.
FOR - Éch bé nit séchär, äs sigi än tonner, äs chennti ä rufi sii
C7C - Ich pin net zichar dat zea an tondar khönnte zeinan an slöotza
C13 - I pi nist sikuro ta iz ist an tondar, iz mougate sain a loñ.
Clu - I pinn nètt sichar az sai a tondrar, ’z magat soin a lüa.
MOC - I pin nèt gabiss as s ist gaben an himblatz, mut sai’ as s ist a la’ gaben.
SAP - I pin et sicher, as a tonder is, s’kennat a pruch oar(sain).
SAU - I pin net gebis as ist a tönder, ’s meigat sain as ist gean ana pruch.
TIM - Piin niit sichar as aa tondar iis, mechat a sghlak a sainan

DEU - Ich bin mir nicht sicher, ob es donnert, könnte vielleicht ein Erdrutsch sein.

Der Mann geht fast jeden Tag ins Dorf, auch wenn es regnet. Tatsächlich: er kommt!

ITA - Quell’uomo va in paese quasi ogni giorno, anche quando piove. Infatti guarda: sta arrivando!

GRE - Dée ma geit òf de platz schier all taga, ou wenn rägnòt’s. Äbe lòg: tueter eister chéeme!
ISS - De ma geit im Duarf vascht all toaga, auch wénn is wettrut. Lugi: is arrivurut!
ALA - Der mo gaid im Land schiar all toga, auch wenn wattrud’s. D’warchet luog: ist’s fïr ariforu!
RIM - De mà gait en ts pais toscht àl tàgà, öich wanj wattrut. Entrum kuk: es chunt!
FOR - der ma get fascht all tag ins dorf, öw wen s rängnut. Äbägrat lög: är éscht z wäg z chon
C7C - Dear mann ghet in’s lant siar alle de taaghe, och benne’ s reghent. In baarot, lukh: ar ist naach khemman
C13 - Der man ǵeat ime paese skuasi alje de tage, anka benje iz regat. Difati loutz: er ist na’tze rivarn!
Clu - Dar sèll månn geat in lånt lai alle tage, balz renk o. Defàte schauge: dar iz nå zo riva.
MOC - Der sèll mònn geat laischiar òll to en dorf, aa benn s rengt. Ont schau der ist noch za kemmen!
SAP - S’sèll mèndl geat schier an niedn tòk inbèrts (ins dorf), ah benn’s regnt. Schauge lai: hietz kimnt’s!
SAU - Der sel mon geat in ’s dörfle vost ola toge, ben ’s a regnt. Schaube: ar khent hieze!
TIM - Dar see moon geat polda oltoga in doarf aa mens reink. Haa schaug, hiaz ckimpar!

DEU - Der Mann geht fast jeden Tag ins Dorf, auch wenn es regnet. Tatsächlich: er kommt!