Vollständige Wortschatztabellen

ITA GRE ISS ALA RIM FOR C7c C13 Clu MOC SAP SAU TIM DEU
famiglia d’familiò fammellju d’familja d hüüŝchlit   faméeja fameja   de familia familia / maina lait hauslait da famea Familie
l’uomo (+ pl.) de ma (d’manna) dar ma (d’manna) der mo (d’manna) der mà (d mànnà) der ma (t manna) dar man in man (de manne)  dar månn (di månnen) der mònn (de mander) der mònn (de mònne) der mon (de mone) dar moon (da mandar) der Mann
la donna (+ pl.) d’frou (d’froue) / z’wib (d’wiber) d’fümmala (d’fümmili) ds wib (d’wiber) ts wib (d wiber) z wib (t wiber) / dama / t fröw (t fröwä ) ’s baip / de brau is baip (de baibar)  ’z baibe (di baibar) s baib (de baiber) s’baip (de baiber) ’s baip (de baiber) is baib (da baibar) die Frau
il ragazzo (+ pl.) de bueb (d’bueba) d’boffu (d’boffi) der buab (d’buaba) der kégetsch (d kégetschà) der böb (t böbä) dar puube is puablja (de puabljar) dar pua (di puam) der pua (de puam) dr pui (de puibm) der pue (de puebn) dar pua (da puam) der Bub / Bursche
la ragazza (+ pl.) z’meitlé (d’meitlene) di töchter (di töchtiri) di techter (d’techtre) der tachter (d tachtre) z metjé (t metjé ) de diirna de diarn (de diarne)  di diarn (di diarnen) de diarn (de diarnen) de diern (de dierne) ’s dierndle (de dierndlan) da mentschin (da mentschar) das Mädchen
la casa (affetti) z’hus / heim z’hous ds hus hemmu z hei  ’s haus / hòam  iz haus / huan  ’z haus / ’z huamat s haus / hoa’m / dahoa’m de hame de hame is haus das Haus / Heim
il padre der attò / de pappa dar attu / dar pappa der atu der vàtter / der àttu der attu  dar baatar in vatar / in tèta dar vatar der tata / der voter der voter / tatte der voter dar votar der Vater
la madre d’ejò / d’mamma d’eju / d’mamma d’aju d àju t möter de muutar de muotar / de muatar  di muatar de mama de muiter / mamme de mueter da muatar die Mutter
il nonno de gròsspappa dar oalt attu der olt’atu der àltàttu der ennu dar bòarbaatar / èno in nono dar nono der nono der neine der neine dar neni der Großvater
la nonna d’gròssmamma d’oaltun eju d’olt’aju d àltàju / d élte t ana  de bòarmuutar / èna de nuna di nona de nona / de nu’na de none de none da nona die Großmutter
i genitori d’eltre   d’eltru der àttu und d àju di elteru  de àlten / de èltarn die altan  di altn de eltern de eltarn d’öltrn da eltarn die Eltern
il fratello (+ pl.) de brueder (d’bruedra) dar bruder (d’brudara) der bruader (d’briäder) der briöder (d briödrà) der bröder (t brödra) dar pruudar (de prüdare) in pruadar (de pruadarn)  dar pruadar (di prüadar) der pruader (de priader) der pruider (de prieder) der prueder (de prieder) dar pruadar (da priadar) der Bruder
la sorella (+ pl.) z’wätté (d’wättene) d’wetta (d’wetti) d’watta (d’watte) d wattà (d watte) t schweschter (t schweschträ) de sbéstar (de sbéstare) de sbeistar (de sbeistarn / de sbeistadar ) di sbestar (di sbestarn) de schbester (de schbestern) de schbeschter (de schbeschtern) de schbeister (de schbeistrn) da sghbeistar (da sghbeistarn) die Schwester
il marito de ma dar ma der eimo der mà der ma (t manna) dar man in man dar månn der mònn der mònn ’s meindle / der mon  dar mon der Ehemann
la moglie z’wib / d’frou z’wéib ds eiwib ts wib z wib (t wiber) ’s baip iz baip ’z baibe s baib s’baip ’s baibele is baib die Ehefrau
il figlio (+ pl.) de bueb (d’bueba) dar su (d’sü) der soh (d’seh) der ŝchu (d ŝchì) der su (t sunä) dar zun (de züune) in son (de sun)  dar sunn (di sünn ) der su’ (de si’) der sunn (de sine) der suhn (de sine) dar sun (da sina) der Sohn
la figlia (+ pl.) de techter (de techtre) di töchter (di töchteri) di techter (di techtre) der tachter (d tachtre) t techter (t techträ) de tochtar (de töchtare) de toustar (de toustarn) di tochtar (di töchtar) de tochter (de techtern) de tochter (de techter) de touchter (de teichter) da toachtar (da teachtar) die Tochter
lo zio der onkel / der ettrò dar éttru der ettru der bàrbà der echi dar barba in barba  dar barba der barba  der zio / der vetter der barba dar veitar der Onkel
la zia de tanté / d’muema d’muma d’muama d miömà t möma de àmada de muama di åmeda (di tånte) de moa’m de zia / de muime de mume / mueme / muma da muama die Tante
il cugino de vetter dar küsinh der fetter der nuvu z kschwéschträtchénn dar nèeve in cusin dar nef der kusi’ der kugin der kusin dar kusghin der Cousin
la cugina d’néftia d’küsena d’fettri d nuveljà z kschwéschträtchénn de nèeve de cusine di nüftl de kusina de kugina de kusina da kusghina die Cousine
il cognato (+ pl.) de schwager (d’schwagra) dar schwoager (d’schwoagara) der schwoger (d’ schwogra) der schwàger (d schwàgrà) der schwager (t schwagra) dar sbàagar (de sbàagarn)  in kunjà (de kunjani) dar sbagar (di sbegar ) der schboger (de schbogern) der schboger (de schbeger) der schboger (de schbeger) dar sghbogar (da sghbogara)  der Schwager
la cognata (+ pl.) d’gschwia (d’gschwie) d’gschwéja (d’gschwéji) d’ d’schwja (d’d’schwjie) d gschwejà (d gschweje) t schwageri (t schwagärä) de sbàagaren (de sbàagaren)  de kunjada (de kunjadan) di sbegaren (di sbegarn ) de tschbaia (de tschbain) de schbegerin (de schbegerin) de geschbaie (de geschbaien) da sghbagarin (da sghbagara) die Schwägerin
il suocero (+ pl.) de schwér (d’schwéra) da hübsch attu (d’hübschun atti) der schweir (d’schweira) der schwìger (d schwìgrà)   dar messiire  (de messiiren) in Sbegar (de Sbegarn ) dar nono der schbecher (de schbechern) der schber / schbigervoter (de schbere / schbigerveter) der schbeer (de schbeere) dar olta (da oltar) der Schwiegervater
la suocera (+ pl.) d’schwégré (d’schwégre) / d’hébschejò (d’hébscheje) d’hübschun eju (d’hübschun eji) d’schwiger (d’schwigra) d schwìgrà (d schwìgre) t schwigmöter (t schwigmötra) de madòona (de madòan)   de sbigarin (de sbigarinj ) di nona de schbigeren (de schbigeren) de schbigermuiter (de schbigermieter) de schbiger (de schbigern) da olta (da olta) die Schwiegermutter
il parente (+ pl.) de verwannte (d’verwanntò) z’gschlecht der frind (d’frinda) d  vrint  [pl.] der frind dar bròint (de bròinte)   dar vraünt (di vraüntn ) der vrai’t (de vrai’t) der vrainte (de vraintn) der vraint (de vrainte) dar vraint (da vrainta) der Verwandte
in casa zem hus im hous im hus en ts hüüsch   in de hòome   ime hause da huam en haus {in} der hame / me hause ime hause in haus zu Hause
la casa (+ pl.) z’hus (d’hiŝcher) z’hous (d’höiŝcher) ds hus (d’hiser) ts hüüsch (d hiŝcher) z hüs (t hiŝcher) ’s haus (de hòizar) iz haus (de hausar)  ’z haus (di haüsar) s haus (de haiser) s’haus (de haiser) ’s haus (de haiser) is haus (da haisar) das Haus
il giardino (+ pl.) de goarte (d’goartna)  z’kurtil (d’kurtili) der gortu (d’gorte) der ìrt (d ìrtà) der gartä (t gärtäm) dar gaarto (de gaarten) in garte (de gartan) dar gart (di gert) der gòrtn (de gartn) dr gòrte (de gèrt{n}e) der pluemegorte (de pluemegerte) is gartl (da gartlan) der Garten
il tetto (+ pl.) z’tach (de taché) z’tach (di tachi) ds toch (di tacher) ts tàch (d tàccher) z tach (t techer) ’s tach (de tèecharn) iz deik (de deikar) ’z tach (di tèchar) s dòch (de dacher) s’dòch (de dècher) ’s doch (de decher) dar dooch (da dachar) das Dach
il camino (+ pl.) z’chemmé (d’chemmene) z’chömmi (d’chömmini) d’herblatta (d’herblatte) ts chime (d chìmene) z chemi (t chemi) dar khémming (de khémminghen) in kamì (de kaminj) / iz heart (de hearte)  dar khemmech (di khemmechar ) der kami’ (de kami’n) dr keimach (de keimage) de lie / der kheimich dar raufonck (da raifencka) der Schornstein
la scala (+ pl.) d’stägò (d’stäge) d’steegu (d’steegi) d’skola (d’skole) d schkàlu (d schkàle) t schtäga (t schtägä) de prukka (de prukken) de stiage (de stiagan)  di stiage (di stiang) de stiag (de stiang) de schtiege (de schtiegn) de stiege (de stiegn) da schtiaga (da schtian) die Treppe
la scala a pioli (+ pl.) d’leitrò (d’leitre) d’leitru (d’leitri) d’laitra (d’laitre) d lettru (d lettre) t lettra (t letträ) de lòottara (de lòottarn) de loatar (de loatarn)  di håntstiage (di håntstiang) de loater (de loatern) de later (de latern) de later (de latrn) da latar (da latarn) die Leiter
la porta (+ pl.) de tér (de térra) di tür (di türri) di tïr (di tire) der tìr (d tìre) t tér (t térä) de tüar (de tüurdar) de tur (de turn) di tür (di türn) de tir (de tirn) de tiir (de tirne) de tihr (de tirne) da tiir (da tirn) die Tür
la finestra (+ pl.) d’fänschtrò (d’fänschtre) d’fenschtru (d’fenschtri) d’ pfanstra (d’pfanstre) d fantschtru (d fantschtre) der balkä (t balkä) ’s bèestar (de bèestardar) iz vestar (de vestarn / de vestadar)  ’z vestar (di vestadarn) der bòlket (de balketer) s’ve{i}nschter (de ve{i}nschter) ’s veinster (de veinstrn) is venstar (da venstarn) das Fenster
il balcone, poggiolo (+ pl.) de schoff (d’schoffna)  da schopf (d’schopfa) der schopf (d’ schopfa) der schof (d schoffà) [in legno] / ts punteng (d puntenge) [in muratura o ferro] t forlöiba (t forloibä) dar pazöol in pontesoul (de pontesoulj) dar pontesöl (di pontesöldar / pontesöl) der solder (de selder) der solder (de selder) der sölder (de söldrn) da linda (da lindn) der Balkon
il pavimento (+ pl.) de bode (d’bodma) da soller (d’sollera) / z’ténn (di ténni) ds dil (di dili) ts tanj (d tannje) der bodä (t bedem) dar zòllar (de zöllaren) in soldar (de soldar) dar pon (solo sing) der dru’ (de dru’n) dr poudn (de peidne) der poudn (de peidne) dar puon (da peina) der Boden
la parete (+ pl.) d’wann (d’wenn) d’wann (d’wénni) d’wand (d’wänd) d wand (d wand) t wan (t wen)  de màura / de bant (de bente) de bant (de bente) di bånt (di bent) de bònt (de bent) de bònt (de bènte) de bont (de beinte) da mauar (da maiar) die Wand
il corridoio (+ pl.) de gang (d’geng) z’kurrudur (d’kurruduri) der gang (d’gäng) der kurridur (d kurridurà) der gang (t geng) dar gang   dar koridór (di koridör) der sol (de sal) de labe (de labm) de labe / der teine (de teinen) da laba (da laam) der Flur
il soggiorno / tinello (+ pl.) d’wonstòbò (d’wonstòbe) dan piellje (d’piellji) der stand (d’ständ) der ŝchàl (d ŝchàle) t schtuba (t schtubä) de stuba (de stuben) in tinèl (de tinèlj)  di stube (di stum) de stub (de stubn) de kòschtibe / kòschtube (de kòschtibm / kòschtubm) de stube (de stubn) da schtuba (da schtubn) das Wohnzimmer
la stufa (+ pl.) der ofe (d’ofna)  z’fornet (d’forneti) / dan putidschir (d’putidschira) der haizoufu (d’ haizoufe) d schtuvu (d schtuve) der ofä (t efäm) dar sparhèart de stua (de stue) dar heart (di heartn) der ouven (de eiven) der kòchlouvn (de kòchleivne) ’s eivndle (d’eivndlan) dar schpoarheart (da schpoarhearta) der Kachelofen 
il divano (+ pl.) de sòfa / z’kanabett (d’kanabetté) z’sofà (d’sofà) der ing’fulti sidilja (d’ing’fultu sidilje)   z känäpè (t känäpetti) de tomaana   dar kanapè (di kanapé) der kanapè (de kanapè) der kuzzo (de kuzzos) der sofà dar sofà (da sofà) die Couch
la poltrona (+ pl.) de länstuel (d’länstiel)   d’ing’fulti kariga   t pultruna (t pultrunä de poltrona   di poltróna (di poltrón) de poltrona (de poltrone)   de poltrona   das Fauteuil / der Sessel
il tappeto (+ pl.) de teppéch (de teppécha) z’tappis (di tappisi)     z tapeet (t tapeeti) dar tappeto dar gris in tapeto (de tapeti)  dar tapétt (di tapéttn) der tèppech (de tèppechn) dr teppich (de teppige{r}) der tapeet dar tapeit (da tapeits) der Teppich
la lampada (+ pl.) d’lampò (d’lampe) d’lampiu (d’lampji) d’ liechta (d’liechte) ts ljécht (d ljéchter) t läntärna (t läntärnä) / z elilécht (t eliléchter) de lampada dar kanfin  in lantearn (de lantearne)  di låmpada (di låmpade) der liachter (de liachter) de lòmpe (de lòmpm) de lompe / ’s liecht da lomp (da lompn) die Lampe
la lampadina (+ pl.) d’lampadinò (d’lampadine) d’lampiu (d’lampji) d’ liechtji (d’liechtjini)   t lampadina (t lampadinä) de lampadina ’s licht    di lampadì (di lampadin)   de pire (de pirn) de lampadina da pira (da pirn) die Glühbirne
la cucina (+ pl.) z’firhus (d’firhiŝcher) z’hous (d’höiŝcher) d’ chuchi (d’chuchine) ts virhüüsch (d virhìŝcher) z fiirhüs / t fiirhiŝcher ’s koch-haus de kusina (de kusine)  di khuchl (di khuchln) s haus / de kuchl (de kuchln) de kuchl (de kuchle) ’s haus  / ’s haisle da ckuchl (da ckichl) die Küche
il tavolo (+ pl.) de tésch (de téscha) z’tisch (di tischini) der tisch (di tischa) der tìsch (d tesschà) der tésch (t téscha) dar tiss (de tissar) in tisch (de tische)  dar tisch (di tischan) der tisch (de tischer) der tisch (de tische) der tisch (de tische) dar tisch (da tischa) der Tisch
la sedia (+ pl.) d’cariò (d’carie) d’karriu (d’karrji) d’ kariga (d’karige) d kédrigu (d kédrige) der sässäl (t sässla) de kreega (de kreeghen) / dar stuul de kareige (de kareigan)  di karége (di karéng) der stual (de stial) / de kadreig (de kadreing) / de karega (de karege) der schtuil (de schtiele) der stuel / de ciadrea / der sessl dar schtual (da schtiala) der Sessel
l’armadio da cucina (+ pl.) de faslade (d’fasladma) z’stadŝchera (di stadŝcherini) / da spéjer (d’spéjera) d’kardanzia (d’kardanzie) d schtàdŝchérà, d schtàdŝchére z käntärli (t käntärli) dar sràin / de multra iz paur (de paurn)  dar schroi (di schroindar) der gloskòstn (de gloskastn) der kònter (de kènter) ’s kheinterle (de kheinterlan) da vetrina (da vetrinas) der Küchenschrank
il forno (+ pl.) de bachofe (d’bachofna) dan uave (d’uavna) der oufu (d’oufna) der ovu (d ove) der bachofä (t bachefäm) dar ooben in ouvan (de ouve) dar pachovan (di pachövan) der ouven (de eiven) der ouvn (de eivne) der ouvn (de eivne) dar ouvn (da eivna) der Ofen
il frigorifero (+ pl.) de ischkänter (d’ischkäntra)   der frostchastu (d’frostchaste)   der frigo (t frigo) dar khüulkasto   dar khualschrånkh (di khualschrènkh der frigo dr frigo (de frighi) der frigo dar ais schronck (da ais schrencka) der Kühlschrank
la camera da letto (+ pl.) d’schloafstòbò (d’schloafstòbe) d’schloafchoamru (d’schloafchoamri) d’schlofstuba (d’schlofstube) d chàmru (d chàmre) der schlaafschpicher (t schlaafschpichra) de khàmara (de khàmmarlen) de kamar (de kamarn)  di slafkhåmmar (di slafkhemmar) s zimmer (de zimmern) / de kòmmer (de kòmmern) de kommer (de kommern) de khomber (de khember) da ckomar (da ckamar) das Schlafzimmer
il letto (+ pl.) z’bett (d’betté) z’bétt (d’bétti) ds bett (d’betti) ts bat (d batte) z bett (t betti) ’s pétte (de patta) iz peite (de peitan) / de liteir (de liteirn)  ’z pett (di pettar) s pett (de petter) s’pette (de pettn) ’s peite (de peitn) is peit (da peitna) das Bett
la coperta (+ pl.) de deché (de dechene) di déchi (di déchini) d’dechi (d’dechine) d dacche (d dacchene) t dechi (t dechänä) de dékhe (de dékhen) de deike (de deikan)  di dekh (di dekhan) de deck (de decken) de decke (de deckn) de deikhe (de deikhn) da ckotzn (da ckotzna) die Bettdecke
il cuscino (+ pl.) de fòlch (d’fòlcha)  da fulk (d’fulka) / z’küssinh (d’küssinh) der pfulg (d’pfulga) der fulg (d fulgà) z chéschi (t chéschi)  dar pòstar (pòstaren) iz poustar (de poustadar) dar polstar (di pölstar) der poster (de pesteder) der polschter (de pelschter) der pöister (de pöistrn) dar polschtar (da pelschtar) der Polster
il lenzuolo (+ pl.) z’léntuech (d’léntiecher) / z’léllach (d’léllache) z’lljireche (d’lljireche) ds liljach (d’ liljachi) der battioch (d battiohà)  /  ts lillochu (d lilloche) z lilachä (t lilachä) ’s làidach (de làidachar) iz lailach (de lailachar)  ’z laila( di laiechar) s laila (de lailecher) de ploo (de plon) de ploh (de plohn) is lailach (da lailachra) das Leintuch / das Bettlaken
l’armadio (+ pl.) de känter (d’käntra) z’ermeri (d’ermerini) d’kardanzia (d’kardanzie) d krìnzu (d krìnze )  z käntärli (t käntärli) dar maurkasto in armaro (de armari) dar khast (di khèst) der kòstn (de kastn) dr kòschte (de kòschtn) der konter (de keinter) dar schronck (da schrencka) der Schrank
la culla (+ pl.) z’lägert (d’ lägerté) z’leergit (d’leergiti) ds legred (d’legredi) ts légert (d légerte) z lägärt (t lgärt de biiga (de biighen) de naige (de naigan)  di biage (di biang) de biag (de biang) de biege (de biegn) de biege (de biegn) da biaga (da biang) die Wiege
il bagno (+ pl.) z’bad (d’beder) z’gmeinehous ds bodzimmer (d’ bodzimmri)   der badschpicher (t badschpichra)  dar bòach (de bòochar)   dar bånjo (di bånje) der keira (de keireger) / der kamarèll (de kamarèi) s’podezimmer (de podezimmer) ’s podnhaisle (de podnhaislan) is podzimar (da podzimarn) das Badezimmer
il gabinetto (+ pl.) der abtrétt (d’abtrétta) z’gmeinehous ds haimlich (d’haimlichi) d schisserà (d schissere) z hisli (t hisli)  ’s drekloch   dar apòrt (di apört) der keira (de keireger) der gònk (de gènge) / der aport (de aporte) ’s khinichhaisle / ’s schaissheivele dar otreit (da atreita) die Toilette
il sapone (+ pl.) d’seifò (d’seife) d’seifu (d’seifi) d’saifa (d’saife) d ŝchaifu, d ŝchaife t seifa (t seifä)  de zòaf in sost (de soste)  di soaft (di soaftn) der soaft (de seaft) de safe (de safn) de safe (de safn) da safa (da safn) die Seife
lo spazzolino da denti (+ pl.) z’zennpòrschtié (de zennpòrschtiene) z’büstilti (d’büstiltini) ds zändbïrstji (d’ zändbïrstjini)   z zendubérschtjé (t zendubérschtjé)  ’s sanpüussle ’s san purstle    ’z skovèttle von zenn (di skovèttla von zenn) s zònnpirschtl (de zònnpirschtler) s’{zende}pirschtl (de {zènde}pirschtlan) ’s zontpirstle (de zontpirstlan) is pirschtl (da pirschtlan) die Zahnbürste
l’asciugamano (+ pl.) z’hantuech (d’hantiecher) da wüscher (d’wüschera) / z’süeménh (d’süeménh) ds trichentuach (d’trichentïacher) ts trecchentiöch (d trecchentiöhé) der bäntzä (t bäntzä)  de trüunkhanda de trukan-hotze (de trukan- hotzan) / de trukan-hant (de trukan-hente)  di trükhanhudar (di trükhanhudarn) de trickenstròtz (de trickenstròtzn) de tricknhuder (de tricknhudern) de trikhnhuder (de trikhnhudrn) is hontach (da hontachra) das Handtuch
il pettine (+ pl.) de zärer (de zärera) dan zeeder (di zeedera) / da chotzeeder (d’chotzeedera) der zerer (d’zerera) der zérer (d zérerà) der schträl (t schträla)  dar khamp iz streel (de streelj) dar strel (di streln) der stral (de straln) der kòmpe (de kòmpm) der khomp (de kheimpe) is ckampl (da champlan) der Kamm
la soffitta (+ pl.) de gébél (d’gébia) dan boeje (d’boeji) / dan galataz (d’galataza) ds uberdil (d’uberdji)   z unnertach (t unnertecher) / t obertéli (t obertélänä) de dilla (de dillen) in graner (de graner) di tetsch (di tetschan) de teitsch (de teitschn) de kommerdille (de kommerdilln) de dile (de diln) dar mauf (da maifa) die Dachstube
la cantina (+ pl.) de chär (d’chärra) d’kruatu (d’kruati) / da chéller (d’chéllara) der chalder (d’chaldra) der challer (d challera) / d trinu (d trine) der chäller (t chällra) dar khèllar (de khèldare) de kanabe (de kanaban) dar rovólt (di rovölt) der kèlder (de kèldern) dr kèlder (de kèlder) der khelder (de kheldrn) dar ckeldar (da ckeldarn) der Keller
in paese / centro abitato ém dòrf / én der stadt  im lann / im duarf im land en ts pais   in lant in paese / in pljatz  in lånt / in di statt en dorf / en de stòtt me dorfe / in der schtòdt ime dörfe in doarf/in da schtoot im Dorf / in der Stadt
la casa (+ pl.) z’hus (d’hiŝcher) z’hous (d’höiŝcher) ds hus (d’hiser) ts hüüsch (d hiŝcher) z hüs (t hiŝcher)  ’s haus (de hòizar) iz haus (de hausar)  ’z haus (di haüsar) s haus (de haiser) s’haus (de haiser) ’s haus (de haiser) is haus (da haisar) das Haus
il giardino (+ pl.) de goarte (d’goartna) z’kurtil (d’kurtili) der gortu (d’gorte) der ìrt (d ìrtà) der gartä (t gärtäm)  dar gaarto (de gaarten) in garte (de gartan) dar gart (di gert) der gòrtn (de gartn) dr gòrte (de gèrt(n)e) der pluemegorte (de pluemegerte) is gartl (da gartlan) der Garten
il municipio (+ pl.) z’gmeindhus (d’gmeindhiŝcher) d’gmein (d’gmein) ds g’maihus (d’g’maihiser) ts gmenjhüüsch (d gmenjhiŝcher) z kmeinhüs (t kmeinhiŝcher) ’s komaunhaus (de komaunhòizar) in kamaun (de kamaunj) ’z kamouhaus (di kamouhaüsar) de gamoa’ (de gamoa’n) s’gemandehaus (de gemandehaiser) de gomande (de gomandn) da gamaan (da gamaindar) das Gemeindehaus / Rathaus
la posta d’poscht   d’post    t poscht (t poschtä)  de posta de poste  di post de post de poscht de puesta da poust die Post
la banca d’bank   d’bank   der baach (t beech)  ’s spaarhaus de banka  di bånka de pònk de pònk de banka da ponck die Bank
il negozio (+ pl.) d’béttiò (d’béttie) / z’gscheft (d’gschefté) d’bütteju (d’bütteji) d’buteja (d’buteje) d buttìju (d buttìje) der ladä (t lädäm)  de botéga (de botéghen) de boteige (de boteigan)  di botége (di boténg) de boteig (de boteing) / der tscheft (de tscheftn) der lodn (de ledne) de buteige (de buteign) dar loon (da lana) das Geschäft
il bar (+ pl.) z’wértschhus (d’wérthiŝcher) z’wurtschus (d’wurtschuser) ds wïrtschus (d’wïrtschiser) ts wertschüüsch (d wertschiŝcher) der bar (t bar)  de tàberna/dar bar is birt-haus  ’z birthaus (di birthaüsar) / dar bar (di bar) der birt (de birt) s’birthaus (de birtshaiser) ’s burtshaus (de burtshaiser) is biarzhaus (da biarzhaisar) die Bar
il ristorante (+ pl.) z’wértschhus (d’wérthiŝcher) z’wurtschus (d’wurtschuser) ds wïrtschus (d’wïrtschiser) ts wertschüüsch (d wertschiŝcher) z wértschhüs (t wértschhiŝcher)  de tàberna de tavearn (de tavearne) / de tabearn (de tabearne) ’z birthaus (di birthaüsar) s birtshaus (de birtshaiser) der rischtorant (de rischtorants) ’s burtshaus (de burtshaiser)   das Restaurant
l’albergo (+ pl.) d’ wértschaft (d’wértschäfte) z’wurtschus (d’wurtschuser) der gasthof (d’gastofe) ts wertschüüsch (d wertschiŝcher) der albergo (t albergi) de herbighe de hèrbuge (de hèrbugan) dar hotèl s birtshaus (de birtshaiser) s’gòschthaus (de gòschthaiser) de hörbige   das Hotel
la farmacia d’ apòthék pharmacie d’spezierbuteja ts schpezjàl t farmatschia (t farmatschiä)  de apoteka in spezial [lett. il farmacista] / de farmacia  di formatschìa   de apiteke de farmacia / de speziaria da schpeziaria die Apotheke
l’ambulatorio (+ pl.) de dockterstòbò (de dokterstòbe)     der àrzer ŝchàl der dokchterschpicher  dar ambulatorio kame dotor dar ambulatòrio / kan doktur der krònkendinst (de krònkendinstn) dr ambulatòri (de ambulatòris) der ambulatori (d’ambulatoris) pan podar (pan podara) die Praxis
l’ospedale z’spéttal da spitallji (d’spitallji) der spïttal ts schpettàl (d schpettle) der schpéttul (t schpéttla)  ’s ziichhaus in spitale  dar ospedàl (di ospedéldar) s spitol (de spitelder) dr schpitol (de schpitele) ’s spitol (de spitelder) dar schpitool das Krankenhaus
la canonica (+ pl.) d’kirò (d’kire) d’köiru (d’köiri) ds pfruahus (d’pfruahiser) ts hìru hüüsch (d hìre hiŝcher) z herschhüs (t herschhiŝcher) ’s faffenhaus (-hoisar) iz haus ’ume pfaffe haus von faff de pfòrr (de pfòrrn) der bidn (de bidne) der bidn (de bidne) da kanonika das Pfarrhaus 
la scuola (+ pl.) d’schuel (d’schuele) d’schûl (d’schûli) d’schuol (d’schuole) d schiöl (d schiöle) t schööl (t schöölä)  de suul (de suuln) de skoul (de skoulj)  di schual (di schualn) de schual (de schualn) de schuile (de schuiln) de schuele (de schueln) da schual (da schualn) die Schule
l’istituto di cultura z’kulturhus   ds kulturzentrum   z kulturhüs (t kulturhiŝcher)  ’s haus dar ögnjarn hòomalsen bissakhot ögnarn  iz haus ’ume bizzan  dar kulturinstitut s kulturinstitut s’kulturhaus     das Kulturhaus
il museo z’museo   ds museum   der museo dar museo in museo dar musèo s museum der museo der museo dar museo das Museum
il castello z’schlos d’schloss (d’schlossi) ds schloss  ts chàschtàl (d chàschtle) / ts mentschter (d mentschtre) der chaschtul de pòrk / dar khàstel in castel dar kastèll der schloss (de schlesser) s’schloss (de schlesser) ’s schlös dar schlous das Schloß
la via (+ pl.) de wäg (d’wäga) da weg (d’wega) der weg (d’wega) der wéég (d wéégà) der wäg (t wäga)  dar bèg (de béeghe) in bèk (de beǵe) dar bege (di beng) der be (de beng) / de stros (de strosn) der bèk (de bege) der bekh (de bege) dar beig (da beiga) der Weg
la strada (+ pl.) d’stroass (d’stroasse) d’stroass (d’stroassini) d’stross (d’strosse) der wéég (d wéégà) t schtrass (t schtrassä) dar bèg (de béeghe) in bèk (de beǵe) dar bege (di beng) der be (de beng) / de stros (de strosn) de schtrosse (de schtrossn) der bekh / de strosse (de strossn) da schtroos (da schtroosn) die Straße
la piazza (+ pl.) de platz (d’platza) d’piatzu (d’piatzi) der platz (d’platza) d piàzzu (d piàzze)  der platz (t platza) dar plaatz  in pljatz (de pljatze / de pljetze)  dar platz (di plètz) der plòtz (de platz) dr plòtz (de plètze) der ploz (de pleze) is plotz (da platza) der Platz
la fontana (+ pl.) de brònne (d’bronna) / de trog (de troga) dan trog (di trogga) der brunnu(d’brunne) der trog (d trogà) der trog (t treg) dar prönno (de prönnen) in prunde (de prundan)  dar prunn (di prünn) der prunn (de prinn) s’trok (de treiger) ’s troukh (de treiger)  dar pruna (da prina) der Brunnen
il ponte (+ pl.) de stäg (d’stäga) / de bròck (d’bròcka) da steg (d’steega) der steg (d’stega) der schtéég (d schtéégà) der schtäg (t schtäg)  de prukka(de prükken) de pruke (de prukan)  di prukk (di prukkn) de pruck (de prucken) de prucke (de pruckn) der stege (de stegn) dar schteig (da schteiga) die Brücke
il rifugio alpino (+ pl.) d’béerghéttò (d’béerghéttene)   d’ hitta (d’hitte)   t bärghétta (t bärghéttä)  de hütta (hütten) / dar baito in kasùn (de kasunj) / de hutte (de huttan)  di hütt (di hüttn) de pèrghitt (de pèrghittn) de pèrkhitte (de pèrkhittn) de hite / perkhhite (de hitn) da hita (da hitn) die Berghütte
aperto  offen / ertoan artoan offend entlàgus offend òffen oufan offe offet offe oufn oufa offen
chiuso gschlossen / ptoan / zue ptoan b’ton plàgus pschloss  gasperret gaspeart gespèrrt sperrt zui / geschlossn zue / gespört zua geschlossen
pulito  suber / flét  vliet subers, rain nets süfär zàubar saubar saubar sauber sauber sauber saubar rein, sauber
sporco méschtég packut  unghand, schmutzig pschessus dräkchig finnig bostrualt boschìzt tschbissn schmutzich (schmutzig-) schmuzich / gostich grausi schmutzig
scuola / cancelleria d’schuel / z’schribe d’schȗl schuol d schiöl   suul / umme ’s gasràibach skoul schual / z’schraiba schual ont schraibzaig schuile schuele unt ’s nopeindige   Schule / rund ums Schreiben
la lettera (+ pl.) de bréf (d’bréfa) dan brief (d’briava) der briaf (d’briafa) d schreft (d schrefte) der bréf (t bréfa) de littara (de littarn) in brief (de briefe) / de litar (de litarn) di kartlettar (di kartlettarn) der priaf (de priaf) dr prief (de prieve) der prief (de prieve) dar priaf (da priava) der Brief
la cartolina (+ pl.) d’poschtkoartò (d’ poschtkoarte) z’karti (d’kartini) d’chorta (d’chorte)   t kartulina (t kartulinä) de kartolina (-nen) de kartolina (de kartoline) di postkart (di postkartn) de postkòrt (de postkòrtn) de kòrte (de kòrtn) de kartulina (de kartulinas) is ckartl (da ckartlan) die Postkarte
la busta (+ pl.) z’kuwert / der òmschlag (d’kuwerté / d’òmschleg) z’enveloppi (d’enveloppini) der umbrief (d’umbriefa)   z bréfhemm (t bréfhemmdi) de busta (de büsten)   di kovèrta (di kovèrte) der priaf (de priaf) s’priefkopèrt (de priefkopèrts) / priefkapèrt (priefkapèrts) de busta (de bustas) da buschta (da buschtas) das Kuvert
il francobollo (+ pl.) de frankòbòl (d’frankòbòlla) z’frankubul (d’frankubul) der stepfil (d’stempfia) ts frànkubul (d frànkubulle) z frankubulli(t frankubulli) de brifmarka (-en) in bolo (de boli) dar bolo (di bole)   der priefschtèmpl (de priefschtèmple) der bol (de boi) is marckl (da marcklan) die Briefmarke
la carta de pappier (d’pappiera) dan pappir ds pupil der brìv (d brìvà) der bréf  de karta (-ten) in brief/ in briaf di kart  de kòrt (de kòrtn) s’papier der prief  dar priaf  das Papier
la penna (+ pl.) d’fädrò (d’fädre) d’veedru (d’veedri) d’fedra (d’fedre) d védru (védre) t fädra (t fädrä) de kugalbèdara (-ren) de vedar (de vedarn) di vedar (di vedarn) der kuglschraiber (de kuglschraiber) de veder (de vedern) de veder (de vedrn) da veidar (da veidarn) der Kugelschreiber
la matita (+ pl.) z’risplé (d’risplene) z’grejunh (d’grejunh) der krajung (d’krajunge) ts làpisch (d làpische) z rispli (t rispli) dar lapis (-en)   dar lapes (di lèpes) der lapesch (de lapeschn) de plaischtifte (de plaischtiftn) / der plaischtift (plaischtifte) der lapisch (de lapische) dar lapisch (da lapischa) der Bleistift
i colori [pl.] d’foarbiene d’voarwini d’forwi (d’forwine)   t faruf (t farufä) de bèrben de farban  di varbe (di varm) de vòrm de vorbm de vorvn da voarba (da voarm) die Farben [pl.]
il temperamatite (+ pl.) de spétzer (d’spétzra) z’ganiffji (d’ganifjini) d’b’schnidmesser (d’b’schnidmessri)   der risplischpétzer (t risplischpétzra) dar lapisspitzar (-en)   dar spitzar (di spitzar) der lapeschspitzer (de lapeschspitzer) der schpitzar (de schpitzar) der spizalapisch dar schpitschalapisch (da schpitschlapisch) der Bleistiftspitzer
le forbici [pl.] d’schéré (d’schérene) d’schieri ds scherelji (d’schereljini) d schìrne (d schìrnene) t schäri (t schäränä) de sèera (de sèarn) de scher (de schern) di scher (di schern) de scharn de schere (de schern) de schere (de schern) da schara (da scharn) die Schere [pl.]
la cartella (+ pl.) d’schueltäschò (d’schueltäsche) d’mallutu (d’malliti) der osner (d’osnera) der schiölŝchàkch (d schiölŝchakch) der asner (t asner) de sàketa (-en) de sakotze (de sakotzan) di sakòtz (di sakòtzan) de schualtasch (de schualtaschn) de schuiltòsche (de schuiltòschn) / de tòrva (tòrvas) der schuelepaitl (de schuelepaitln) da ronzn (da ronzna) die Schultasche
il libro (+ pl.) z’buech (d’biecher) z’büji (d’büjini) ds buach (d’biächer) ts biöch (d biéher) z böch (t bécher) ’s puch / dar libarn (de libarn) iz puach (de puachar) dar puach (di puachan) / dar libar (di libadar) s puach (de piacher) s’puich (de piecher) ’s puech (de piecher) is puach (da piachar) das Buch
il quaderno (+ pl.) z’heft (d’hefte) dan kajir (d’kajera) d’schribbuach (d’schribbiacher) ts schkàrtumpàz (d schkàrtumpàzze z schribböch (t schribbécher) ’s püchle in quaderno (de quaderni) ’z heft (di heftn)   der quaderno (de quaderni) der kuaderno (de kuadernos) is schraibpiachl (da schraibpiachlan) das Heft
il giornale (+ pl.) de zittòng (de zittònga) z’dschurnal (di dschurnali) di zitung (di zitunge) ts dŝchurnàl (d dŝchurnàle) t kasetta (t kasettä) ’s plàat (de pletar)   dar fòldjo (di fòldje) de zaitung (de zaitungen) de zaitigin (de zaitigin) der schfuei / der giornal da zaiting (da zaitinga) die Zeitung
professioni d’bruefe / d’fache z’weerch ds g’schichtwerchi d hàndwéérhe wärcha  èrbot   arbotan di arbatn òrbetn orbatn homperche oarbatn  Berufe
il boscaiolo de holzma z’buscarinh der holzer ts buscarin der waldma  dar berchanar in hakar-holtz dar manèkkar der holzhòcker (de holzhòcker) der bòltmònn (de bòltmònne) der boltmon dar holzckneacht der Förster
il cacciatore de jeger dar jéger der jäiger der jàger der jeger dar katzadòar / dar jaagar in jegar dar katzadór der jagerer (de jagerer) dr jeger (de jeger) der kjokhmon / jeger dar jagar der Jäger
il calzolaio de schuemacher dar schumacher der schuamacher der tschàpter der schöömacher dar suustar in schuastar dar schuastar der schuaster (de schuaster) der schuischtar (de schuischtar) der schuestar dar schuastar der Schuster
il contadino de pur  dar pour der pur   der pür dar paur in paur dar bakå der pauer (de pauern) der paur (de paurn) der pauar dar pauar der Bauer
il cuoco de choch dar chocher der chouch der choch der choch dar khòchar in kouchar dar khoch der koch (de kocher) der koch (de keche) der khouch dar ckouch der Koch
il dottore de dokter dar oarzat der arzner der àrzer der dokchter dar hartzot in dotór dar doktur der dockter (de deckter) der doktar (de doktar) der orz dar docktar / dar podar der Arzt
il fabbro de schméd dar schmid der schmid der schmìd der schmét dar smit in smit dar smitt der schmi’ (de schmi’n) der schmidt (de schmidte) / der schlossar (de schlossar) der schmit / schmidar dar sghmiit der Schmied
il falegname de schriner dar holzmeischter der holzmaister der holzmaischter ser schnätzer dar sràinar / dar maranguun in sagar  dar tischlar der tischler (de tischlern) der tischlar (de tischlar) der tischlar dar tischlar der Tischler
il macellaio de metzker dar métzker der metzger der mazker der metzker dar metzgar / dar bèkèar in fljaischar dar metzegar der metzker (de metzker) der metzkar (de metzkar) der meizigar dar metzgar - dar vlaischockar der Metzger
il maestro (di scuola) de lérer dar schȗlmeischter der schuolmaister der maischter der schöölmeischter dar lèerar / dar màjstro in learar  dar maistro / dar schualmoastrar der learer (de learer) der schuilemanschter (de schuilemanschter) der learar / der schuelemaster dar learar der Schulmeister / Lehrer
il muratore de murer dar houfer der murer der mürmaischter der mürer dar maurar in maurar  dar maurar der mauerer (de mauerer) der maurar (de maurar) der maurar dar mauarar der Maurer
l’oste de wért dar wurt der wïrt der wert der wért dar tabàrnar in birt  dar birt   der birt (de birte) der burt / bört dar biart der Wirt
il panettiere de becker dar bacher der beck der brötmàccher der bacher dar pàchar in peich  dar pekh der peck (de pecker) der peck (de pecke) der proatmochar dar peckar der Bäcker
il pastore de hért / de schéfer dar hirt der hïrt der hert der hért dar saafar in schefar  dar schavar der hirt (de hirtn) dr hirte (de hirtn) der hurte / hörte dar hirta der Hirte
il pittore / imbianchino de moaler dar pinter der moler / der iepser der pitur der wisker dar bèrbar in darbaizzar dar pitór / dar vèrbar / dar baizrar   der molar (de molar) / der baislar (de baislar) der varbaissar dar varbaisar der Maler / der Dekorateur
il sarto de schnider dar schnéider der schnider der schnìder der schnider dar sròotar in snaidar  dar snaidrar der schnaider (de schnaider) der schnaidar (de schnaidar) der schnaidar dar sghnaidar der Schneider
l’apprendista (+ pl.) de lérbueb (d’lérbueba)   der leirbuab (d’leirbuaba) welts lérnet ts àntwéérch der kchnächt (t kchnächta) darnaach liirnan   dar lirnar (di lirnarn) der nolearner (de nolearner) der learlink (de learlinge) / learpui (learpuibm) der homperchlearar (de homperchlearars)   der Lehrling
il parroco (+ pl.) de pfoahér (d’pfoahéra) dar énkara (d’énkeri) der chilchheir (d’chilchheira) der hìru (d hire) der her (t hera) dar faff (-en) in pfaffe (de pfaffan ) dar faff (di faffan) der pfòff (de pfòffen) der pfòrar (de pfòrar) der pforar (de pforars) dar gaistligar / dar pforar (da gaistligara / da pforara) der Pfarrer
in viaggio òber reis vojudschuru z’ weg gà ewéég unnerwäg  ghéenan umme in bijàze  nå de bege unter roas unterbegis geanter umenonder raasn  unterwegs
l’aereo (+ pl.) z’ flògzig (d’flògzige)   ds flackg’schirr (d’flackg’schirri)   der aereo (t aerei)  dar roplàan (de roplèene)   dar aroplå (di aroplé) der vliager (de vliager) der vliegar (de vliegar) der vliegar (de vliegars) dar apparekkio (da apparekkios) das Flugzeug
il treno (+ pl.) de zòg (de zòga) z’trenh (di trenh) der zug (di zuga)   der zug (t zég)  dar treno / dar dampfbàago in treno / de treni  dar trèno (di trène) der zuch (de zich) der zuk (de zige) der treno (de trenos) dar zug (da ziga) der Zug
il camion (+ pl.) de kamion (d’kamiona)   der woorwogu (d’woorwoge)   der camjung (t camjuni) dar kàmion (de kamion) in carmio (de carmion)  dar kåmion (di kåmion) der kamion (de kamion) dr kòòrn (de kòòrne) der kamion (de kamions) dar kamion (da kamions) der Lastwagen
l’automobile (+ pl.) z’auto (d’auto) / d’maschin (d’maschine) z’automobili (d’automobilini) der wogu (d’woge)   z auto (t auto) de auto / dar baago de machina (de machine) dar auto (di aute) der auto (de aute) de maschin (de maschins / maschinder) de makina (de makinas) dar auto (da autos) das Auto
la moto (+ pl.) d’moto (d’moto)   ds motorrod (d’motorreider)   t moto (t moto) ’s motorbèganle ’s motorat  in moto (de moto) ’z motórrat (di motórredar) de moto (de mote) de mòto (de mòtos) de moto (de motos) da moto (da motos) das Motorrad
la bicicletta (+ pl.) d’biciclettò (d’biciclette)  z’bissikletti (d’bissiklettini) ds raisrod (d’raisreider)   t bitschikletta (t bitschiklettä) ’s buusrat / de rodala de bicicleta / de biciclete  ’z rat (di redar) s radl (de radler) s’redl (de redlan) de bici / bicikleta (de bicikletas) da bicikleta (da bicikletas) das Fahrrad
la barca / nave (+ pl.) z’schéf (d’schéffé) d’boarku (d’boarki) / z’battunh (d’battunh) ds schif (d’schiffi)   z schéff (t schéffi) ’s zèahòltz  /  ’s  meerholtz (meerhültzer)   di bark (di barkn) de schiff (de schiffer) s’schiff (de schiffe) ’s schiftle (de schiftlan) dar schiif (da schifa) das Boot / das Schiff
la slitta (+ pl.) de schlétte (d’schléttna) d’schlljittu (d’schlljitti) der schlittu (d’schlitte) der schljettu (d schljette) der schléttä (t schléttä)   dar sliito (-ten) de slita (de slitan)   dar slit (di slitn) der schlit (de schlitn) der schlite (de schlitn) der schlite (de schlitn) dar sghlita (da sghlitn) Schlitten
la fretta d’keitò d’koeitu d’kaita  d kittu t netigi  présse de preische  di gech de gach de aile / de prèscha de haile prescha die Eile
andare a piedi z’fuess goa goan z’vȗss goh gà z viös gaa ghéenan so büuse gian gian zo vuaz gea’ / gea’ za vuas gean za vues gean gian gehen
andare con un mezzo foare vüren goh farä raitan    gian  gea’ pet… / vorn vohrn gean voarn fahren
lento wolte lljéis leng langs  lengwiilig / pimössu  tréeghe soan / bar-belo laise lonksom lònksam / lònzman gumala lonzn langsam
veloce flénk  leeben garring laschts kschwénnd / raas [avverbio] dratten / hestig muntar bachémme pahenn / gahasse geschbinde / schnèll paheint / schnel / grime check schnell
mondo contadino z’puròläbe z’gut der hïrtwelt   t pürüwält pàurnbelt paurn-belt ’z lem von bake de pauernbèlt paurnbèlt de belt van pauars pauarbelt Bauernwelt
la stalla de gade dan goade der godu der gàdu  der gadä  dar stall in stal / in stalj dar stall der stòll (de stelder) der schtòl (de schtèlle / schtèlder) der stol dar schtool der Stall
la mangiatoia (+ pl.) de boarne (d’boarna) dan boarne (d’boarni) der bornu (d’borne) d bàrne (d bàrnene) der barnä (t barnä) dar paarm (de parmen) iz vuatar-parn (de vuatar pêrne)  dar parn (di pern) der porn (de parn) der porm (de perme) der porbm (de perme) dar poarn (da poarna) die Futterkrippe
il fienile de dielé di dilli der stodal der schtàdàl der hewgadä de dilla de teice di tetsch / di dilla / dar stadl de teitsch (de teitschn) de dille (de dilln) de toblat dar haischtool der Heuspeicher
il fieno z’hei z’hoei ds hai ts hai z hew ’s höobe iz hoube ’z höbe s heib s’hai ’s haa is hai das Heu
la falce d’sägenzò d’seegursu d’šïchia d ŝchégerŝchu t sägässa de zéganzéga de sègase  di sengest de senges (de sengesn) de sengase (de sengasn) de sengasse da sensa die Sense
il rastrello de räche da reche der rachu der racchu der rächä dar rècho in rèche dar rèch der rèch (de rèch) der rèche (de rèchn) der reche dar reicha die Harke / der Rechen
fare fieno hejò hoejun haju màcchu hai hewu machan höobe machan hoube machan höbe  nogea’ en heib hai mòchn haa mochn hai mochn Heu machen
la forca (+ pl.) d’gablò (d’gable) d’mischtschouvlu (d’mischtschouvli) / z’furkinh (d’furkinh) [per fieno] der galgu (d’galge) d messchàblu (d messchàble) z worgäbäli / t worgäbäli de gàbala (de gàbeln) de gabal (de gabilj)  di gabl (di gabln) de gobl (de gobln) de gobl (de goble) de gobl (de gobln) da gobl (da gabl) die Gabel
la gerla (+ pl.) de chòrb (d’chòrba) da chuarb (d’chuarba) der chourb (d’chourbe) d tschìvru (d tschìvre) der tschéfälü (t tschéfälüna) [erba] / t tschéfra (t tschéfrä) [letame, patate] / t sengabala (t sengabälä) [formaggio, ricotta] / t traachtgabala (t traachtgabälä) [siero acido per fare la ricotta] / t holtzgabala (t holtzgabälä) [cavola per la legna] de khòitzara (- zarn) in derlo (de derle) dar sèrlo (di sèrle) der korb (de kerb) der korp (de kerbe) der khörp (de khörbe) dar ckoarb (da ckearba) der Rückentragkorb
la gallina d’hennò d’hénnju ds hennia d hannju t henna  de hénna de henje di henn de henn (de hennen) de henne (de henn) de heine (de heinen) da hena die Henne
il gallo (+ pl.) de hanò (d’hane) dar hoanu (d’hoani) der honu (d’hone) der hànu (d hàne) der hanu (t hanä) dar haano (de haan) in haan (de heen) dar hå (di hé) der hu’ (de ha’) der hohne (de hohn) der hone (de hoon) dar hona (da hoon) der Hahn
il pulcino (+ pl.) z’pòllé (d’pòllene) / z’hiendlé (d’hiendlene) z’kiutzi (d’kiutzini) ds ljikkhennji (d’ljikkhennjini) ts hannje (d hannjene) z héndli (t héndli) ’s hüunle (de hüunlen) iz huenlja (de huenljar) ’z pulèstarle (di pulèstarla) s hea’dl (de hea’dler) s’pullile (de pullilan) / pipile (pipilan) ’s veigele (de veigelan) is hiandli (da hiandlan) das Küken
il tacchino (+ pl.) de pittò (d’pittònga)       der taking (t takingjé) dar truuthaano (-nen)   dar hå (di hé) der paito (de paite) der tacchin (de tacchins) der takin (de takins) da trouta (da troutn) der Truthahn
la mucca d’chue d’chu ds chua d chiö t chöö de khùa de kua  di khua de kua (de kia) de kui (de kie) de khue (de khie) da ckua die Kuh
il vitello z’chalb da chalb ds chalb ts chàlb z chalb [femmina] / z schtéérli [maschio]  dar khalp iz kalp  ’z khalbe s kaibl (de kaibler) / der kòlb (de kelber) s’kèlbl (de kèlblan) ’s khelble (de khelblan) is ckalbl das Kalb
il toro (+ pl.) de stier (d’stiera) da stir (d’stira) der stier (d’stiera) der schtiér (d schtiérà) der schtéér (t schtééra) dar stìar (-n) in pfar (de pfer) / in stir (de stirn)  dar stiar (di stiarn) der stiar (de stiar) der schtier (de schtiere) der stier (de stiere) dar schtiar (da schtiara) der Stier
la pecora z’schoaf d’schoaf ds schof ts schàf z schaaf de öoba de scha  di öbe de eib (de schof) s’schof (de schefe) / de bòmpe (de bòmpm) ’s schoof (de schoof) dar vrisching das Schaf
la capra d’geis / de zäckò d’geiss d’gais d gais t geis de gòas de goatz di goaz de goas (de geas) de gaas (de gaasse) de gahs (de gasse) da gaas die Ziege
il montone (+ pl.) de wéder (d’wédra) dar widder (d’widdara) der wider (d’widra) der wìder (d wìdrà) der wéder (t wédra) dar kastràun / dar béllo in martìn (de martinj) dar butsch (di bütsch) der strau’ (de strai’) dr butsche (de butschn) der bider (de bidrn) dar rock (da racka) der Widder
il latte d’mélch d’milch d’milch d meljch t mélläch de milch de milach di milch de milch de milch de milich da milach die Milch
lo sgabello per mungere de mälchstuel da stul der malchstual der meljchschtiöl z mälchschtéli / t mälchschtéli ’s stüulle in stùal tze melachan dar stotz / dar mèlchstual der mèlchstual (de mèlchstualn) der mèlchschtuil (de mèlchschtiele) der melchstuel dar melchschtual der Melkstuhl
mungere mälche melhjen malche malhu mälchä mèlchan melachan mèlchan  mèlchen mèlchn melchn melchn melken
l’aratro de pflueg   ds schuflug’schirr   der pflug  dar fluukh   dar fluage der pfluag (de pfliag) der pfluik (de pfliege) der pfluekh   der Pflug
arare pfluege   schuflu   pflégä pàugan / pràchan   fluang paun paun{in} pauen   pflügen
la vanga d’acherschuflò d’schouvlu schufla d àccherschüvlu t schüfla de hàu de gabal  di pauge de hau (de haun) de schauvl (de schauvle) de stechschauvl da schauvl die Haue
vangare schuflò schouvlun schuflu schüvlu schüflu hàuan kèarn-au / haugan paung haun haun{in} umestechn gartl hauen
la zappa (+ pl.) d’houò (d’houe) d’hawu (d’hawi) d’howwa (d’howwe) d howu (d howe) t howa (t howwä) de hàuga (de hàughen) de hauge (de haugan) di hauge (di haung) de hau (de haun) de haue (de haun) de haue (de hauen) da haua (da hauan) die Hacke
seminare séche sieien sejie ŝchazzu / ŝchìju sääjä zéenan seen / samiln senen sa’n saan{in} sahn sanan säen
l’orto z’còrtél  z’kurtil der ird der ìrt der gartä dar gaarto in garte  dar gart der gòrtn (de gartn) der gòrte (de gèrt{n}e) der gorte is gartl der Garten
il campo der acher dan acher der acher der àccher der acher  dar akhar / dar kamp in akar dar akhar der òcker (de acker) dr òcker (de ècker) der stukhe / der okhar dar ockar der Acker
il letame de méscht da mischt d’lutza der mescht der méscht dar mist in mist dar mist der mist der mischt der mist dar mist der Mist
concimare alecke / lòtzerò bowen tinke ànlakku mescht büwä méstan aus  mistan  mestn mistn tungin tungen mistn ausmisten
la malga d’alpò d’alpu d’alpa / d’chasarra d waide / d àlpu t weid / t almei  de khèsara / dar paskol / kampen  in pèark  di khesar der pèrg (de pèrng) de òlbe (de òlbm) d’olbe da olba die Weide / die Alm
pascolare (animali) hiete / weidò / etze hüten waidu hiétu hétä àizan / hüutan eitzan / boadan etzan etzn badn hietn hiatn weiden
fare il formaggio chéŝchò chiedschun chäisu / machu chäis chìŝchu chääsu khéezan  machan kèse khesarn kas mòchen / kasarn kase mòchn khase mochn ckaasn Käse machen
la baita d’gavenò d’goavunu d’chasarra d cheŝcheru t hétta  de hütta  in kasùn / de hute di hütt de hitt (de hittn) der schupfe (de schupfn) de hite hita die Hütte
gli zoccoli [pl.] d’holtsche dan zuakal (di zuakla) di zokkla d zokkle t holtschöö de sòkkala / de sòkkel iz tzòukal (de tzòukilj) di zokkln de kea’ [pl.] de tròln de khöispn da zoukl die Holzschuhe [pl.]
spaccare la legna schide spoalten / schéiden schide schpàltu / schidu schidä / schmalu khliipan hòltz  kieban / schaitarn auhakhan ’z holtz s holz kliam holz mòchn / kliebm hölz khliebn holz hockn Holz spalten
spalare  schorò schouvlun wegu wéégu  schüflu sàufalan schàufilj schauvln schepfen schepfn schnea schauvln sghneab schepfn Schnee schaufeln
tempo de zit z’zéit zit ts zit zit de sàit tzait zait de zait zait zait zait Zeit
l’orologio d’ur da relledsche  d’uhr ts orlotsch (d orlottsche) z zékkäreis (t zékkäreisi) dar orlòjio in arloje dar orolódjo de ur (de urn) de uhre (de uhrn) d’uhre da uur die Uhr
il minuto d’minuttò d’münnetu d’minuta   der minüt (t minüti) dar stunt in minute dar minùt (di minùtn) der minut (de minutn) de minutte (de minuttn) der minut dar minut die Minute
l’ora d’ stònn d’stunn d’stund d schtund t schtun (t schtundä)  de óora de ur di ur de stunn (de stunnen) de schtunde (de schtundn) de stunde da schtunt die Stunde
il giorno de tag dan tag der tog der tàg der tag (t taga) dar tag in tak dar tage (di tang) der to (de tag / to) dr tòk (de toge) der tokh dar toog der Tag
la settimana d’wòchò d’wuchu d’wocha d wucchu t wucha (t wuchä) de bòcha de bouche  di boch (di bochan) de boch (de bochen) de boche (de bochn) de bouche da boucha die Woche
il mese de manòd da moanut der monud der mànund der manud (t manuda) dar maanont in mese dar månat  s mu’net (de mu’netn) s’monat (de monat{e}) ’s monat dar monat der Monat
l’anno z’joar z’joar ds jor ts jàr z jaar ’s jaar iz jar ’z djar s jor (de jor / jarder) s’johr (de johr) ’s johr is joar das Jahr
il mattino de morge da muarge der morgand der mörgund der morgä dar morgont vrua dar mòrgas de vria / vourmitto der {t}schmorganz der mörgant / der tschmörganz indarvria der Morgen
il mezzogiorno de métag da mittag der mittog der mettàtàg der mittag mittartak halpan-tak dar mittartage der mitto dr mittòk / mettòk der mitertokh mitoog Mittag
il pomeriggio de noamétag da noamittag der nohmittog der nàmembis der naamitag darnaach mittartak  denje halpan- tak dar tages der nomitto der nomitoge / nometoge nochmitntoge nochmitoog Nachmittag
la sera der oabe dan oabe der obend ts màltsch der abä (t abända) dar aabend in aban dar abas zobenz / s mol (de malder) dr {t}schnòchts der tschnos tschnochz der Abend
la notte d’ nacht d’nacht d’nacht d nàcht t nacht (t nächt) de nacht de nast di nacht de nòcht (de nacht) de nocht de nocht da nocht die Nacht
ieri geschter géschter gester gaschter geschter ghéstan ǵeistar gestarn gester geschter geister geistar gestern
oggi hit höit hit hit hit hòite haute haüt hait hainte haite haintan heute
domani mòre muare moure möru morä mòrghen morgan mòrng morng morgn mörgn moarn morgen
la festa (giorno di) de fiertag da virtag der firtog der virtàg der firtag baartak sontak dar vairta der vaierta der feschttòk (de feschttoge) der vairtach vraitoog der Feiertag
lunedi méntag miantag meintog der mintàg mäntag mentakh luni menta ma’ta montach montach monti Montag
martedi tschischtag zéischtag zistog der zischtàg zischtag ertakh marti erta eirta ertach eirtach erti Dienstag
mercoledi méttwòchò mittuchu mittwocha  der mettwucchu méttwucha mittokh mèrcoli mitta mitta mittach mitich miti Mittwoch
giovedi fròntag vruantag frontog der vröntàg dontschtag fiistakh zòbia fintzta pfinsta pfinzntòk pfinzntokh pfinsti Donnerstag
venerdi frittag vréitag fritog der vrittàg frittag braitakh véndri vraita vraita vraitach vraitach vraiti Freitag
sabato samstag samstag samstog der ŝchàmstàg samstag zaastakh sabo såntzta sònsta sònstach sonstach sonsti Samstag
domenica sònntag sunnatag sonnutog der ŝchuntàg sunntag zuntakh sòntak sunta sunta sunntach suntach sunti Sonntag
gennaio jener dar gruass moanut groussemonud der dŝchanner grossä ghenaar jenaro djenàro  genner jenar genar sghenaar Jänner / Januar
febbraio feber / hòrnòng dar lljick moanut ljikkemonud der févril churtzä hornich febraro febràro hourneng febrar febrar fevraar Februar
marzo merze mérze märzu der marzu mertzä mèertzo marzo lentz / martzo merz merze mörze merz März
aprile aberle oaberlljie abrilju der àbralju abrellä aprillo april aprìle / abrél oberel april abröle apriil April
maggio meie meje maju der maju mejä moàjo majo madjo moi maje maie mai Mai
giugno broachò broahut brochud der chawu brachut praachot junjo sunjo prochet juni giuin sghuin Juni
luglio heiò hoeiu haimonus der lüj hewut hubiot lujo ludjo heibeger juli lui lui Juli
agosto ougschte augschte augstu der ekschtu ökschtä agosten agosto agósto agst / agest auguscht avost avoscht August
settembre setember septembre herbstmonud der hàrpschtmànund setember zibante maanont / septembar setembar setémbre / herbestmånat leistagst / leistagest settèmber setember setembar September
ottobre oktober octobre wimonud der hàrpschtmànund utuber achte maanont / oktòbar otobar otóbre / bimmat schanmikeal oktouber otober otobar Oktober
novembre november novembre wintermonud der tötumànund nuwember nointe maanont / novembar novembar novémbre / bintmånat òlderhaileng novèmber november novembar November
dicembre dezember décembre chrïstmonud der wentermànund ditschember segante maanont / disembar dizembar ditzémbre / kristmånat schantònderer / schantandrea dizèmber dicember dicembar Dezember
vecchio oalt oatl olt àlts aalt  alt alt alt òlt òlt olt olt alt
nuovo nu naus niww nuws niw nòjar nauk naüge nai naje (nai-) naie noi neu
la primavera der ustag oustaga der ustog der üstàg der langsé dar lànghes in langaz  dar långez der langes der lòngas der longas dar longast der Frühling
l’estate de sòmmer summer der summer der ŝchumer der summer zuumar in sommar  dar summar der summer dr summer der sumber dar sumar der Sommer
l’autunno de herbscht hérbscht der herbst der harpscht der herbscht herbest in herbust  dar herbest der herbest der herbischt der hörbist dar herbast der Herbst
l’inverno de wénter winter der winter der wenter der wénter bintar in bintar  dar bintar der binter dr binter der binter dar bintar der Winter
tempo atmosferico z’wätter z’zéit zid ts zit wättär de sàit tzait bèttar s bètter bètter beter beitar  Wetter
freddo choalt da vroscht cholt chàlts chalt khalt kalt khalt kòlt kòlt kholt ckolt kalt
caldo woare d’weermi / d’hitz wore wàrums warä [es. hit és warä] / war [agg.] barm barme barm bòrm bor(b)m  borbm boarm warm
umido mack / fiecht vücht [agg.] fiecht ümments mok ümmale naz molkat / nezz milt vaicht vaicht mousti feucht
sereno heiter / schén heiter- [agg.] / d’heiteri [sost.] haiter hetters heittär söon hoatar hoatar gahoater gehater gehater / hel ckatar heiter, schön
nuvoloso näblég gneeblut / heelu nabelich hélu uberwolchut gahìlbe gahìlbe gehìlbet ganeble / gahilb gehilbe gehilbe eibli bewölkt
nuvola (+ pl.) de näbal (d’näbla) da neebal / d’neebla der nebul (d’nebula) ts wolhu (d wolhe) der wolchä (t wolchä)  de böora (böoren) de bolke (de bolkan)  di bolkhnen (di bolkhnen) der nebl (de nebln) / de bolk (de bolken) de bolke (de bolkn) de bölkhe (de bölkhn) dar eibl (da eibl) die Wolken
la pioggia de räge z’wetter der regu ts watter der rägä  dar reego iz garega  dar reng der reng dr regn der regn da reing der Regen
il vento de wénn dar winn der wïnd der wend der wénn  dar bint in bint dar bint der bint dr bint der bint dar bint der Wind
il temporale z’gwétter da schmeiz der rus ts giögwesch z uwättär  ’s bèttar lepische tzait dar temporàl s bètter s’bètter ’s unbeter is beitar das Gewitter
il fulmine (+ pl.) de blétzk (d’blétzka) dar blljizku (d’blljizketi) der blitz (d’blitza) der bljezku (d bljezke) der blétzk (t blétzka)  de sìtta (de sitten) / dar klitz in pljetzagar (de pljetzagar) dar plitzegar (di plitzegar) der himblatz (de himblatzn) / der plitz (de plitz) der plix (de plixe) / plitz (de plitze) der himblazar (de himblazars) dar plitz (da plitza) der Blitz
il tuono (+ pl.) de donner (de donnra) dar donner / di donderetu (di dondereti) der boul (d’boula) der donder (d dondrà) der tonner (t tonnra)  dar tòndar (de tòndare) in tondar (de tondar) dar tondrar (di tondrar) der tònderer (de tònderer) der tonder (de tonder) der tönder (de töndrn) dar tondar (da tondara) der Donner
la neve de schné da schnia der schnei der schnìj der schnee  dar snea in snea dar snea der schnea der schnea der schnea dar sghneab der Schnee
la grandine de hagal z’reesal der hogal der hàgàl der hagul  de sàur in schaor dar schaur der schauer der schaur der schaur dar schauar der Hagel
il ghiaccio z’isch z’éisch d’froura ts isch z isch  ’s ais iz ais ’z ais s ais s’ais ’s ais dar ais das Eis
la bufera de kòcks / de stòrm dar küsch  der sturmwïnd der guksch t guksa (t guksä) dar sneasturm poase tzait  umbittarn [verbo] stòrchen bint dr schturm ’s unbeter / der studlbint dar schturm der Sturm
la nebbia de näbal dar geivru (d’geivri) der nebul der nebàl t bisa (t bisä)  dar nébel / de böora in nebal dar nebl der nebl (de nebln) der nebl der nebl dar rain der Nebel
la rugiada z’tou z’tau ds toww ts tou z töw  dar tòogabassar in tau dar tau der tau dr taa ’s tah dar tau der Tau
la brina d’riffò da réipfe der riffu der riffu der rifä  dar ràifo in raif dar raif der raif de raife de raife da raifa der Reif
l’arcobaleno de rägeboge da reggilbuage der regebougu der régunbodu der rägubogä  dar rèegaborm   dar hümblring der himblring / der himblreng / der sunnreng der regnpouge der regnpouge dar sunarinka der Regenbogen
religione d’religion, de gloube d’rélidschunh religion, glaub   der glöibä  gaklòobach / religiuun kjoube relidjón s glam g(e)labe religion unt gelabe glaub Religion, Glaube
il Signore Iddio de Herrgott dar lljibi Gott Herr Gott Got Her Gott  Gott dar Hèere Guttar Heare Gottarhéar Gotterhear Heare Gottas Göt der Heare Hear Goot Herr Gott
la Madonna d’ Muttergottes d’ljibu Vrawa d’liebe Frowwa d Ljèbuvrowà t Mötergottes  Hòlighe Braut Muotar ’me hìmmal Da Hailege Vrau Madona Muiter Gottas Insera Lieba Vrau Muatar Gotis Mutter Gottes
la croce (+ pl.) z’chritz (d’chritzé) z’chröiz ds chritz (d’chritzi) ts chriz (d chrizzer) z chritz (t chritzi) khròitze iz krautz (de krautze) ’z kraütz (di kraützar) s kraiz (de kraizer) s’kraize (de kraize) ’s khraize (de khraize) is ckraiz (da ckraizar) das Kreuz
la campana (+ pl.) d’glockò (d’glocke) d’klocku d’klokka (d’klokke) d klokku (d klokke) t klokka (t klokkä)  de klòkka (de klòkken) de kljouke (de kljoukan)  di klokk (di klokkn) de klock (de klocken) de klocke (de klockn) de klouke (de kloukn) da klouka (da kloukn) die Glocke
la chiesa (+ pl.) d’chélchò (d’chélche) d’chilhu d’chilcha (d’chilche) d chiljchu (d chiljche) t chélcha (t chélchä) [chiesa parrocchiale] / t chappala (t chappalä) [oratorio] de khércha (de kherchen) de kirche (de kirchan)  di kirch (di kirchan) de kirch (de kirchen) de kirche (de kirchn) de khurche (de khurchn) / khörche (khörchn) da ckircha (da ckirchn) die Kirche
il santo (+ pl.) de heilége (d’heilégò) dar heilig (d’heilaga) hailig der heljgu (d heljge) der heilig (t heiliga) hòolig hoalaǵe (hoalagan) dar hailege (di hailegen) der haile (de haileng) der hailige (de hailign) hailich / der hailige (de hailign) dar haili (da hailin) heilig
il diavolo (+ pl.) de tifòl (de tifla) dar töivul (di töivla) der tiful (di tifla) der tivàl (d tivlà) der tiful (t tifla)  dar tòibel in tauval (de tauvilj)  dar taüvl der taivl (de taivln) der taivl / toivl (de taivle / toivle) / s’hellemèndl (de hellemèndlan) der taivl (de taivln) dar taivl (da taivl) der Teufel
la preghiera (+ pl.) z’gebät (d’gebäté)  z’bett (d’betti) d’g’bat (d’g’batti) ts nöschter (d nöschtre) z gibät (t gibätti)  ’s gapéet (de gapéete) iz gapet (de gapetar)  ’z gepét s gapett (de gapetter) s’gepèt / gepet (de gepete) ’s gepet (de gepete) is gapeet (da gapetar) das Gebet
pregare bättò bettun batu battu bättu  péetan petan petn petn petn petn peetn beten
il rosario de ròsòchranz z’tscheppelet (di tscheppeleti) / z’roseri (d’roserini) der rousuchranz der Terz z bätti / z rusäri  tèersle de rosario /  koun-au de korù di pet / ’z petle [preghiera]  de korona / de paternuster der roasnkrònz / de pete [corona] der Roasnkhronz da petscha der Rosenkranz
il canto (+ pl.) z’gsang (d’gsängé)  z’lljid (d’lljider) ds g’sang (d’g’säng) ts gŝchàng (d gŝchàngete) z ksang  dar gazàng iz gasinga (de gasingar)  ’z gesinga s singen der gesònk (de gesènge) / s’liet (de lieder) ’s liedle (de liedlan) is zanckl (da zancklan) der Gesang
la processione (+ pl.) d’prossenziò (d’prossenzie) d’prussesiunh (d’prussesiunhi) der chritz gang (d’chritgäng) der prascheschjung (prascheschjungà) der chritzgang (t chritzgeng) prosessiuun de proceschun (de proceschunj) di protschesiù der undonk dr ummegònk (de ummegènge) der umegonkh dar umagon (da umagon) der Umgang
lo stendardo (+ pl.) de foaner (d’foanra) la bannière (les bannières) ds fandlji (d’fandljini)   z fändli (t fändli) dar baano / béenle   di fåne(di fånen)   der vohne (de vohn) de vone (de vohn)   die Fahne
andare a messa zer mäsch goa goan zar mesch goh z’mass gà zer masch zur mäss gaa gheenan so misse gian tze mische  gian ka miss gea’ za mess kirchn gean / ka der messe gean  zan der meisse gean zar meis gianan  
benedire sägnò / wieche wjien segnu bŝchégnu ksängnu  bàigan baigan baing / sengen baichen bain baien / seign baichn segnen
farsi il segno della croce z’chritz machò dschi chröizun sich zaichenne ŝchech bŝchégnu ŝchéch ksängnu  kroitzigan zich / zegentzich  sègasi sengense mòchen se s kraiz seign si seignsi ckraiznsi sich bekreuzigen
battezzare toufe taufen taupfe teffu töpfä  toofan tofan toavan taven tafn tafn taafn taufen
fare la comunione d’komunion machò machun la première communion goh z’versourgi gàn entfà t komunjoo machu  borìchtiganzich borista-si  borìchtnse de earste Komunion mòchen schpaisn virgean ckeman in da schpais zur Kommunion gehen
sposarsi hiroate dschi ielugun šich hairute iljhu heiratä  mègalan megal-si boràtnse haiertn se / hairatn se hairatn mehln / hairatn haiartn heiraten
morire stéerbe steerben sterbe schterbu schtärbä  stérban sterban stèrm stèrm schtèrbm sterbn schtearm sterben
il cimitero (+ pl.) de fridhof (d’fridhofa) da vréithof (d’vréithovva)  der frithouf (d’frithoufa) d gréber der frithof  dar bràithòf (bràithöfe) in fràutak (de fràutage)  dar vraithof (di vraithöf) der vraitoff (de vraitoffer) der vraithoff (de vraitheffe) der vraithouf (de vraitheife) dar vraitouf (da vraiteifa) der Friedhof
festività  d’fiertaga d’virtaga firtoga d virtàgà t firtaga baartighe sòntage vairta der kirchta feschttoge vairtage vaiartoga Festtage
il Capodanno Nujoar z’Naujoar ds Niwwsjor ts Nuwjàr z Niwjaar  ’s Noje Jaar iz Naugaz jar daz Naügedjar s Naisjor s’Naijohr ’s Naijohr is Nojajoar das Neujahr
il Carnevale Fasnacht z’Karnaval d’Fasnacht der Vàŝchnàcht t Faŝchinacht  dar Bàssonkh in Karneval dar Vassom de Vosnòcht de Vosenòcht der Voschankh dar Vosching der Fasching
la Quaresima Faschtòzit d’Vaschtu d’Fasta der Vàschtu t Faschttzit  de Bastsait de Vjlje-tzait di Vastzait de Vòst de Vòschte de Voste da Vosta die Fastenzeit
la Pasqua Òschtre d’Uaschtri Oustre d Hochstern t Oschträ dar Ostartak Oastar-tak Oastarn Oastern Oaschtern Oastrn Oastarn Ostern
il Natale Wienacht d’Winnacht Wiennacht d Wiénàcht t Wéénacht  de Bainacht de Hoalaga Nast Boinichtn de Bainechtn Bainachtn de Bainachn / Khristokh da Bainachtn Weihnachten
Santo Patrono der Heilége Patròn dan Pattrunh Landhailig der Pàtrung der heiligpatroo dar Patrüun Hoalage-Patron tage von Patròno der Kirchtato der Schutzehailige der Schuzhailige da schutzvrau [patrona, f.] der Schutzpatron
sentimenti d’gfielé   d’umpfindunge     zinne me heertze sentimenti liabe abia as men heart se schentimènts gemiete   Gefühle
simpatico angenéem / sémpatésch simpatik frïndlich   simpatisch gabàllant  ǵelf simpàtik simpatisch simpatisch earnisch simpatik  sympathisch
antipatico ònangenéem antipatik hasslich   antipatisch ungabàllant    antipàtik unsimpatisch antipatisch unearnisch antipatik unsympathisch
dispettoso tratzég kwer- schimpfig, verdrussig   tukchaftig bìnnarsorrüt solente spottisch spitzpua [m.] / spitzdiarndl [f.] {ge}schpettich ({ge}schpettig-) uzar poatsafti spöttisch
allegro lòschtég hurtig- lustig hurteks luschtig gafròant ǵelf luste vroa luschtich lustich vroa / lusti fröhlich
triste trurég muatsch- trunig trünnochteks  trürig mòal / stinti / khronik laiste traure loade traurich traurich launi  traurig
arrabbiato bés / wietég in d’lounu gremm bìs hen sóornig tzòrnak / rundak zorne zourne zournich zournich zoarni  zornig
stanco mied müt- miad miéts méd müude muade / muode müade mia miede miede miada müde
soddisfatto zfrédò kunten z’fridu zfrìdu zfrédu gafròant kontente kontént zavrin zevridn zavridn zavridn zufrieden
altezzoso hoffertég voll hoffer ho{u}chmuatig   kscheid; hodra haltar guut hoagar stoltz hoaveite schtolz hoassvörtich schtolzi stolz
goloso mònsòrég / schläcker / gér d’gannesu gir   kschentigs lüstar / nàidigar lekar lustat gaite geluschtich (geluschtig-) / luzze gelustich glusti lecker
assonnato schléfrég voll schloaf schleifrig vollts schlàf schlääfrig bolla slàaf inslafat slevre entschloven schlafrich (schlafrig-) schlooftrunkhn sghlafari schläfrig
felice gléckléch / fréléch hurtig- frou zfrìdu freidig fròo  muntar luste vroa vroa vroa / glikhlich vroa froh
pigro ful untüchlljig-  miassig pigers fühl tréegar / pénghel peigar faulentzar vaul vaul vaul / peger vaul faul
amare géere hä heen geere / wélljen woll liebe wallju wol lébä / gärä hä liiban boun bou / lìapan  haltn gearn gearn hom liebm / gearn hobm gearn hobn / liebn liam lieben
odiare hassò hassun hassu ni mu gŝchì   hassu lòotan boun ubal odiàrn nèt gearn hom hòssn vaintn gachtin  hassen
avere nostalgia ellenz si / ŝché verellénò heen élljen treicku regrettàru plangä / z heimwee hä [di casa] haban béetag bon hòome  hen indar sinje huan  insurìrn / insorìrn hearn as menglt eppes / a mentsch ònte / òntich sain ontich sain / derbailonkh hobn peta hoom Heimweh fühlen
salute e corpo d’gsòndheit òn de lib gsüntit un lljéib g’sundhait und ljib d gŝchende   gazùntekhot un khòrp gasunt un lebe   tsunthait ont laib gesunthait unt kerpar gesunt unt laip zunt unt laib Gesundheit und Körper
il dolore (dispiacere) de schméerze d’müji / da schagrinh ds wei ts tràvelj der schmertzä (t schmertzä) dar smértz is ingravarn dar dispiatzér der beata (de beatecher / beateger) dr schmèrz (de schmèrzn) / de bea der schmerz / ’s laidn  dar sghmearz der Schmerz
il dolore (fisico) z’wé z’wia d’arzni ts wì z wee (t wee) / t weetat (t weetatä)  de bèakhot iz bea dar beata der beata (de beatecher / beateger) s’laidn de bea  dar bearn das Weh
la medicina d’medizin – z’heilméttél  d’remmedi d’arzni   t dokchteri  de mediziin de medezin di medisì de medisi’ (de medisi’n) de medizin de medisina  is purgiar die Medizin
il medico de dokter dar oarzat der arzner der àrzer der dokchter  dar dotóar in dotór dar dokhtur der dockter (de deckter) dr doktar der orz dar docktar (dar podar) der Arzt
la testa z’hopt z’hopt d’haupt ts hept z höit dar khòpf in kóupf dar khopf der kopf (de kepf) der kopf der khoupf dar ckopf der Kopf
i capelli d’hoar d’lokha d’hoorni d hàre z haar  ’s haar de herdar ’z har s hor de hoor ’s hoor is hoar das Haar
l’occhio (+ pl.) z’oug (d’ouge) z’aug (d’auge) ds aug (d’auge) ts öig (d öigu) z ök (t öigä) dar òoghe (de òoghen) iz oge (de ogan) ’z oage (di oang) s ag (de ang) der auge (de augn) der age (d’agn) dar auga (da aung) das Auge
il naso d’nasò d’noasu d’nosa d nàŝchu t nasa (t nasä) de naaza (de naazen) de nase  di nas de nos (de nosn) de nose de nose da nosa die Nase
la bocca z’mul da mun der mund der mund z müül (t müüli) ’s màul (de moildar) iz maul   ’z maul s maul (de mailder) s'maul ’s maul is maul der Mund
la lingua de zòngò di zunnhu di zunga d zungu t zunga (t zungä) de sùnga (suughen) de tzunge di zung de zung (de zungen) de zunge de zunge da zunga die Zunge
il dente (+ pl.) de zann (de zenn) dan zann (di zénn) der zand (di zand) d zànd (d zand) der zan (t zen) dar sant (de sènne) in tzant (de tzenje) dar zånn (di zenn) der zònn (de zenn) der zònt (de zènde) der zont (de zeinde) dar zont (da zenda) die Zähne
l’orecchio (+ pl.) z’òr (d’òre) z’uar (d’uare) ds our (d’ouri) ts ör, d öru z oor (t oorä) ’s òar (de òarn) iz oar (de oarn) ’z oar (di oarn) s oar (de oarn) der oare (de oarn) der oare (d’oarn) dar oara (da oarn) das Ohr 
il collo de halz da halds der hals  der nàkchu der haltz dar haltz in hals dar hals der hòls (de hals) dr hòls der hols dar hols der Hals
il cuore z’héers z’heers ds herz ts hérz z härtz ’s hèertze iz hertz  ’z hèrtz s hèrz (de hèrzn) s'hèrze ’s herze is hearza das Herz
la schiena de réck da rück der rïk der rek der rék dar rùkko in ruke / in róke dar rukkn der puckl / der ruckn der rucke der ruke / der pukl dar ruka der Rücken
la pancia de buch dan bouch der buch der büch der büüch dar pàuch in pàuch dar pauch der pauch (de paich) dr pauch der pauch dar pauch der Bauch
il torace d’bròscht d’rüppi d’brust   t bruscht dar pruust in kasse dar khörp der puasn der pruschtkòschte de prust da prust der Brustkorb
il braccio (+ pl.) der oare (d’oarma) dan oarm (d’oarma) der oru (d’orma) d àrmà (d àrmà) der arä (t arma) dar arm (de èrme) in arme (de arman)  dar arm (di arm) der òrm (de òrm) dr orm (de erme) der orbm (d’orbm) dar oarm (da earma) die Arme
la mano (+ pl.) d’hann (d’henn) d’hann (d’hénn) d’ hand (d’händ) d hànd (d hand) t han (t hen) de hant (de hénte) de hant (de hente)  di hånt (di hent) de hònt (de hent) de hònt (de hènte) de hont (de heinte) da hont (da henta) die Hände
l’unghia (+ pl.) de nagal (d’nagla) da noagal (d’noagla) der nogal (d’nogla) der nàgàl (d nàglà) der nagul (t nagla) de khröola (de khöoln) in nèigal (de nèigilj) dar ummanagl (di ummanegl) der oa’neigl (de oa’neigln) der no{u}gl (de neigl{e}) der nogl (de nogln) dar nogl (da nagl) der Nagel
il ginocchio (+ pl.) z’chnou (d’chnou) z’chnau (d’chnau) ds chneww (d’chnewwi) ts chnou (d chnou) z chnew (t chnew) de knia (de khniin) iz knie (de knie) ’z khnia(di khnia) der knia (de knia) s'knie (de knie) ’s khnie (de khnie) dar cknia (da cknia) das Knie
la gamba (+ pl.) z’bei (d’bei) z’bein (d’bein) ds bai (dì baina) ts bai (d bai) z bei (t bei) dar skinko (de skinken) in cink (de cinke) dar schinkh (di schinkh) der schink (de schink) der vuiss (de viesse) der schinkhe (de schinkhn) dar vuas (da viasa) die Beine
il piede (+ pl.) de fues (d’fiess) da vuss (d’vüss) der fuas (d’fiass) der viös (d viés) der föös (t féés) dar buus (de büuse) in vuazz (de vuazze) dar vuaz(di vüaz) der vuas (de vias) der vuiss (de viesse) der vues (de viesse) dar vuas (da viasa) die Füße
il dito della mano (+ pl.) de fénger (d’féngra) da vinher (d’vingra) der finger (d’fingra) der venger (d vengrà) der finger (t fingra) dar bingar (de bingare) in vingar (de vingarn) dar vingar (di vingar) der vinger (de vinger) der vinger (de vinger) der vinger (de vingrn) dar vingar (da vingarn) die Finger
il dito del piede (+ pl.) de zélò (de zéle) di zielu (di zieli) di zeiwa (di zeiwe) der venger der vies (d vengrà der viés) t zewa (t zewä) de zàiche (de zàichen) in tzèage (de tzèagan) dar zearn (di zearn) der vinger (de vinger) de zea (de zean) der zeh (de zeh) dar zeacha (da zeachn) die Zehe
il sangue z’bluet z’blut ds bluad ts bliöt z blööt ’s pluut iz pljuat /iz pjuat ’z pluat s pluat s'pluit ’s pluet is pluat das Blut
grande  gròss gruass grouss gros gross (-ä; -i; -äs)  gròas groazz groaz groas groass groas groas groß
piccolo léck lljick ljikk ljeks chli (-nä; -ni; - s) khlòan kljain/ kjain khlumma kloa’ klan khlan cklaan klein
alto  hòch lénh hei hìjs hei (-jä; -ji; -s) hòach hóach hoach hoa groass / hoach hoach hoach hoch
basso néder lljick nïder taif nédär idaraan bàssut ledrå nider klan / nider nider nidar  niedrig
magro  mager/dénn moager moger màgers magär magar màgar magar [privo di grasso] / dünn [sottile] moger / dinn moger moger krepat dünn
grasso feist veist faist vaists feist dìkhar vòast dikh = [corpulento] / voazt = [che contiene grassi] / fètt = [sostanza grassa] / smürbe [sostanza lubrificante] dick dicke vast vast fett
pesante schwér schwiar schweir schwìrs schwär sbèar sbèr sber  schbar schbar schbaar sghbara schwer
leggero liecht lljicht liecht ljéchts lécht rénghe ringe ring ring ringe ringe ringa leicht
bello schén schien / hübs hïbsch heps hépsch (héps [neutro]) söon schùan  schümma schea’ schean schean schian  schön
brutto / cattivo leid / gramm / schlächt leid- / schwach- laid laits / bìs leid [brutto] / besch (beŝchä; beŝchi; bees) [cattivo] orn löpisch / poase schaüla scheila / znicht bilde scheintan / leize schiacha (znichta) hässlich
i polmoni [pl.] d’lònke d’lunki d’lunke d lunke t lungänä  de lünghera (de lüungarn) de lombe di palmü de lingler de lungle de lungl (de lungln) da lungl [sg.] die Lunge [pl.]
i reni d’nierene d’nirlljini d’niare d njérà t nérä dar niiro (de niiren)   di rognü   de niern de niern da irn die Niere
il fegato d’läbrò d’leebru d’lebra d lébru t läbbra (t läbbrä) de lèbara (de lèbarn) de lebar di lebar de leber de leber de leber da leibar die Leber
il gomito (+ pl.) der ellboge (d’ellbogna) d’élbugu (d’élbigi) der elbougu (d’elbouge) der aljbogu (d aljboge) der elbogä (t elbegäm) ’s ènghepòan (de ènghepòandar)  in eikalpóude (de eikalpóudan) ’z englpöge (di englpöng / englpögar) der englpourn (de englpeirn) der englpouge (de englpougn) der einglpouge (d’einglpougn) dar englpoun (da englpeina) der Ellbogen
il tallone (+ pl.) d’féersnò (d’féersne) d’veesnu (d’veesni)  d’fersna (d’fersne) der chlàwu (d chlàwe) t färsäna (t färsänä) de vèerzinga (de vèerzinghen) de fearse (de fearsan)  di vèrsnen (di vèrsnen) de versch (de verschn) de vearsche (de vearschn) de vearse (de vearsn) dar vearsgha (da vearsghn) die Ferse
l’intestino z’gédéerm di doarma ds ingwaid der àrum der darä (t däräm) de büurste in pauch dar pauch de tripp (de trippen) dr dòrm (de dèrme) de derme  dar ponza der Darm
la fronte d’stérnò z’énni d’stirni der frunz t schtérna (t schtérnä) ’s énne (de éndar) in stirn di stirn der hirn / s tschicht s'hirn ’s hirn dar hirn die Stirn
la guancia d’ backe (d’backna) z’alljit ds wang ts wàng z antli (t antli) de bànga (de banghen) de bange (de bangan)  di ganàsch de bòng (de bòngen) de bònge (de bòngin) de bonge (de bongen) is bankali die Wange
la spalla (+ pl.) d’laffò (d’laffe) d’ackslu (d’acksli) der aks (d’aksla) d àkschlu (d àkschle) t aksla (t akslä) de àksala (de àkseln) de aksal (de aksilj) di aksl (di aksln) der òcksl (de òcksln) de òcsl (de òcsle) d’oksl (d’oksln) dar okzl (da azl) die Achsel
lo stomaco de mage d’rüppi der mogu der schtommek der magä (t maga) ’s gaìndarach in mage dar stòmego / dar magù der mong (de mang) der moge der moge dar moga der Magen
abbigliamento d’chleidòng z’kleid b’chlaidung d zoge   ’s garüst garusta   sèll as men leigt u’ onleigach gebeintrade unt khlader   Bekleidung
la canottiera (+ pl.) z’libié (d’libiene)   ds underhemd (d’ underhemdi)   z unnertrakutè / t unnertrakutè de untarfanela de fanelje (de faneljan)              ’z laibele(di laibela) s unterlaibl (de unterlaibler) de unterfanèlla (de unterfanèllas) ’s untergucele (d’untergucelan) is untara majali (da untar majalan) das Unterhemd
le mutande d’ònderbruech d’gallusunh d’kalsunga d müdànde  / der underhoŝche t unnerhosä de modànden de untarprùach  di mudånda (di mudånde) de katezas de unterhousn de mudandas da untarhousn die Unterhose
il reggiseno z’bròschtmòder   ds brustmuader   z bruschtjé dar puuzonhàltar in bustì dar redjpètto der puasnhòlter s’pruschtgeschire der regipet   der Büstenhalter
la sottoveste (+ pl.) d’ònderanketò (d’ònderankete) / der ònderrock (d’ònderrocka) dan unnerrockh (d’unnerrockha)   der underokch der unnerrokch / t unnerrekch de untarmaslàan (-en) in stotz (de stotze)  dar untarkonzótt (di untarkonzött) der untertschònt (de untertschent) dr unterkitl (de unterkitle) der unterkhitl (de unterkhitln) dar untarckitl (da untarckitls) der Unterrock
la camicia da notte (+ pl.) z’nachthemd (d’nachthemdé) z’nachthémd (d’nachthémdi) d’nachthemd (d’nachthemdi) ts nàcht hamt z nachthemm (t nachthemmdi) de nachtfòat (-föote) iz hèimade ’un nast (de heimadar ’un nast)  di nachtfoat (di nachtfoatn) der untertschònt (de untertschent) de nòchtpfat (de nòchtpfate) de nochtpfaht (de nochtpfahte) da nochtpfaat (da nochtpfatn) das Nachthemd
la calza (+ pl.) d’chosò (d’chose) / de stròmpf (d’strémpf) d’huasu (d’huasi) d’housa (d’house) d hoŝchu (d hoŝche) der schtrémpf (t schtrémpf) de hòoza (de hoozen) de house (de housan)  di hos (di hosan) de hous (de housn) der schtumpf (de schtimpfe) de house (de housn) dar schtumpf (da schtimpfa) die Strümpfe
la camicia (da uomo / da donna) z’hemd / d’blusò / d’blòsò z’hémd ds hemd / ds wibuhemd ts hamt z hemm (t hemmdi) / z hemmelti (t hemmelti) [camicetta da donna] de fòat / föote iz hèimade  di foat (di pluss) s hemet (de hemeter) de pfat / de blusa de pfaht da pfaat (da blusa) das Hemd / die Bluse
la maglietta di cotone (+ pl.) d’majò (d’maje) z’flanélli ds bowollings trikji   z böimwullitrakuteli (t böimwullitrakuteli)   de bluse ’un bombolje (de blusan ’un bombolie) bombàsatz franélele (bombàsate franélela) s bombaschlaibl (de bombaschlaibler) s’fanèllile (de fanèllilan) ’s pambölane gucele (de pambölan gucelan) da paanbulanamaja das Baumwollshirt
la maglia di lana (+ pl.) de lésmer (d’lésmera) z’flanélli ds triku (dì triki) ts trikuté (d trikuté) z wullitrakutè (t wullitrakutè) de büllana in majun ’un bolje (de majunj ’un bolje) bollana franéla (bollane franélela) der bolljack (de bolljackn) de fanèlla (de fanèllas) de bulane gucia (de bulan gucias) da bulanamaja der Wollpulli
i pantaloni d’bruech (d’briech) d’pantlanha / d’breeji d’briäche d briöch (d briéher) t hosä de pruuch de prùach  di pruach de priach / de brang / de zas de housn de vargessas da housn die Hose
la gonna (+ pl.) de rock (d’rocka) d’kottu (d’kotti) / z’halb kotti (d’halbun kottiini) / dan unnerrockh (d’unnerrockha) ds bïst (d’bïsti)   der rokch (t rekch) de marzlaana (de marzlaan) de kamasóute (de kamasóutan)  dar konzott (di konzött) der tschònt (de tschent) dr kitl (de kitle) ’s khitele (de khitelan) dar ckitl (da ckitl) der Rock
il vestito (+ pl.) z’chleid (d’chleider) z’kotti (d’kottini) ds chlaid (d’chlaider) ts zog (d zoge) z chleid (t chleider) / z gwan  ’s gabànt(gabentàr) iz garùst (de garùstar) di rüst (di rüstn) s gabònt (de gabanter) s’gebònt (de gebènter) / der kitl (de kitle) ’s khlaat (de khlader) / ’s gebont (de gebeinte) dar ckitl (da ckitl) der Anzug / das Kleid
la giacca (+ pl.) de tschòpe (de tschòpna) da rokh (d’rokha) / di dschacku (di dschacki) der rock (d’rocka) der rokch (d rokchà) der tschopä (t tschopä) dar rokh de balàde (de balàdan)  dar rokh (di rökh) der rock (de reck) der joppe (de joppm) der roukh (de reikhe) dar rock (da recka) die Jacke
il cappotto (+ pl.) der éberrock (d’éberrocka)  z’paltu (d’paltu) der uberrock (d’uberrocka)   der uberrokch (t uberrekch)  dar bàntel in mantèl (de mantèlj)  dar måntl (di mentl) der montl (de montln) / der kapòtt (de kapòttn) der mòntl (de mèntl{e}) / dr kapòtt (de kapòtts) der kapot (de kapots) dar montl der Mantel
il cappello (+ pl.) de huet (d’hiet) da hut (d’hüt) der huad (d’hiad) d schlàppà (d schlàppe) der huöt (t hét) dar huut in hùat (de hùate) dar huat (di hüat) der huat (de hiat) der huit (de hiete) der huet (de hiete) dar huat (da hiata) der Hut
il berretto (+ pl.) d’chappò (d’chappe)  d’houbu (d’houbi) / d’chappu (d’chappi) d’huba (d’hube) d schlàppà (d schlàppe)  / d hübbu (d hübbe) t chappa (t chappä) ’s kèpple(de kepplen) / de baritta de barìte (de barìtan)  di barìtt (di barìttn) de kòpp (de kòppn) de kòppe (de kòppm) de khope (de khopn) da ckopa (da ckopn) die Kappe
il fazzoletto (+ pl.) de mòtschòr (d’mòtschra) da hoptmutschur (d’hoptmutschara) der mukarell (d’mukarella) ts mükkrül (d mükkrül) z nüderli (t nüderli) ’s tuuch (tüuchar) iz tùöchlja (de tùöchljar)  ’z tuach (di tüachar) s schnaiztiachl (de schnaiztiachler) s’hòntich (de hòntiger) ’s hontiechle (de hontiechlan) is piatschali (da piatschalan) das Taschentuch
il grembiule (+ pl.) de fuder (d’fudra) da fouder (d’foudara) der schurz (d’schurza) d schkussàl (d schkussle) z schoss (t schoossi) dar gomarjaal iz vurto (de vurtan / de vùrtagan)  ’z vürta (di vürtechar) s virta (de virtecher) s'virtich (de virtiger) ’s vurtich (de vurticher) dar schurz (da schirza) die Schürze
la scarpa (+ pl.) de schue (d’schue)  da schu (d’schu)  der schua (d’schua) der schiö (d schiö) der schöö (t schöö) dar suug (de suughe) in schùach (de schuaǵe)  dar schua (di schua) der schua (de schua) der schui (de schui) der schuech (de schue) dar schuach (da schuachn) die Schuhe
gli scarponi da montagna d’ béergschue d’grobbu schu d’bergschua d ronkenge t bärgschöö de sbèarn suughe de geimar pit holtz  di pèrkschua de pèrgschua [pl.] de pèrkschui de perkhschue da peargschuachn die Bergschuhe
le scarpe da ginnastica de tennisschue   d’ljibbewegungschuer   t tennisschöö de loofsughe   di pèdule de schua [pl.] de tenistòtschn de ginastikaschue   die Turnschuhe
l’ombrello (+ pl.) z’ rägetach (d’rägetaché) z’wettertuch (d’wettertücher) / z’palperwi (d’palperwini) der reguschirm (d’reguschirme) ts pràkquàl (d pràkquàle) z wättärtach (t wättärtecher) de ombrèela de ombrelje / de ombreljan  di ombréla (di ombréln) de ombrèla (de ombrèle) dr ombrèll (de ombrèlls) der schote (de schotn) dar schearmhuat (da schearmhiata) der Regenschirm
lo zaino (+ pl.) de joagsack (d’joagseck) da rücksackh (d’rücksékh) der rïcksack (d’rïcksäck) der fàrdàl (d fàrdlà)  /  der ŝchàkch (d ŝchakch) der réksakch (t réksekch) / der trägärsakch (t trägärsekch) / der träbälsakch (t träbälsekch) dar rukzakh in roke-sak (de roke-seike) dar rukksakh (di rukksekh) der pucklsòck (de pucklseck) / der rucksòck (de ruckseck) / der schnèrver (de schnèrver) der pucklsòck (de pucklsècke) der puklsokh (de puklseikhe) dar puklsock (da puklsecka) der Rucksack
la valigia (+ pl.) z’koffer (d’koffré)  z’valisi (d’valisini) der handmalu (d’handmale) ts fàliŝch (d vàliŝche) t waliŝcha (t waliŝchä) de valiza (valizen)   di valìs (di valìsan) der pòck (de pack) de valisch (de valisch{n}) de valiisch (de valische) da valisch (da valischna) der Koffer
la borsetta (+ pl.) de täschò (de täsche) z’bursi (d’bursini) ds handsackji (d’handsackjini)   t bursetta (t bursettä) ’s zèkhle de sporte / de sportan  di borsétta (di borsétte) s taschl (de taschler) der zekkar (de zekkar) / de bòrsa (de bòrse) ’s hontpaitele (de hontpaitelan)   die Handtasche
gli occhiali d’schpégla / d’brélle d’lünniti / d’spigla d’auguspiagla d öischpiéglà / d kluriŝche t öiguschpégla de gléezar / de otcìèllen de ocèilj di otschéln de anggleiser / de utschai’ de augnkleiser d’agngleiser da aungleisar die Brille
la cintura (+ pl.) de gértél (d’gértia) / d’bénnò (d’bénne) dan gürtil (d’gürtia) d’gurt (d’gurte) der gertelj (d gertjà) der gértel (t gértlä) [fascia da vita] / der rémä (t rémä) [di cuoio] de górtala (de górtal) in gurtal (de gurtilj)  dar gürtl (di gürtln) der girtl (de girtln) de girtl (de girtle) der / de gurtl / görtl (de gurtln / görtln) da girtl (da girtl) die Gürtel
i guanti d’hentsche d’héntschinha d’hentsche d vischtjengà t häntschä de hantsuughe de hànpfician  di hångas de hantscheger de hontschn de hontschn da hentschach die Handschuhe
la sciarpa d’schärpò  z’scharpi d’schlinga    z haltzban de sèrpa in sciarpón di schiarpa s hòlstiachl de scharpa de scharpa da schiarpa das Halstuch
nuovo  nu nau- niww nuws niw noje nàuk naüge nai naje (nai-) naie noi neu
vecchio oalt oalt olt àlts aalt alt alt alt òlt òlt olt olt alt
lungo  leng lénh läng langs leng lang lank lång  lònk / lòng lònk (lòng-) lonkh lonck lang
corto chòrz churz churz churts churtz khorz kurtz khurtz kurz kurz khurz ckurz kurz
cibo e bevande d’käsé òn d’getrengé spéis un tranghi  kos und g’tränch assu und trenhu   èssan un trinkhan  ezzan un trinkan geèzza un getrìnkha èssn ont trinken èssn unt trinkn essn unt trinkhn eisn unt trinckn Essen und Trinken
il bicchiere (+ pl.) z’glas (d’gleser) z’klass (d’kléŝser) der bacher (d’ bachra) ts glàŝch (d gléŝcher) z glas (t gleser)  ’s glas (de gléezar) / de tatza de tatze (de tatzan)  di tatza (di tatze) s glasl (de glasler) s’klòs (de kleiser) ’s glesle (de gleslan) is glasl (da glaslan) das Glas/Trinkglas
la scodella (+ pl.) de naff (d’naffa) da napf (d’napfa) d’schïssia (d’schïssie) d schessju (d schessje) t schéssla (t schésslä) de süssla (de süsslen) de schuzzal (de schuzzilj)  di schüzzl (di schüzzln) de schissl (de schissln) de schissl (de schissle) der nopf (de nepfer) da schiisl (da schiisln) die Schüssel
la tazza (+ pl.) de tassò (de tasse) di tassu (di tassi) di taza (di taze) d tàzzu (d tàzze) z tatzi (t tatzi) de süssalle (de süssallen) de tatze (de tatzan)  di kikkara (di kikkare) de kickera (de kickere) dr nòpf (de nèpfe) der nopf (de nepfer) da schola (da scholn) der Napf / die Tasse
la bottiglia (+ pl.) d’fläschò (d’fläsche) d’vleschu (d’vleschi) di flascha (di flasche) d buttalju (d buttalje) t kuttra (t kutträ) de bòtza (de bòtzen) in fiaske (de fiaskan)  di bòtza (di bòtze) de vlòsch (de vlòschn) de vlòsche (de vlòschn) ’s glos (de gleiser) da vloschn (da vloschna) die Flasche
il piatto (+ pl.) z’tällòr (de tällòré) z’piatt (d’piatti) ds blatt (d’ blatti) der taller (d tallerà) z blattulti (t blattulti) dar plat (de plèttar) in pjate (de pjatan) dar pjatto der pjatt (de pjattn) s’tèllar (de tèllar) der plat (de plats) is talar (da talarn) der Teller
il cucchiaio (+ pl.) de leffél (d’leffia) da löffil (d’löffia) der leffil (d’leffia) der laffelj (d laffià) der leffel (t leffla) dar loffel (de löffelen) in lóufal (de lóufilj) dar löffl s leffl (de leffln) dr leffl (de leffle) der leifl (de leifln) dar leifl (da leifl) der Löffel
il cucchiaino (+ pl.) de leffélté (d’leffeltene) z’löffelti (d’löffeltini) ds leffaltji (d’leffaltjini) ts laffelte (d laffeltene) z leffelti (t leffelti) ’s löffelle (de löffelen) iz lóufilja (de lóufiljar) ’z löffele s leffl (de leffler) s’leffile (de leffilan) ’s leifele (de leifelan) is leifali (da leifalan) kleiner Löffel
il coltello (+ pl.) z’messer (d’messré) z’mésser (d’mésser) der messer (d’messra) ts masser (d massere) z messer (t messeri) ’s méssar (de méssadar) iz meizzar (de meizzar) ’z mezzar  s messer (de messeder) s’messer (de messer) ’s meisser (de meissrn) is meisar (da meisarn) das Messer
la forchetta (+ pl.) d’gabelò (d’gabele) d’furkulunu (d’furkilini) d’gobla (d’goble) d furtschelinu (d furtscheline) z gäbäli (t gäbäli) de ghèballe (de ghèballen) in pirù (de pirunj)  dar pirù s gabel (de gabeler) de gobl (de goble) ’s gebele (de gebelan) is gabali (da gabalan) die Gabel
la tovaglia (+ pl.) z’téschtuech (de téschtiecher) z’tischlacher (di tischlacher) di tischtuach (di tischtiächer) d twìlju (d twìlje) z téschlachä (t téschlachä) ’s tìssalakh (de tissalkhar) de hodar (de hodarn)  ’z tischtuach (di tischtüach) de tischdeck (de tischdecken) s’tischtich (de tischtiger) ’s tischtich (de tischticher) is tischtach (da tischtachra) die Tischdecke
la pentola (+ pl.) d’fannò (d’fanne) d’kassurlu (d’kassirli) d’pfanna (d’pfanne) d schtandje (d schtandjene) z chessi (t chessi) dar haabo (de haaben) in liveić (de liveice)  dar havan (di hévan) de pfònn (de pfònnen) dr hovn (de hevne) ’s kheissele (de kheisselan) dar sghnelsidar (da sghnelsiadara) der Topf
la padella (+ pl.) d’broatfannò (d’broatfanne) d’fannu (d’fanni) d’pfanna (d’pfanne) d fànnu (d fànne) t pfanna (t pfannä) de fanna (de fannen) de pfanne (de pfannan) di fånn (di fånnen) de pfònn (de pfònnen) de pfònne (de pfònn) de pfone (de pfon) da pfona (da pfon) die Pfanne
il paiolo (+ pl.) de brònz (d’brònza) / z’chessé (d’chessene) d’oulu (d’ouli) / dan brunz der bronz (d’bronza) d schtennju (d schtennje) z chupferchessi (t chupferchessi) dar khessal (de khessale) in keitzal (de keitzilj) dar khezzl (di khezzln / khezzlndar) s kessl (de kessln) dr kessl (de kessle) der paleintekheissl (de paleintekheissln) dar ckeisl (da ckeisln) der Kessel
il mestolo (+ pl.) de gò (d’gòna) / de potsch (d’potscha)  z’güeni (d’güenini) d’chelja (d’chelje) d challju (d challje) / d kàzzu (d kàzze) t chella / t chellä de khélla (de khéllen) de kelje (de keljan) di khell (di khelln) der holzenleffl (de holzenleffln) de kelle / de tòzze (de kelln / de tòzzn) de khöle (de khöln) da ckeila (da ckeiln) die Kelle
il cucchiaio di legno (+ pl.) de holzleffél (d’holzleffia) da löffil (d’löffia) der leffil (d’leffia) der holzege laffelj (d holzege laffjà) der holtzleffel (t holtzleffla) dar löffel (de löffale) in loufal pit holtz (de loupfilj pit holtz) dar hultzarlöffl (di hültzranlöffln) der holzenleffl (de holzenleffler) dr hilzane / hilzine / hilzene leffl (de hilzan leffle) der hilzane leifl (de hilzan leifln) dar hilzan leifl (da hilzan leifl) der Holzlöffel
il coperchio (+ pl.) de helse (d’helsna) / de deckél (de deckia) da héldse (d’héldsi) der helsu (d’helse) der haldŝchu (d haldŝche) der dekchel (t dekchla) dar übarlot (de übatlöte) iz huberlite (de huberlitan)  ’z lukh (di lükhar) s luck (de licker) s’luck (de licker) ’s lukh (de likher) is luck (da licka) der Deckel
buono guet gut guat giöts göt guut guat guat guat guit guet  guat gut
cattivo schwach  hessig- / schwach-  beis bìs schlächt làichte  laiste laicht letz letze leize znichta schlecht
sapore {avere} gòscht (schmecke) heen gut der gust ts güscht guscht hä smékhan hen guste smekhan tschmachl hom geschmòchn (hobm) geschmoch (hobn) guat schmeckn schmecken
odore {avere} gschmack (schmecke) heen schmackh der g’schmack schmakchu schmekchä [buono] / schtéchä [cattivo] smékhan aan hen tàus odórarn tschmòch hom gruchn (hobm) / schmeckn geruch (hobn) / schmeikhn schtinckn riechen
piacere [gusto] gniesse / géere hä heen guten gut der gust   kfallä smékhan gavaljan gevalln pfòlln gevòòln / passn gevoln pfoltar gefallen / schmecken
molto / tanto véll / déchtég vill vil vìlj / schéveltsch fél  biil vij / eibala vil / ploazez vil viil / abesn / erge schie / abesn  viil / toul viel / sehr
poco wenég lljütschil umbïtz ljeksch wenik mìntzig bene bintsche / biane bea’ne beane beani biani wenig
più mia mei nemme mee mèar mear mearar mear mear mear mear mehr
ancora noch  noch noch noch noch mee  noch mèaront / ambidar nau no nou nou nou nouch noch mehr
basta / abbastanza gnueg gnug gnuag gnjög  gnök ganùg ganuak genumma ganua genui genue / genuekh ganua genug
il cibo z’käs / de spis d’spéis d’spis / der kos ts kés z ässä de spàize / ’s ghéssach de spaise ’z geèzza s èssn s’èssans de spaise is eisn die Speise
la fame de hònger da hunnher der hunger der hunger der hunger dar hungar in vungar  dar hummar der hunger der hunger der hunger dar hungar der Hunger
la sete de dòrscht dan dust der durst der durscht der durscht  dar dùarst in durst  dar durst der durst dr durscht der durst dar durscht der Durst
la colazione z’fermés  z’vörmis ds verambis ts vérumbis z zutnéchträ  dar imbòrmèsse / dar boarmatz iz invòrmazzan  di kolatziù der schelver der / s’vormas der vruestich is vruasti das Frühstück
il pranzo z’métagässe z’ambéisse / z’ümmis [in un’occasione speciale] ds imbis ts umbissu z zmorgä dar màiss / imbais   iz gaimprenja  dar vormaz der vormès de jausn de jausn is mali das Mittagessen
la merenda z’oabe z’oabe ds zobend ts àbu z zabä de marènne de marende  di marénn de marenn de marende / merende de nochinjausn / der nochpais da jausn die Jause
la cena z’nächtmòs z’nacht ds nachtmol ts nàcht z znacht de sàine de ciain di tschoi de tschai’ s’nòchpal de tschaine is nochtmali das Abendessen
il pane z’bròt z’bruat ds broud ts bröt z brot ’s pròat iz proat ’z proat s proat s’proat ’s proat is proat das Brot
il panino (+ pl.) z’bròtié (d’bròtiene) z’brüatji (d’brüatjni) ds breitji (d’breitjini)   z oksjé ’s pröotle iz tzèlte (de tzeltlar) ’z pröatle (di pröatla) s preatl (de preatler) s’preatl (de preatlan) ’s preatle (de preatlan) is pagnakali die Semmel / das Brötchen
il burro der ange dan anghe der anchu der ànhu der aachä ’s smaltz iz smaltz ’z smaltz s schmòlz s’schmòlz ’s schmolz dar putar die Butter
il formaggio (+ pl.) de chésch (d’chéŝcha)  da chiesch (d’chiedscha) der chäis (d’chäisa) der chìŝch (d chìŝchà) der chääs dar khèeze (de khéezen) in kèse (de kèsan)  dar khes der kas (de kas) der kase (de kasn) der khase (de khasn) dar ckaas (da ckaasa) der Käse
la polenta d’pòllentò  d’puluntu d’polainta der pult t pulenta de pulta de pulte di pult de plent de plènte de paleinte da plenta die Polenta
il salame (+ pl.) de wòrscht (d’wòrschta) da wust (d’wusta) d’ wurst (d’wïrst) der wurscht (d werschte) t wurscht dar salaado (de salaaden) in salade (de saladan) dar salàdo (di salàn) der salam (de salamen) der s(ch)alam (de s(ch)alams) der salam is birschtl (da birschtlan) die Wurst
la pasta d’paschté da fiddillji der taig [per pane] / der fadalinga d pàschtà t paschta de pasta de paste di pasta de pasta de nudl(e) de nudln da paschta die Nudeln
il riso de ris  da réis der ris der ris z ris  dar riizo  in rise dar ris der rais der rise der risi dar rais der Reis
la minestra (+ pl.) d’nässé (d’nässene) d’chuchi (d’chuchini) d’bangada (d’bangade) d chucche (d chucchene) t mineschtra  ’s mànestar / de suppa iz manèstar (de manèstar)  di supp (di suppn) de supp (de suppn) de suppe (de suppm) de supe / de jöta / de minjöstra da migneschtra die Suppe
la carne z’fleisch z’vleisch ds flaisch ts flaisch z fleisch ’s bloas iz fljaisch ’z vlaisch s vlaisch s’vlaisch ’s vlaisch is vlaisch das Fleisch
il pesce de fésch dar visch der fisch der vìsch der fésch dar biss in visch (de vische) dar visch der visch der visch der visch dar viisch der Fisch
le uova (pl.) d’eier z’ei (d’eier) d’ajer d ajer z ei (t ejer) de òjar iz oa (de oajar) ’z öale (di öala) de oier [pl.] de aalan ’s ale (d’alan) is aili (da ailan) die Eier
la verdura z’gmies d’chröiter / verdüra d’chriter d kritter t werdüra  dar khràut iz grass gegrés der solet s’griene de gortegreiser da greisar das Gemüse
la insalata de salat d’salludu der salot d sàletu t zalatta de salata de salate Salàt der solet der solat der solat dar solat der Salat
la patata (+ pl.) de héerfél (d’héerfia) di trüffulu (di trüffili) / (d’heerdöpfia)  d’artuffula (d’artuffule) d trifflu (d triffle) der häpfäl (t häpfla) de pataata (de pataaten) de patate (de patatan) di patàt (di patatn) de ruab (de ruam) / de patat (de patatn) dr eapfl (de eapfl{e}) de gartufela (de gartufelas) da kartufulas die Kartoffel
il cavolo cappuccio (+ pl.) d’kòlò (d’kòle) dan tschual (di tschuala) d’vïrzurofa (d’vïrzurofe) d vìrzu (d vìrze) t wersa (t wersä) de kaputza (de kaputzen) de houlevirtze (de houlevirtzan) dar khabaz (di khabaz) der kobes (de kobesn) der kobaskopf (de kobaskepfe) ’s kheipfle (de kheipflan) da ckepflan der Kohl
i fagioli d’fäŝchele d’fessil d’fesula (d’fesule) d schpannjulu t fäŝchubonä de fazöola  de fasoulj  di vasöln der biseil (de biseiln) de versouln de fasui da fasghui die Bohnen
i piselli d’éerbése d’eerwissi ds erwis (d’erwisi) d érwis t piselli deèrbasen  de bise (de bisan)  di arbazan   de orbas{la}n d’orbaslan da erbastlan die Erbsen
le fave d’bòne d’buani d’bouna (d’boune)     de graazen de ponan di pua der patschu’ (de patschu’n) de poan de poan da puana die Puffbohnen
la carota (+ pl.) d’rieblò (d’rieble) da njüf (d’njüf) d’riäba (d’riäbe) d kàrotlu (d kàrotle) z répli (t répli) de bostanàja (de bostanàjen) de karote (de karotan) di rabe (di ram) de gelaruab (de gelaruam) de moare (de moarn) de karota (de karotas) da karota (da karotas) die Karotte
la rapa (+ pl.) d’roafò (d’roafe) d’roavu (d’roavi) d’rofa (d’rofe) d ràvu (d rave) t rafa (t rafä) de raaba (de raaben) de rabe (de raban)  ’z reble (di rebla) de ruab (de ruam) de ruibe (de ruibm) de ruebe (de ruebn) da ruaba (da ruabm) die Rübe
la zucca (+ pl.) d’kutzò (d’kutze) d’kouzu (d’kouzi) di zikka (di zikke) d zekku (d zekke) t zékka (t zékkä) de zükka in kùrbaz (de kùrbaze) di tschükk (di tschükkn) de nuss (de nussn)   de cike (de cikn) da kavotscha (da kavotschn) der Kürbis
la frutta z’obst / d’fròcht d’fröiti ds obs   t frucht – z obs ’s òobes de frutan  di fruta der oubest / de fruchtn s’oubas ’s oubas is oubast das Obst
la mela (+ pl.) der effél (d’effia) dan öpfil (d’öpfia) der äpfil (d’äpfia) der pum (d pummà) der epfel(t epfla) de öpfel (de öpfele) in oupfal (de oupfilj)  dar öpfl (di öpfln) der epfl (de epfln) dr epfl (de epfle) ’s eipfele (d’eipfelan) dar epfl (da epfl) der Apfel
la pera (+ pl.) d’bérò (d’bére) d’birru (d’birri) ds biri (d’birini) d bìru (d bìre) t béra (t bérä) de piira (de pian) de pir (de pirn) di pir (di pirn) der pir (de pirn) de pire (de pirn) de pire (de pirn) da pira (da pirn) die Birne
l’arancia (+ pl.) de pòmmeranz (d’pòmmeranza) z’portügal (d’portügal) / oranŝchi der pomeranzäpfil (d’pomeranzäpfia)   z portugalli (t portugalli) de narànsa de naranze (de naranzan)  dar naråntz (di narèntz) der narans (de naransn) de aranc (de arancn) d’aranze (d’aranzn) dar anarant (da anarants) die Orange
la prugna (+ pl.) de zwätschkò (de zwätschke)  d’froumu (d’froumi) d’fruma (d’frume) d vrümmu (d vrümme) z frümjé (t frümjé) de frauma(de fraumen) in susin (de susine)  di froum (di froumen) de brugna (de brugne) de zbeschpe (de zbeschpm) / de zveschpe (de zveschpm) / de pfraume (de pfraum(n)) de pfraume (de pfraumen) da tschbeischpa (da tschbeischpn) die Pflaume / die Zwetschge
la pesca (+ pl.) de péerzéng (d’péerzénga) dan peers (d’peersa) d’persiga (d’persige) der perzum (d perzjenà) der berslik (t berslik) de pèrsiga (de persiche) in persege (de persegan) dar fèrgasch (di fèrgasch) der pferser (de pferser) der pfearschar (de pfearschar) der spierschul (de spierschui) dar schpiersul (da schpiersui) der Pfirsich
l’uva de trube d’wéinbérrini ds winberri d wimber z wiimberi  de bàimara de bàimar  di boimarn de bai’mer (de pl.) de uva de bainpeirn   die Weintrauben
la ciliegia (+ pl.) d’chrieŝchò (d’chrieŝche) d’chrisu (d’chrisi) d’chriäsa (d’chriäse) d criéŝchu (d criéŝchu) t chréŝcha (t chréŝchä) de khèersa (de khèersen) de kèarse (de kearsan)  di khirsch (di khirschan) de kèrsch (de kèrschn) de kèrschte (de kèrschtn) de khersche (de kherschn) da ckearschta (da ckearschn) die Kirsche
il fico (+ pl.) d’figò (d’fige) da vig (d’viga) d’figa (d’fige) der vig (d vigà) t figa (t figä) de fàiga (de fàighen) de vàige (de vàigan) di faige (di faing)   de vaige (de vaign) der fikh (de fiks) dar fiik (da fiiks) die Feige
la noce (+ pl.) d’nòssò (d’nòsse) d’nuss (d’nuss) der nussubaum d nussu (d nusse) t nuss  de sbèlbalsnussa (de sbèlbalsnüssen) de nuzz (de nuzze) di nuss (di nussan) der zicker der nusse (de nussn) de nusse (de nussn) da nusa (da nusn) die Nuss
la castagna (+ pl.) d’cheschteniò (d’cheschtenie) d’chéschtenju (d’chéschtenji) d’chästinia (d’chästinie) d chaschtenju (d chaschtenje) t cheschtäna (t cheschtänä) de khèsta (de khèsten) de kèiste (de kèistan) di khest (di khestn) de kest (de kestn) de keschte (de keschtn) de khöiste (de khöistn) da ckeista (da ckeistn) die Kastanie
la fragola (+ pl.) d’éerdberrò (d’èerdberré) d’eckbérru (d’eckbérri) ds erberri (d’erberrini) ts érper (d érpene) z härdberi (t härdberi) de pèera (de péarn) de péir (de péirn) di roatper (di roatpern) der eaper (de eaper) de roatpeire (de roatpeirn) de roatpeire (de roatpeirn) da roapar die Erdbeere
il mirtillo rosso (+ pl.) d’ròtò berrò (d’ròtò berré)   d’ grifla (d’grifla)   t grifflä  de rotapèera (de rotapéarn) de roatemòrlar (de roatemòrlarn)  di billöpfela de grantn (de pl.) de grènte (de grèntn) de greintepeire (de greintepeirn) da grant (da grantn) die Preiselbeere
il mirtillo nero (+ pl.) d’bloabò berrò (d’bloabò berré)  d’heipuru (d’heipiri) ds blowsberri (d’ blowsberrini) d hepter (d hepter) z blawberi (di blawuberi) de sbarzapéera (de sbarzapéarn) de sbartzemòrlar (de sbartze mòrlarn) di sbartzper (di sbartzpern) der schbòrzber (de schbòrzbern) de schbòrzpeire (de schbòrzpeirn) de schborzpeire (de schborzpeirn) da tschpoaschpar die Schwarzbeere
il lampone (+ pl.) d’hémberrò (d’hemberré) z’ampunh (d’ampunh) d’ampouna (d’ampoune) d hentu (d hentene) z hémberi (t hémberi) de hénnapèera (de hènnapéarn) de hinepèir (de hinepèirn)  di henneper (di hennepern) der himper (de himper) der himpar (de himpar) de himpeire (de himpeirn) da himpar die Himbeere
il sambuco d’holdéernò d’holdurnu (d’holdirni) d’holderna d holdernu z schlanguberi dar hollar in hòular dar holar der houler der holder der hölder da holdarn der Holunder
la torta (+ pl.) de chueche (d’chuechna) di turtu (di turti) di ’turta (di turte) ts ŝchiéts t turta (t turtä) de kaséntza de vóukatze (de vóukatzan)  dar turt (di turtn) der turt (de turtn) de turte (de turtn) de torta (de tortas) da peta (da petn) / da ckuacha (da ckuachn) der Kuchen / die Torte
la cioccolata de tschòkòlat schokolà der tschikulat (di tschikulata) ts tschigulàt t tschikkulata de tciokkolata de ciokolate  di tschokolàta   de ciokolada de ciokolada da cikolata die Schokolade
le caramelle d’caramelle d’karmili ds zikerlji (di zikerljini) ts bungje (d bunjene) t göti  de toiballen / de jujalle / de bonboàn de karamele / de momòni di bòmbela s bòndl (de bòndler) / s zickerl (de zickerler) s’zickerle (de zickerlan) de guetelan / karamelas da zikarlan das Zuckerl / das Bonbon
la gomma da masticare de tschickò tschicka ds chesbech (d’chesbechi)   z bäch dar pech / dar khòjapech   ’z pèch zo khaüga s pèchl (de pèchler) s’pèch ’s pech / ’s tscheinkepech is peich der Kaugummi
l’acqua z’wasser z’wasser ds wasser ts wàsser z wasser ’s bassar iz bazzar ’z bazzar s bòsser s’bòsser ’s bosser is bosar das Wasser
la birra z’bier la bière [franc.] der biar   z péér de biira de bir di bira s piar s’pier de bira is piar das Bier
il vino de wi da wéin der wi der wi der wii dar bain in bain  dar boi der bai’ dr bain der bain dar bain der Wein
il caffè de kaffé z’kaffi der kaffu ts kàfé z kafè dar kafé in kafè / ciorli [fam.]  dar kafè der kafè der kafee der kafee dar kafee der Kaffee
il thé de thé z’te der thei   z tee dar thé in tè dar tè der thè dr tee der tee dar tee der Tee
lo zucchero de zécker dan zücker ds ziker ts zekker der zukcher dar sükkarn in tzukar dar zükkar der tschick (de tschickn) der zucker der zuker dar zukar der Zucker
la grappa de schnaps – de branntewi z’lebwasser ds g’branta der brantwi der prantz dar pràmpo de graspa / de prenje  dar pråmpoi der schnòps dr pròmpan der schnops / der prompain dar sghnopz der Branntwein / der Schnaps
dolce  siess süss- / z’süssa [il dolce] / d’süssun dinhi [cose dolci] sïass ŝchiéts séss züuse sùazze süaz sias siess sies sias süß
amaro rék / bétter riak bïtter rìkchs béttär héntig hàntak zengrat hante pitter / hèntich (hèntig-) heintich hanti bitter
salato gsoalzen / versoalzen gsoalzen- g’soltz{e}n gŝchàlzus ksaltz gazàltzet gasaltzat gesaltzt sòlze rah gesolzn zolzn salzig
insipido fatt / schléd fatt- fat fats  fatt plèebet labak ler s hòt va nicht pleade schlebat lami geschmacklos, fade
soffice  méld mild waich ljents mélt lìnne linje edl mòlet baach linde / mohr baach weich
duro hert hért hert harts hert héerte hèrte hert hert hert hört hert hart
natura e animali d’natur òn de tieré allz was mu gsit un tschemmini natur und tieri natura und ts fì natur un tééri  lant un zachen / vighe natura un vige natur un vichar natur ont vicher natur unt vicher natura unt vie natur unt tiara Natur und Tiere
il cielo de hémmél da hümmil der himmil d luft der hémmel   dar hümmel in hìmmal dar hümbl der himbl der himbl der himbl dar himbl der Himmel
il sole d’sònnò d’sunnu d’sunna d ŝchunnà t sunna  de zunna de sonde di sunn de sunn de sunne de sune da suna die Sonne
la luna de manòd dar moanu d’meini der mànund der manä dar maano in maa dar må der mu’ der mone der mone dar monarschian der Mond
le stelle d’stéerne d’steerni d’sterne d schtérne t schtärna de stèarn de stèarne di stèrn de stern [pl.] der schtearn (de schtearne) de stearne da schtearna die Sterne
la montagna de béerg dan beerg der berg der béérg der bärg dar pèrg in pèrk / pèark  dar pèrge der joch (de jecher) / der pèrg (de pèrng) dr perk (de pèrge) der perkh dar pearg der Berg
il bosco de woald da woald der wold der wàld der wald dar balt in balt  dar balt der bòlt (de balder) der bòlt (de bèlder) der bolt dar bolt der Wald
la collina de hòbal da hubal / dan krüp ds bergji der hubàl der hubul ’s èkke /dar pùbel in pufal  dar hügl s eckl (de eckler) dr higl (de higle) ’s eikele dar pichl der Hügel
la sorgente de brònne dan brunne der brunnu der brunnu der brunnä dar prönno in prunde  di naschénte / ’z pèchle s rindl (de rindler) der prunne (de prinne) / de quelle (de quelln) der prune dar pruna die Quelle
il lago de sé da sia der sei ts schìwje der see dar zéa in sea  dar sea der sea (de sealder) der seap (de seaber) der puze / der sea dar seab der See
il fiume de flòss dan bach der fluss   t riis dar pach in pach dar fluzz s talel dr pòch (de pèche) ’s poch dar pooch der Fluß
il mare z’meer z’mér ds meer ts mér z mer ’s méar / ’s meer in mar ’z mer s meir s’meir ’s meir is meer das Meer
le onde d’wällò  d’walla d’walla   t wällä de sbèlballen   di onde de bèlln [pl.]     da ondas die Wellen
l’isola d’énsel d’éilu d’landuszannung   t ésla  de àaba   di insel   de insl (de insle)   da isola die Insel
l’erba z’gras d’weidu ds chrud ts chrüt z gras  ’s gras iz gras ’z gras s gros s’gròs ’s gros is groos  das Gras
il fiore d’bliemò / d’mejò d’blljümu d’bliäma d bljömu t bléma  de pluuma de roase  di roas s plea’mbl (de plea’mbler) / der ploa’m (de plea’der) der pusch (de pische) de plueme / de roase dar roasa die Blume
il sasso de stei da stein / dan tschucke / d’botschu der stai der schtai der schtei  dar stòan / ’s khnöttle de bant /in stuan / de steil  dar khnott der stoa’ (de stoa’) / der knott (de knottn) dr schtan (de schtane) der khouvl / der stahn dar schtaan der Stein
il prato d’mattò d’mattu d’matta d màttu z gööt de biiza de bise di bis de bis (de bisn) s’vèlt (de vèlder) / de bise (de bisn) de bise / der stukhe da bisa die Wiese
il sentiero de fuesswäg da vûssweg der fuas weg der wéég der fööswäg ’s beghele iz begala  dar staige s staigl (de staigler) / s bedl (de bedler) der schtaik (de schtaige) der staikh is beigl der Pfad
il fungo de hubétätsch / de schwamm [del legno] da schwam d’tifulhuba d schwàmbu z fundschi  dar sbamm in sbam  dar sbåmm de brisa (de brise) der schbòmm (de schbèmme) / schvòmm (schvèmme) der schbom dar piltz der Pilz
l’albero de boum dan baum der baum der ésch der böim dar pòom in pome  dar albar der pa’m (de pa’m) der pame (de pame) de tasse / der pame dar paam der Baum
il cespuglio de bische / z’gébésch z’büschunh d’studa der tscheschtung der püschä sorka-dorn de staude dar tschump der tschòsk (de tschòskn) de schtaude (de schtaudn) de tschupe da schtauda der Busch
l’abete rosso de tannò di tannu der bischu d tànnu di rottanna  de bòichta de roate-tanne di vaücht de vaicht (de vaichtn) / de tschupp (de tschuppn) der vaichte de vaichte / de tasse dar vaicht die Rottanne
l’abete bianco d’wissò tannò d’woarnju d’tanna d tànnu di wisstanna  de tanna de baizze-tanne di tånn de tònn (de tònnen) der tònne de tone da tona die Weißtanne
il larice de lérch da liarch der leirch der lìrch der lärch dar lèrch in lerch dar lèrch der larch (de larch) der lèrche der lerche dar learch die Lärche
la latifoglia de loubboum   der fallblätterbaum   t schtüda dar löoparpoom   di platschloap / di puach [faggio]  der lappa’m (de lappa’m) der laappame   is lab der Laubbaum
la pigna d’béechò / der oarbòzaf d’beebu [abete] / dan oarzapf [pino cembro] d’begjia ts pulle t chutscha  de süurtza in tzapf  di tschürtsch s tschurtschl (de tschurtschler) / de poltsche [pl.] der tschurtsche (de tschurtschn) de tschurtsche da tschurtscha die Tschurtsche / der Zapfen
la foglia z’blat z’blétt ds blod ts löib z blatt / z löb de plaatza iz lop  ’z loap s lap (de lap) / de vlòpp (de vlòppen) s’plòtt / s’plèttl (de pleiter) ’s pletle da plotscha das Blatt
la corteccia d’rénnò /d’fackle d’peeletu d’rinda d schalljetu t rénna  sìntla / rìnta de rinte  di roge de rint (de rintn) de rinte de rinte da rinta das Rind
la pece z’bäch d’pedsu ds bech ts paisch z bäch pèch / pégol in pech  di soacht s pèch s’pèch ’s pech is peich das Pech
il cane de hònn dar hunn der hund der hund der hun dar hunt inj hunt dar hunt der hunt (de hint) der hunt (de hinte) der hunt dar hunt der Hund
il gatto d’chatzò d’chatzu d’chatza d chàzzà t chatza  de khatza in ketar [m.] / de katze [f.]  di khatz de kòtz (de kòtzn) de kòtze (de kòtzn) / der kainz (de kainze) [m.] de khoze da ckotza die Katze
il cavallo z’ros z’ross ds pfart ts rosch z ross ’s ross iz rousch  ’z ross s rous (de reis) s'ross (de resser) ’s rös is rous das Pferd
il topo d’mus d’mous d’mus d müsch t müüs de maus de maus  di maus de maus (de mais) de maus (de maise) de maus da maus die Maus 
lo scoiattolo der eihòre dar verdschaz d’kousa der jéger z eichorli  de hàzelkhatza / dar skìrat de skirate dar skiràtt der skiratt (de skirattn) s’acharle (de acharlan) ’s hakheirndle is harmli das Eichhörnchen
il cervo  de hérsch z’hürsch der hïrsch   t hértza  dar billarokso   dar hirsch der hirsch (de hirsch) der hirsch (de hirsche) dʼurschkhue / örschkhue dar hirsch der Hirsch 
il volpe de fòcks dar vucks der fuks der vuksch der fuks  dar buks in vuks / in fuks dar vuks der vucks (de vicks) dr vucs (de vicse) der vuks dar vuks der Fuchs 
il lupo de wolf dar wolf der wolf der wolf der wolf  dar bolf in bolf dar bolf der bolf (de belf) der bolf (de belfe) der bölf dar bolf der Wolf 
l’orso  de bärò dar beeru der beru der béru der bäru dar pèero in pèr  dar per der per (de pern) dr peer (de peere) der pehr dar pear der Bär 
il pipistrello (+ pl.) d’flädermus (d’flädermisch) d’vleddermous (d’vleddermöisch) d’fladermus (d’fladermis) ts flédermiŝch (d flédermiŝche) t pflädärmüüs (t pflädärmiisch) de blùdarmàus (– mòize) de fiàdermaus (de fiàdermause)  di fluttarmaus (di fluttarmaüs) de vluttermaus (de vluttermais) de vlottermaus (de vlottermaise) ’s vlötermaisle (de vlötermaislan) da vloutarmaus (da vloutarmaisa) die Fledermaus
la talpa (+ pl.) d’schärò (d’schäre) da scherre (d’scherri) der scheru (d’schere) der schéru (d schére) der schäru (t schärä) dar büular (de büularn) in buolar (de buolar) dar büalar (di büalar) der bialger (de bialgern) / der bialer (de bialern) der bielischar (de bielischar) der bielischar (de bielischars) dar buaschklar (da buaschklara) der Maulwurf
la lepre (+ pl.) de wélde hasò (d’wéldò hase) dar hoasu (d’hoasi) der wilte hosu (d’wilte hose) der hàŝchu (d hàŝche) der hasu (t hasä) dar haazo (de haazen) in hase (de hasan) dar has (di hasan) der hos (de has) der {bilt}hose (de {bilt}hosn) der hose (de hosn) dar hosa (da hosn) der Hase
il tasso (+ pl.) de taks (de taksa) z’teschunh (di teschunh) der taks (di täks) der tàss der schwintaks (t schwintaksä) dar daks (de deekse) in dacs (de decse) dar dakh(di dakhan) der tòcks (de tòcksn) dr dòcs (de dècse) der doks (de dekse) dar doks (da doksn) der Dachs
la marmotta (+ pl.) d’mòrbenò (d’mòrbene) d’murmunu (d’murmini) d’murmanda (d’murmande) d murbendu (d murbende) t murmäta (t murmätä) dar mürmelslaafar (-n) de marmote (de marmotan) di marmòtt (di marmòttn) s murmelvi (de murmelvicher) s'murmile (de murmilan) / murm{b}ltier (murm{b}ltiere) de marmiota (de marmiotas) dar murmlar (da murmlara) das Murmeltier
il capriolo (+ pl.) z’ré (d’ré)   der reh (d’reh)     ’s ree (de reen) de bilje-goaz (de bilje-goaze) dar kapardjöl (di kapardjöln) der reach (de reach) der reach (de reache) ’s reach (de reache) dar reach (da reachn) das Reh
l’uccello de vogal dar voggal der vougal der vogàl der fogul  dar bòoghel in vougal dar vogl der vougl (de veigl) dr vougl (de veigle) der veigl dar vougl der Vogel
il passero (+ pl.) de spatz (d’spatza) da schniavoggal (d’schniavoggla) der spatz (d’spätz) der bluttjun (d bluttjenà) der schtadulbüch (t schtadulbich) de spaatza (de spaatzen) in spatz (de spatze) dar spatz (di spatzan) der spòtz (de spòtzn) der schpoze (de schpozn) der passar (de passars) dar schpozza (da schpozzn) der Spatz
la rondine (+ pl.) d’schwalbò (d’schwalbe) d’schwalmu (d’schwalmi) d’schwalma (d’schwalme) ts schwàlbe (d schwàlbene) t schwalma (t schwalmä) de sbàlbala (de sbàlbalen) de sbalme (de sbalman) di sbalbl (di sbalbln) s taiterl (de taiterln) de schbòlve (de schbòlvn) ’s schbevele (de schbevelan) is sghbalbl (da sghbalblan) die Schwalbe
il corvo (+ pl.) de kroak (d’kroake) dar koaku (d’koaki) der kroku (d’kroke) der ràm (d ràmà) der rappu (t rappä)  de khraa (de khree) in ram (de reme) dar kra (di kré) de ròpp (de ròppn) dr ròmm (de remme) der rom (de reime) da roob (da room) der Rabe
il picchio (+ pl.) de holzbécker (d’holzbéckra) dar holzpicker (d’holzpickara) der spack (d’späck) der kerrer (d kerrerà) der tannschpäkcher (t tannschpäkchra) dar pagòts (de pagötze) in pourarvougal (de pourarvougilj) dar bekatzòtt (di bekatzött) der spècht (de spècht) dr hollekronke (de hollekronkn) / schpècht (schpèchte) der pikh (de piks) dar paampeckar (da paampeckara) der Specht
il falco (+ pl.) z’wannerlé (d’wannnerlene) z’wannerllji (d’wannerljini) der wanarill (d’wanarilla) ts wànderlje (d wànderljene) z wannerli (t wannerli) dar fikit (de fikitten) de vimpege (de vimpegan)  dar falkétt (di falkéttn) der hennenvougl (de hennenveigl) dr gair (de gaire) der gair / der sporbar dar beidi (da beidis) der Falke
il gufo (+ pl.) de huò (d’hue) dar howu (d’howi) der breiljer (d’breiljera) der gaisunjér (d gaisunjérà) der nachthüwu (t nachthüwu) dar aubo (de auben) in aul (de aulj)  dar gudegar (di gudegar) der kuko (de kuke) der poukl (de nòchtpeikle) / uhu (uhu) dʼaile (dʼailn) dar dudu (da dudus) der Uhu
la civetta (+ pl.) de bébener (d’bébenera) / de zéwetò (de zéwete) d’witju (d’witji) d’wikkia (d’wikkie) d qwekkjà (d qwekkje) t schwetta (t schwettä) de gudala (de gudaln) in aul (de aulj) di khlage (di khlang) de tschobitt (de tschobittn) de aile (de ailn) ’s peikele (de peikelan) da tschuvita (da tschuvitas) der Kauz / Die Eule
l’aquila (+ pl.) z’hoaré /oaré (d’hoarené / oarene) dar oaru (d’oari) ds ori (d’orini) der éwàl (d éwlà) der giir (t giira) de adelar (de adelarn) in adalar (de adalarn)  dar adlar (di adlar) s horjoch (de horjochn) dr odlar (de odlar)   dar adlar (da adlara) der Adler
il gallo cedrone (+ pl.) de woaldhanò (d’woaldhane) dar woaldhoanu (d’woaldhoani) der woldhonu (d’woldhone) der wàldhànu (d wàldhàne) der löbhanu (t löbhanä) dar billarhaano (de billehàanen) in biljan haan (de biljan-heen) dar zedrù (di zedrü) der oarhu’ (de oarha’) der ourhohne (de ourhohn) der urhone (de urhon) dar auarhona (da auarhoon) der Auerhahn
la lucertola (+ pl.) z’lattelté (d’latteltene) da lattuch (d’lattucha) der lattuach (d’lattuacha) der lattiöch (d lattiöhà) z läptöchjé (t läptöchjé) de eegaseega (de eegaseeghen) de eisedek (de eisedeke) di hennegritsch (di hennegritschan) de egarècks (de egarècksn) s’vohrarle (de vohrarlan) ’s schrizle (de schrizlan) da riapa (da riapn) die Eidechse
la vipera (+ pl.) d’schlangò (d’schlange) d’viperu (d’viperi) d’schlanga (d’schlange) der wurum (d wurmà) t schlanga (t schlangä) dar hékhborm / dar nàttar de lipar/vipar (de liparn/viparn)  di bippar (di bipparn) de lipra (de lipre) der paissburm (de paissbirme) der paissburbm (de paissbirme) da vippera (da vipperas) die Viper
la rana de hoptschal dar hoptschul der hoptschal der hotschpàl der hopschul  ’s bross in vrousch  dar vrösch de vrosch (de vroschn) der vrosch (de vresche) der vrösch dar vrousch der Frosch
la salamandra (+ pl.)   z’wettergügi (d’wettergügini)   ts watterpeppe (d watterpeppene)   dar ekhelsturzo (de ekhelsturzen) in eikesturz (de eikesturze) dar ekklstortz (di ekklsortzan) s rengmandl (de rengmandler) s’bèttermèndl (de bèttermèndlan) ’s betermeindle (de betermeindlan) da tirabora (da tiraboras) der Salamander
il rospo (+ pl.) de chrott (d’chrottna) dar bot (d’botta) d’chrotta (d’chrotte) der tàpu (d tape) t chrotta (t chrottä) da krota (de kroten) de houtze (de houtzan) ’z krot (di krötar) de krout (de kroutn) de kroute (de kroutn) de khroute (de khroutn) dar aucka (da auckn) die Kröte
il pesce de fésch dar visch der fisch der vìsch der fésch  dar biss in visch  dar visch der visch (de visch) der visch (de vische) der visch dar viisch der Fisch
la farfalla d’fiffoaltrò d’pavelljuru d’pfifultreilja d viffluntràglu t fligholderna  de sbattara / de sratta / ’s salèttale de schiratal di saràttl s vlitterl (de vlitterler) de vlotter (de vlottern) de schreate is sghmiatarli der Schmetterling
la mosca d’fleigò d’vlljoeigu d’flaiga d vlaigu t fleiga  de blòiga de fljauǵe di vlaüge de vlaig (de vlaing) de vliege (de vliegn) de vliege da vliaga die Fliege
la formica d’oameissò d’ammessu d’ambaissa d àmbaisu t ambeissa  de àmasa de amatzal  di åmaz de umes (de umesn) de nomase (de nomasn) d’omasse da omasa die Ameise 
il ragno d’spéngò z’anniŝchi d’spinnia der wèber t huppuschpunna  dar spinnar in spinjar  ’z vèschangesprünst   der bekkekronke (de bekkekronkn) / de beppekronke (de beppekronkn) der spinkroke dar raindlin die Spinne
la vespa (+ pl.) d’wäschkò (d’wäschke) z’weschki (d’weschkini) d’waska (d’waske) ts wakschje (d wakschjene) z wäschpi (wäschpi) de bespa (de bespen) de vespe (de vespan) / de brespe (de brespan)  di vèsp (di vèspn) de bèsp (de bèspn) de bèschpe (de bèschpm) de bespl (de bespln) da bezza (da bezzn) die Wespe
la ape (+ pl.) d’bienò (d’biene) z’béji (d’béjini) ds bïji (d’ bïjini) ts beje (d bejene) z pié (t pié) de paja (de pajen) in paje (de pajan)  di paige (di paing) de pai (de pain) de paine (de pain) / de paje (de paine) de paie (de paien) dar bumblar (da bumblara) die Biene
la coccinella (+ pl.) z’kossié (d’kossiene) / z’éebòpòssié (d’éebòpossiene) z’gügi (d’gügini)       ’s mariakheberle (-en)       der majekever (de majekever{n}) ’s inserliebeheare-rössle is maickeivarli (da maickeivarlan) der Maikäfer
la cavalletta (+ pl.) de straffal (d’straffla) da straffal (d’straffla) der straffal (d’straffala) der schtràffàl (d schtràfflà) der hewschtrafful (t hewschtraffla) dar sprngar (de sprngaren) de boke bo da springat (de bokan bo da springan) dar höbarspringar (di höbarspringar) der heiserècks (de heiserècksn) der haipock (de haipecke) der haaschrekhe (de haaschrekhn) dar haischrick (da haischricka) die Heuschrecke 
il lombrico, verme (+ pl.) de wòre (d’wòrma) da wurm (d’wurma) der wuru (d’wïrem) der gjögu (d gjöge) der härtwuru (t härtwéräm) dar borm (de böorme) / dar khòsso in burme (de burman) dar köss (di kössan) der rengkes (de rengkesn) / der kes (de kesn) der bur{b}m (de birme) der burbm (de birme) is birmli (da birmlan) der Wurm
il fuoco z’fir z’vöir ds fir ts fir  z fiir  dar boar / dar vöar iz vaur / iz waur  ’z vaür s vaier (de vaierder) s’vair ’s vair is vojar das Feuer
l’aria d’lòft d’luft d’luft d làjer t luft  de ear de aria     di luft de luft de / der luft der luft dar luft die Luft
l’acqua z’wasser z’wasser ds wasser ts wàsser z wasser  ’s bassar iz bazzar  ’z bazzar s bòsser s’bòsser ’s bosser is bosar das Wasser
la terra de héerd da heerd der herd der hért der härd de èerda de earde  di earde de eart de earde d’earde da earda die Erde
materiali d’materialé z’materiel materialisch   material  materjàlen materiali di matardjél materialn materials materiai material  Materialien
la pietra de stei da stein der stai der schtai der schtei  dar stòan / knotto de steil/ in stuan  dar khnott der stoa’ / der knott der schtan der stahn dar schtaan der Stein
il ferro z’ise z’éise ds ise     ts iŝchu z isä ’s àizarn iz aisan ’z aisan s aisn s’aisn ’s aisn is aisn das Eisen
l’acciaio de stoal z’stall ds stol ts ŝchàl der schtaal  dar ekkal in tzal  dar stachl der stochl der schtohl ’s eikhl dar schtochl der Stahl
il legno z’holz z’holz ds holz ts holz z holtz  berch iz holtz  ’z holtz s holz s’holz ’s hölz is holz das Holz
l’oro z’gold z’gold ds gold ts guld z gold  golt iz golt ’z golt / dar òro s golt s’golt ’s gölt is golt das Gold
l’argento z’sélber z’geeld ds silber ts ŝcheljber / ts ŝcherber z sélber  zìlbar   ’z silbar s silber s’silber ’s silber is silbar das Silber
la plastica d’plaschték       t plaschtika  de plastica de plastica di plastika de plastick de plaschtik de plastika da plastika das Plastik
il cemento de zement z’simmanh der zement ts tschimànt der tschemeent  dar zement iz cemento dar zemént der zement dr zemènt der ciment dar ziment der Zement
il vetro z’glas z’klas ds glos ts féder z glas  glas in béro ’z glass s glos s’klòs ’s glos is gloos das Glas
la carta de pappier dan pappir ds pupil der brìv der bréf  de karta in briaf  / in brief di kart de kòrt s’papier der prief dar priaf das Papier
la lamiera z’bläch di tualu (di tuali) ds sturz ts töl z bläch (t blächi) àizarnaplatta de lamiera ’z plèch s plèch s'plèch de lamiera is pleich das Blech
duro hert hért hert harts hert héerte herte hert hert hert hört hert hart
tenero weich / lénn mild- / lljinn- mild ljends lénd / méld [morbido] linne linje linn laicht / mòlet baach mohr / linde baach weich
fragile zerbrächléch spüar- zerbrachlich ljends brüchlig prustig prùstek prèchat / debl hoakle derprèchlich (derprèchlig-)   hakli zerbrechlich
colori d’foarba d’voarwini forwine     bèrben varban varm vòrm vorbm vorvn voarm  Farben
bianco wiss wéiss wiss wiss wiss  bàis bàizz baiz bais baiss bais bais weiß
nero schwoarz schwoarz schworz schwàrts schwartz sbartz sbartz sbartz  schbòrz schbòrz schborz sghboarz schwarz
rosso ròt ruat rout röts rot ròat ròat  roat roat roat roat roat rot
verde grien grün grien geriénts gréén grüun grùan grümma grea’ grien grien grian grün
blu bloab bloaw blow blàws blaw blau pljap / pljabut plabe plob plobe plobe ploob blau
giallo gelb gelw galw galwus gälw ghéel gel gel gel geel gehl geal gelb
marrone brun marronh caffeforew   brün maron / kestenbèrbe marón kafèdat kafèvòrbe praun maron praun braun
grigio groab groaw groww gràws graw griizot grisut grisat griset grisat grisat grisghat grau
rosa ròsòròt rose rousa   rosurot ròoza rosa ròsat laivòrbe ròsa rosa kolorosghat rosa
viola violet violett wiforew muraleks wiolet / wiifaruf violetto viola bòivarbe bai’vòrbe viòla praun viola violet
arancione pòmmeranzfoarb   pomeranzforew   arantschigälw arancio   aråntschat naransvòrbe aranciòn arancion arantschon orange
chiaro  hell louter- luter lütters lütter  hootar biàvut liachte hèll hell{e} geliechte ckloar hell
scuro tòpp tup- tupp tups témär tunkhel tùnkal / tùnkan tunkhl tunkle tunkl vinster dunckl dunkel
indicazioni utili nétzléché zeichene   neitigu b’sinnunge   nutzlichi informatzjoo soogan    zoang nutzliche sòchen nitzliga ausbaise zagn nutzliga sochna nützliche Hinweise
destra recht recht ds racht zer rachte hand rächts rechte hant greste rècht garècht rèchts gerechte saite reachts rechts
sinistra lénk schirk ds latz zer lazze hand länks sénkhe hant tzanke / cenke  tschenk tschenket links geteinke saite links links
sopra obna / dròber uabna oubna üf opna òbarn ouban / drau / ut obar ouber oubm [avv.] auf / iber oubar / droubar über
sotto ònna / drònder unna unna under unna  untarn untar untar unter untn untn untar / druntar unter
avanti vorwertz vürsich wïr vìrur for büar vour vür envir viirbèrts vour / vurvanz virchn vorwärts
indietro zròck hinner hindersich / umhindersich hendernà imhéndri èerzing tzurich hintar zaruck hinterbèrts hinter hintn zurück
più mia mei mee mèar mear mearar mear mear mear mear mehr
meno wenégòr minnur minder mendur ménner mìndor mindur mindar minder beanigar mingar bianigar weniger
pochi wenégé lljütschuluru   ljeksch wenik mìntzighe bene bintsche bea’ne beane beani biani wenige
tanti véllé villuru vil vìljeru fél  biildar vij / eibala vil vil abesn abesn viil viele
numeri de zoale d’nümmeri zole d nümrà t nümeri  nüummarn gatzeilar nümmar numere zohln zeiln zeiln Zahlen
uno eis eis ais ais eis  òan uanz ummaz oa’ ans an ans eins
due zwei zwei zwai zwai zwei  sbèen tzoa zboa zboa zba zba zba zwei
tre dri dröi dri drei dri  drai drai drai drai drai drai draia drei
quattro vieré vir viari viére fééri  viare viere viare viar viera viera viara vier
cinque fénfé vünv fumfi venve fifi  büumbe a hant  vünve vinf vinva vinva vinva fünf
sei säksché seksch sachsi ŝchaksche säkschi  zèkse   sèkse secks secsa seiksa sezza sechs
sette sébné sibe sibni ŝchìbne sépni  zìbane   sibane sim sima sibena sima sieben
otto achté acht achti achtwe achti  achte   achte òcht òchta ochta ochta acht
nove niné nöin nini nine nini  nòine   noüne nai’ naina naina naina neun
dieci zäné zia zeini zìne zächni  sègane tzoa hente  zene zeichen zeina zeina zeichna zehn
undici elfé élv elfi eljve endläfi ölbe uanz un tzoa hente  uleve / ulve oa’dlef andlava andlva andlava elf
dodici zwelfé zwélv zwelfi zwaljve zwelfi sbölbe tzoa un tzoa hente zbölve zbelf zbelva zbölva zbelva zwölf
tredici dritze dréizen driseni drizzene dritzäni dràitzane drai un tzoa hente  draitzane draizen draizena draizena draizana dreizehn
diciannove ninze nöinzen ninzeni ninzene nintzäni nòintzane vìere un drai hente noüntzane nai’zen nainzena nainzena nainzana neunzehn
ventotto achtònzwenzg acht un zwénzg achti und zwäntzg   achtutzwentzk achteunsbòanskh   achtunzbuantzekh òchtontzboa’sk òchtezbanzich ochtazbanzich ochtazbanzk achtundzwanzig
trentasette sébbenòndrissg sibn un dréisg sibni und drissg   sépnutrisk zìbaneundràiskh   simmundraitzekh simontdraisk simedraissich sibenaundraissich simadraisk siebenunddreissig
quarantasei säkschònvierzg secksch un virzg sachsi und viärzg   säkschuféértzk zèkseunvìarskh   seksunviartzekh secksontviarsk secsevierzich seiksauntvierzich sezzaviarzk sechsundvierzig
cinquantacinque fénfònfofzg vünv un vöfzg fümfi und feifzg   fifuféftzk bümbeunbüuskh   vünfunvüchtzekh  vinfontvisk vinvevuchzich vinvauntvinssich vinvavufks fünfundfünfzig
sessantaquattro vierònsächzg vir un sechzg viäri und sächzg   féérusächtzk vìareunzèskh   viarunsechtzekh viarontsèsk vieresèchzich vierauntsechssich viaraseachzk vierundsechzig
settantatré driònsébbezg dröi un sibbenzg dri und sibenzg   driusébäntzk draiunzìbanskh   draiunsintzekh draiontsimsk drai{e}simzich draiuntsibzich draiasimzk dreiundsiebzig
ottantadue zweiònachzg zwei un achzg zwai und achtzg   zweiundachtzk sbèenunaskh   zboaunachtzekh zboaontòchsk zbadòchzich zbauntochssich zbadochzk zweiundachtzig
noventuno eisòninzg eis un nöinzg ais und ninzg   einunintzk òanunnòinskh   ununnoüntzekh oa’ontnai’sk anenainzich anuntnainzich ananainzk eindundneunzig
cento hòndert hunnert hunderk hunder hunnert  hundart   hundart hundert hundert hundert hundart hundert
mille tusòng tousunh tusung tüschun / es emme tüsuk  tàuzing   tausankh tausnt tausnt tausnt tausnt tausend
un milione es milion as milliunh an miljou   ä miljoo  milliù   an mildjù an milion ana millòn a milion a million eine Million
poco  wenég lljütschil umbïtz ljeksch wenik  mintzig bene biane / bintsche bea’ne beane beani biani wenig
tanto véll vill vil vìlj fél  zòobel vij / eibala vil vil viil / abesn abesn viil viel
frasi fatte gseité   g’schaffte sätz     auskhödan bortar gamast ren gamòcheta sòtzn bi man s’redt bie ’s man reidn satzlan  Redewendungen
Buongiorno! guetetag! gute muarge! / guten tag! guaten tog! giöte tàg! götä mörgä / götä tag  guuten morgont guatan-tak! guatn mòrgan guatn morng! (guitn morgn) / gelopsis chrischtis! / in eabichkait! [risposta] guetn tokh! ckristis! Guten Morgen / Tag!
Buonasera! guetenoabe! guten oabe! guaten obend  giéte nàcht! götä abä  guuten aabont guatan-aban! guatn abas guats mol!       Guten Abend!
Buonanotte! guetnacht! gut nacht! guat nacht schlàf wol! göt nacht  guuta nacht guata nast! guata nacht guata nòcht! guita nòcht! gueta nocht! guata nocht! Guten Nacht!
Ciao! tschavò! ciao! allegru! hurteg! tschäwu ich grüssa dich heilà! tschao i grias de! ciao! (hoi{là}!) i griessedi! pfiarti Hallo!
Mi chiamo... éch heissé... ich heisse… ich haissi ìch haisu... éch heissä ich rüufe mich..... i voazza-mi...  i hoaz… i hoas... i haass… i hasse… ii has… Ich heiße...
Come ti chiami? wétte heisséscht du? wi heissischt? wia haissest du? wé haisuscht? wé heisscht dü? bia hòosato? bia voazzast-o ? bia hoasto? abia hoast de? bi haaschen / haaschidenn? bie hasseste? bi hastaden? Wie heißt du?
Quanti anni hai? wie oalz béscht? wevél joar häscht? vüvvil joar hescht? wia olt bïst du’ wiman jàre hescht? wé altä béscht? biibel jaar haasto? bìaval jar hast-o? biavl djar hasto? biavle jor hòst? bi òlt pischen? / bi viil johr òschen? vivil johr oste? bi olt pistaden? Wie alt bist du?
Aspettami! beitmer / tuemer beitò! beit mer! / tu mer beitu! tuammer baitu! betmer! wartmär! pait mar!/ail naach main/ paita-mar ! paite-mi paitmar! bòrt me! bòrtimer! borteber! boartmi! Warte auf mich!
Vieni con me? chémmscht mémmer? chimmischt mümmer? chinst mid miar? chomscht bet mer? chunscht mét mär? ail met miar? / ail naach main! / miar khimmas-to met miar ?  kist-o pit miar? ai pitt miar! kimmst pet miar? kimmsche mite? khenste mit mier? ckimsta mitt miar! Kommst du mit mir?
Posso aiutarti? chander helfe? man ich der helfe? g’man ich dich halfe? mànter hàlfu? chandär hälfä? man ich hölfan dich?/ hölfa-dar  mouge i helfa-dar? magedar helvan? mu’ der hèlven? / konn e der hèlven? kenn i der hèlfn? meigider helfn? ckonidar helfn? Kann ich dir helfen?
Faccio io! tuenés éch! das tun ich! / das machi ich! dos machi ich! tiö{n}ìch! i machus éch  mach ich! mache i! i tüaz i! i tua i! des tui i! i tue i! mooch ii! Das mache ich!
Attenzione! obacht! heb acht! acht! liöge! tö achtu! halt da minte!/au metten òarn! loutz! pazz au! pas au! pass auf! pass / passt auf! pass auf! Achtung!
È pericoloso éscht gférléch! doa ischt leid [luogo pericoloso] es ïst g’ferlich!   äs éscht kfärlich ’s ist prügalot prigal ’z iz perikolosat s ist ferlich s’is gevehrlich! ’s ist gevarlich! is pfarlich! Es ist gefährlich!
È facile / difficile éscht täll / òntäll is ischt tellz / tschebs es ïst g’tal / uppig ìsch talts / umtalts äs éscht eifach / äs éscht béés ’s ist làicht/sbèar   ’z iz dèstar / malamentar s ist dèster / laicht / hòrt s’is laichte / hòrte ’s ist laichte / ’s ist horte is laichta / hoarta Es ist leicht / schwer.
Sto male éschmer ébél ich bin übbil / nöit wol miar ïst ïbil schtà nid fi äs éschtmär ébäl  ich horr mich nèt bóol / ich füule mich net bool  i stea ubal i stea nètt gerècht i stea’ nèt guat s’is mer letze. / i schtea letze i stea leize i hearmi nitz guat Mir ist übel.
Mi serve un… éch bruché en... ich hen manhal an… as… miar brucht a…. hèder manglu... i brüchä äs / än / ä.... ich han manghel an an... i bi-mar an… i hån mengl vo... s praucht mer an / a… i prauch a{na}… i prauche an{a}… i prauch… Ich brauche ein{e}…
Dov’è…? woa éscht...? woa is…? wo ïst…? wà{n}ìsch...? wa éscht…..? ba ist.... bo ist? bo iz...? bou ist…? bo issen…? bo ist…? bo isten…? Wo ist…?
Che ore sono? wie spoat éscht? wéll hirtu is? / wéll stunn is? wiamigs ïst ’s? wàs es vàr schtende? wé schpat és? biibel óarn ist? ke ur ist? ke ora iz? biavle ur ist? ma zait issen?  bon zait istis? bi schpota isten? Wie spät ist es?
A che ora arriva...? weller hértò chénnt …? / wie spoat chénnt…? / òm wettégé hértò chénnt...?  wéll hirtu arrivuruts...? za wiamigs chind (er/si)...? wélje schtund chunscht...? wé schpaat chuns...? benne khìmmet ar...? benje kint...? ben riftar...? um biavle ur kimmt...? ma zait kimnt enn...? bon zait khent...? um boffara zait ckimptdarden...? Wann kommt er?
Non so nuotare! éch chan nid schwémme! ich chonn nöit schwémbe! ich chan nid schwimme! hà nid schwembu! i cha nit schwémmä  ich pin nèt guut sbìmman i bizze nist sbiman i khån nètt sbimmen! i kònn nèt schbimmen! i kenn et schbingin! i khine net schbimen! i ckon nitt sghbiman! Ich kann nicht schwimmen!
Sono stanco bénné mieds ich bin müds ich bin miade ìch pì miéts i bé méd (-a; -i; -s) ich pin müude i pi muade i pinn müade i pin mia i pin miede i pin miede i pin miada Ich bin müde
Non ce la faccio éch ktuemò nid ich tumu nöit ich schaffi dos nid nemme sus mu ŝchége i bémus nit  ich bin net mear guut i tues-me nist i dartüaz nètt i tua s n nèt i dertuis et i tues net dermochn i darmochs niamar Ich schaffe das nicht
Grazie! tank! vergeltsgott! / mercéi! gottdanck! vrattrus got! fergälts gott! bor bèis gott! borkant! vorgèllz gott! gèltsgott! / vergèlsgott vergèl{t}’s gott! / dònk schean! schean gedonkhet! vargelzgot! Danke!
Prego! bitté! khés söirisch um das! bitte! vàr dàs... gärä kschee! guut / an andara botta nòch!   vo nicht! va nicht!   gearn getons!   Bitte!
Scusa! entschòldége! tumer varzi! / sküssiri! untschuldigung!   äs khitmi borghit!   vorzàimar! tuat mer loat! verzaimer’s! varzaieber! i varzaichdar Entschuldigung!
Ho fame hänné de hònger ich hen da hunher mich hungrud ìch hunru éch hungrä ich han hùungar i vungar i hummar i hòn hunger / i pin hungere i pin hungrich i on hunger i pin hungar Ich habe Hunger
Ho sete. hänné de dòrscht ich hen dan dust mich dïrst ìch derschtu éch térschtä ich han umme an dùarst i durste i dürst i hòn durst / i pin durste i pin dirschtich i on durst i pin dirschti Ich habe Durst
Mangiamo volentieri… tieber géere ässe... war essen geere… wïar hassi gere… tiéwer assu gìru... wér ässä gärä…. bar èssan gherne bar ezzan ǵearne bar èzzan gearn… ber èssn gearn… mier èssn gearn... bier essn gearn… mar eisn gearn… Wir essen gerne…
Quanto costa? wevél choschtòt’s?  vüvvil choschtuts? wiavil chostud? wàs choschtut? wéflik choschtäts? biibel bètze kòstèts? bieval koustat? biavl khostetz? biavle kostet? bòs koschtit enn des? / bi viil koschtit’s enn? vivil khöistetis? bi viil ckoustatden? Wieviel kostet es?
Mi fa male la testa, dove trovo le pastiglie? hänne z’hoptwé, woa fénné d’medizine? z’hopt tut mer wia, woa vinnich d’pastilljini? miar tuad wei ds haupt, wo find ich d’pastiljini? tiötmer wì ts hept, wà tiöne vennu d bunjene? äs tötmär z höit wee, wa fénnäni t paschtiljä? ’s tüumar bèa me khòpfe, ba binn ich de péllalen?  i tua-par bea in koupf, bo vinge-i de pastiglie?  i hån bea in khopf, bo vinne di pirole? i hòn bea en kopf, bou vinn e de bata’dler? i òn kopfbea, bo vinn i denn de pillilan? i on khoupfbea, bo vini de petelan? tuatmar dar ckopf bea, bo pochimiden da pilvarlan? Ich habe Kopfschmerzen, wo bekomme ich ein Pulver?
A che ora inizia...? òm weller hértò fangt’s an...? wéll hirtu voats a...? za wiamigs o’fod...? wélje schtund tiöt ànvàngut...? wé schpaat faats a...? benne höobet aan...? benje heifat...? ben heftz å...? um biavle ur heift u’...? ma zait heift... on? bon zait heivet on...? bona heiptden oon...? Wann beginnt es?
Quando parte la corriera? wenn tuet d’poscht abreise? wénn parturut la corriera? wenn gaid furt dan volchswage? wélje schtund gait d corriera? wé schpaat fart t kurriera fort? benne ista de koriira? benje geat-hin de koriera? ben partìrta di korìara? benn geat se vort de koriara? benn vohrt enn de corìera vort? bon zait geatse de koriera? um boffara zait geat abeck da koriera? Wann fährt der Bus?
Dove si comperano i biglietti?  woa choufmò de zedia? woa chauf mu d’billjiti? wo tuommu chaupfe di zedla? wà tiödes cheffu d brìvjene? wa chöiftmu t zädulti? ba borkhòofantza de biglietten? bo kofa-man de biljetan? bo khoaftma di bildjéttn? bou kaft men de zeitler? bo kaft man denn de zeidilan? bo khafeman de zeidelan? bo ckaftmarden da zeidalan? Wo kauft man den Fahrschein?
                           
uso di articoli e aggettivi wie mò de artékel òn z’adjektiv brucht   bruuch der vïrweirteru und der wiaweirteru     ganùtzach bon artikeln un adjektiven pukborte un tzuo-name   s prauchen van artikln ont van adjektivn       Verwendung des Artikels und des Adjektivs
l’uovo z’ei z’ei ds aj ta ai z ei  ’s òa iz oa ’z öale s oi s’aale ’s ale is aili das Ei
le uova d’eier d’eier d’ajer d ajer t ejer  de òjar de oajar di öala de oier de aalan d’alan da ailan die Eier
l’uovo cotto (bollito) z’gsotten ei z’hért ei ds g’sotte aj ts  gŝchottus  ai z ksottä ei ’s òa gakhochtet /gaziidet  iz oa gasoutat s sialtes oi s’gesoutne aale ’s gesoutne ale is zoutna aili das gekochte Ei
un uovo es ei as ei as aj es ai äs ei an òa a oa an öale an oi an aale an ale an aili ein Ei
un uovo cotto es gsottens ei as hérts ei as g’sotte aj es gŝchottus  ai äs ksöttäs ei an òa gakhochtet a oa gasoutat a gekhochatz öale a siates oi a gesoutns aale a gesoutns ale a zoutnas aili ei gekochtes Ei
nessun uovo keis ei khés ei ckais aj nid es ai kheis ei khòas òa nieman oa khummaz öale koa’ oi kan aale khan ale ckaa aili kein Ei
                           
la mela der effél dan öpfil der äpfil  der pum der epfel dar öpfel in  oupfal dar öpfl der epfl der epfl ’s eipfele dar epfl der Apfel
le mele d’effia  d’öpfia d’ìäpfia d pummà t epfla de öpfele  de oupfilj di öpfln de epfln de epfle d’eipfelan da epfl die Äpfel
le mele cotte d’gsottnò effia  d’gsottnun öpfia d’g’sottnu äpfia d gŝchotnu  pummà di ksottnu epfla de gakhocheten öpfele de oupfilj gasoutat di gekhochatn öpfl de kochetn epfln de gekochtn epfle de gesoutn eipfelan da gaprotana epfl die gekochten Äpfel
una mela en effél  an öpfil an äpfil en pum än epfel an öpfel an oupfal an öpfl an epfl an epfl an eipfele an epfl ein Apfel
una mela cotta en gsottne effél  an gsottnen öpfil an g’sotte äpfil en gŝchotne pum än ksottnä epfel an gakhochtar öpfel an oupfal gasoutat a gekhochatar öpfl an kochetn epfl a gekochter epfl a gesoutns eipfele an gaprotanan epfl ein gekochter Apfel
nessuna mela kein effél khén öpfil ckain äpfil nid en pum khei epfel khòondar öpfel nieman oupfal khummandar öpfl koa’ epfl kan epfl khan eipfele ckaan epfl kein Apfel
                           
il lavoro z’wéerch  z’weerch ds werch ts wéérch z wärch de èrbot iz gaarbota di arbat de òrbet de orbat d’orbat da oarbat die Arbeit
i lavori d’wéerchene d’weerhji d’werchi d wéérhe t wärchi de  èrbote ?? de gaarbotar di arbatn de òrbetn de orbatn d’orbatn da oarbatn die Arbeiten
il bel lavoro z’schén wéerch z’schie weerch ds hïbsch werch ts heps wéérch z hépsch wärch de söone èrbot in schuan gaarbota da schümma arbat a schea’na òrbet de scheane orbat de scheane orbat da schiana oarbat die schöne Arbeit
un lavoro es wéerch as weerch as werch es wéérch äs wärch an èrbot an gaarbota an arbat an òrbet an orbat an’orbat a oarbat eine Arbeit
un bel lavoro es schéns wéerch as schienz weerch as hïbschs werch es heps wéérch äs héps wärch an söona èrbot an schuan gaarbota a schümmana arbat a schea’na òrbet ana scheana orbat ana scheana orbat a schiana oarbat eine schöne Arbeit
nessun lavoro keis wéerch khés weerch ckais werch nid es wéérch kheis wärch khòona èrbot nieman gaarbota khummana arbat koa’ òrbet kana orbat khana orbat ckaana oarbat keine Arbeit
                           
la camicia (da uomo) z’hemd z’mannuhémd ds hemd ts hamt z hemm de fòat iz  hèimade di foat s hemet de pfat de pfaht da pfaat das Hemd
le camicie d’hemdé d’mannuhémdi dì hemdi d hamder t hemmdi de fòote de hèimadar di foatn de hemeter de pfate de pfahte da pfaatn die Hemden
la camicia pulita z’suber hemd z’vliet hémd ds fleit hemd ts nets hamt z sufer hemm de zàubara fòat iz heimade saubar da saubar foat s saubers hemet de saubre pfat de saubre pfaht da saubara pfaat das saubere Hemd
una camicia es hemd as hémd as hemd es hamt äs hemm an fòat a heimade a foat a hemet ana pfat ana pfaht a pfaat ein Hemd
una camicia pulita es subers hemd as vliets hémd as fleits hemd es nets hamt äs süfärs hemm an zàubare fòat a heimade saubar a saubra foat a saubers hemet ana saubra pfat ana saubra pfaht a saubara pfaat ein sauberes Hemd
nessuna camicia keis hemd khés hémd ckais hemd nid es hamt kheis hemm khòona fòat nieman heimade khummana foat koa’ hemet kana pfat khana pfaht ckaa pfaat kein Hemd
                           
il gallo de hanò dar hoanu der honu der hànu der hanu dar haano iñ han dar hå der hu’ der hohne der hone dar hona der Hahn
i galli d’hane d’hoani d’hone d hàne t hanä de haan de hen di he de ha’ de hohn de hohn da hon die Hähne
il gallo colorato de gfoarbte hanò dar gvoarwt hoanu der g’forew honu der colorato hànu der kfärwät hanu dar  gaveerbane haano iñ han sprekulut dar gevèrbate hå der pfarbten hu’ der vorbige hohne der vorvane hone dar pferbata hona der farbige Hahn
un gallo e hanò a hoane a’honu e hànu ä hanu an haano añ han a hå an hu’ a hohne a hone a hona ein Hahn
un gallo colorato en gfoarbte hanò an gvoarwete hoane an g’forews honu e colorato hànu än kfarwätä hanu an gaveerbanar haano añ han sprekulut a gevèrbate hå an pfarbetn hu’ a vorbiger hohne a vorva hone an pferbatn hona ein farbiger Hahn
nessun gallo kei hanò khén hoane ckain honu nid e hànu khei hanu khòondar  haano nieman han   khummandar hå koa’ hu’ kaa hohne kha hone ckaan hona kein Hahn
                           
la strega d’häks d’hoaksch d’hochs d hàksch t häks de marantega / stria/mara/truuta de strie  di hèks de hècks de hèx de hekse da heks die Hexe
le streghe d’häkse d’hoakschi d’hochse d hàksche t häksä de maranteghen de strian di hèksan de hècksn de hèxn de heksn da heksn die Hexen
la strega cattiva d’ grammò häks d’schwachu hoaksch d’ beis hocks d bìsche hàksche än beŝchi häks de pöoze marantega de strie solente da znicht hèks de znichte hècks de zichte hèx de leize hekse a znichta heks die böse Hexe
una strega e häks a hoaksch a’hocks e hàksche ä häks an marantega a strie a hèks a hècks ana hèx ana hekse a heks eine Hexe
una strega buona e liebé häks a lljib hoaksch a’ guati hocks en talle hàksche ä fini häks an guuta marantega a guota strie a guata hèks a braffa hècks ana guita hèx ana gueta hekse a guata heks eine gute Hexe
nessuna strega kei häks khén hoaksch ckain hocks nid e hàksche khei häks khòona marantega nieman strie  khummana hèks koa’ hècks kana hèx khana hekse chaana heks keine Hexe
                           
il libro z’buech z’büji ds buach ts biöch z böch ’s puch iz puach dar libar s puach s’puich ’s puech is puach das Buch
i libri d’biecher d’büjini d’biacher d biéher t béchär de püchar  de puachar di libadar de piacher de piecher de piecher da piachar die Bücher
il lungo libro z’leng buech z’lénh büji ds leng buach ts langs biöch z leng böch ’s  lànghe puch iz langaz puach dar lång libar s lònkes puach s’lònge puich ’s longe puech is longa puach das lange Buch
un libro es buech as büji as buach es biöch äs böch an puch a  puach a libar a puach a puich a puech a puach ein Buch
un lungo libro es lengs buech as lénhs büji as lengs buach es langs biöch äs lengs böch an lànghes puch a langaz puach a långar libar a lònkes puach a lòngis puich a longes puech a longis puach ein langes Buch
nessun libro keis buech khés büji ckais buach nid es biöch kheis boch khòas puch nieman puach khummandar libar koa’ puach kaa puich kha puech chaa puach kein Buch
                           
il tavolo de tésch z’tisch der tisch der tìsch der tésch  dar tiss in tisch dar tisch der tisch der tisch der tisch dar tiisch der Tisch
i tavoli de téscha di tischini d’tischa d tesschà t téscha de tissar de tische di tischan de tischer de tische de tische da tiischn die Tische
il tavolo di legno de holzene tésch z’holzen tisch der holzine tisch der holzege tìsch der holtzi tésch dar holtztiss in tisch pit holtz dar hültzra tisch der holzenen tisch dr hilzane / hilzine / hilzene tisch der hilzane tisch dar hilzan tiisch der hölzerne Tisch
un tavolo en tésch as tisch an tisch en tìsch än tésch an tiss an tisch a tisch an tisch a tisch a tisch a tiisch ein Tisch
un tavolo di legno en holzene tésch as holzenz tisch an holzine tisch e holzege tìsch än holtzänä tésch an holtztiss an tisch pit holtz  a hültzran tisch an holzenen tisch a hilzander / hilzinder tisch a hilzan tisch an hilzan tiisch ein hölzerner Tisch
nessun tavolo kein tésch khés tisch ckain tisch nid en tìsch khei tésch  khòonar tiss nieman tisch khummandar tisch koa’ tisch kaa tisch kha tisch ckaa tiisch kein Tisch
                           
la settimana d’wòchò d’wuchu d’wocha d wucchu t wucha de bòcha de bouche di boch de boch de boche de bouche da boucha die Woche
le settimane d’wòche d’wuchi d’woche d wucche t wuchä de bòchen de bouchan di bochan de bochen de bochn de bouchn da bouchn die Wochen
la settimana corta d’chòrzò wòchò d’churzu wuchu d’curzu wocha d cherze wucchu di churtz wucha de khortze bòcha de bouche kurtze da khurtz boch de kurz boch de kurze boche de khurze bouche da ckurza boucha die kurze Woche
una settimana e wòchò a wuchu a’wocha e wucchu ä wucha an bòche a bouche a boch a boch ana boche ana bouche a boucha eine Woche
una settimana corta e chòrzé wòchò a churz wuchu a’curzi wocha e cherze wucchu ä churtzi wucha an khòrtza bòcha a bouche kurtze a khurtza boch a kurza boch ana kurza boche ana khurza bouche a churza boucha eine kurze Woche
nessuna settimana kein wòchò khén wuchu ckain wocha nid e wucchu khei wucha khòona bòcha nieman bouche  khummana boch koa’ boch kana boche khana bouche ckaa boucha keine Woche
                           
il maiale z’schwi z’schwéin ds schwi ts schwi t sü ’s sbain is sbain ’z sboi s schbai’ der vòcke der vokhe dar vocka das Schwein
i maiali d’schwi d’schwéin d’ schwini d schwine t siw de sbàindar de sbainj di sboi de schbai’ de vòckn de vokhn da vockn die Schweine
il maiale grasso z’feist schwi z’gmascht schwéin der faist schwi ts vaists schwi di feist sü ’s bòase sbain is sbain voast ’z voazt sboi s dickes schbai’ der dicke vòcke der vastige vokhe dar dicka vocka das dicke Schwein
un maiale es schwi as schwéin as schwi es schwi ä sü an sbàin a sbain a sboi a schbai’ a vòcke a vokhe a vocka ein Schwein
un maiale grasso es feists schwi as gmaschts / veists schwéin as  faists schwi es vaists schwi ä feisti sü an boases sbain a sbain voast  a voaztz sboi a dickes schbai’ a dicker vòcke a vastiger vokhe a dickar vocka ein dicker Schwein
nessun maiale keis schwi khés schwéin ckais schwi nid es schwi khei sü khòas sbàin nieman sbain khummaz sboi koa’ schbai’ kaa vòcke kha vokhe ckaa vocka kein Schwein
                           
il ragno d’spéngò z’anniŝchi d’spinnia der wéber t huppuschpunna de  spinna in spinjar ’z vèschangesprünst   dr bekkekronke / beppekronke der spinkroke dar raindlin die Spinne
i ragni d’spénge d’anniŝchini d’spinnie d wébrà t huppuschpunnä de spinnen de spinjarn di vèschangesprünstar   de bekkekronkn / beppekronkn de spinkrokn da raindlinga die Spinnen
il ragno peloso d’gwollò spéngò z’hoarig anniŝchi d’g’hoor spinnia der hàrege wéber di phaarig huppuschpunna de haarspinna in spinjar pit’me haar ’z boharate vèschangesprünst   der hoorige bekkekronke / beppekronke der khözate spinkroke dar hariga raindlin die haarige Spinne
un ragno e spéngò as anniŝchi a’ spinnia e wéber ä huppuschpunna an spinna an spinjar a vèschangesprünst   a bekkekronke / beppekronke a spinkroke a raindlin eine Spinne
un ragno peloso en gwollé spéngò as hoarigs anniŝchi a’ g’hori spinnia e hàrege wéber än phaarigi huppuschpunna an haarspinna an spinjar pit’me haar a boharatz vèschangesprünst   a hooriger bekkekronke / beppekronke a khözater spinkroke an harigin raindlin eine haarige Spinne
nessun ragno kein spéngò khés anniŝchi ckain spinnia nid e wéber khei huppuschpunna  khòona spinnar (spinna) nieman spinjar  khummaz vèschangesprünst   kaa bekkekronke / beppekronke kha spinkroke ckaa raindlin keine Spinne
                           
la sorella z’wätté d’wetta d’watta d wattà t schweschter de sbéstar de sbeistar di sbestar de schbester de schbeschter de schbeister da sghbeistar die Schwester
le sorelle d’wättene d’wetti d’watre d watte t schweschträ de sbéstare de sbeistarn/ sbeistadar di sbestarn de schbestern de schbeschtern de schbeistrn da sghbeistarn die Schwestern
la sorella gentile z’fréntléch wätté d’graziousugu wetta d’ frïndlich watta d talle wattà di gattig schweschter de süuftighe sbéstar  de sbeistar vomisch da guat sbestar de braff schbester de guite schbeschter de earnische schbeister da pareilicha sghbeistar die höfliche Schwester
una sorella es wätté a wetta a’ watta e wattà ä schweschter an sbéstar a sbeistar a sbestar a schbester ana schbeschter ana schbeister a sghbeistar eine Schwester
una sorella gentile es fréntléchs wätté an graziousig wetta a’ frïndlichi watta e talle wattà än gattigi schweschter an süuftighe sbéstar a sbeistar vomisch a guata sbestar a braffa schbester ana guita schbeschter ana earnischa schbeister a pareilicha sghbeistar eine höfliche Schwester
nessuna sorella keis wätté khén wetta ckain watta nid e wattà khei schweschter khòona sbéstar nieman sbeistar  khummana sbestar koa’ schbester kana schbeschter khana schbeister ckaa sghbeistar keine Schwester

Verben / Verbi

ITA GRE ISS ALA RIM FOR C7C C13 Clu MOC SAP SAU TIM DEU
essere si sinh sy ŝchi sii zeinan sain soin sai’ sain sain sain sein
part. pass. gsid gsinh g’sy gŝchit ksé gabéest gabest gest gaben gebeen geben gabeisn Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs éscht is, eer, dŝchöi ischt ïst ìsch éscht ist er / si / iz  ist er iz ist is ist is 3. Sing. Präs. Ind.
avere heen hon haban hen håm hom hobm hobn hoom haben
part. pass. kät khee g’hobe hébet khäbä gahat gahant gehatt gahòp / gahòt gotn gehot ckoot Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs hät is, eer, dŝchöi het had hét het hat er / si / iz hat er hatt hòt òt ot hott 3. Sing. Präs. Ind.
fare tue / machò tun / machun machu tiö / màcchu tö / machu  machan / tüunan tuan / machan tüan / machan tea’ / mòchen tuin / mòchn tuen / mochn tuan/mochn tun / machen
part. pass. toat / gmacht toan / gmachut g machud tàt / gmàcht ta / kmachut gamacht / gatant            gatuat / gamast getånt / gemacht gatu’ / tu’ / gamòcht geton / gemòcht geton / gemochet gaton/ gamocht Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs tuet / macht is, eer, dŝchöi tut / machut machud tiöt / màcht töt / machut machet / tüut  er / si / iz tuat / machat er tüat / er macht tuat / mòcht tuit / mòcht tuet / mochet tuat / mocht 3. Sing. Präs. Ind.
potere chònnò / torfò chonnun / toffun chenne mu chunnä / terfä mögan mougan mang / möng kennen / meing kennin / tearfn / tòrfn meign / törfn mein / tearfn können / dürfen
part. pass. chònnò / torfò chonnu / toffu g’chennd mu chünnä / turfä gamöcht gamust gemak / gemök kennt / gameicht gekennt / getearft / getòrft gemeiget / getörfet gameikt / gatearft Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs chan / tarf is, eer, dŝchöi chonnt / toft chend màt chan / tarf man er / si / iz mougat  er mak / er mök kònnt / mu kennt / tearft / tòrft meiget (meit) / törfet meikt / tearft 3. Sing. Präs. Ind.
dovere mòssò / sollò mussun / sollun miässe messu méssä / sollä missan / söllan / töoran muzzan muchan miasn / schelln muissn / sottn / hottn mussn muasn / schooln müssen / sollen
part. pass. mòssò / sollò mussu / sollu miässe mest méssä / sollä --- gatust gemucht gamiast / tschellt gemuisst / gesott / gehott gemuss(e)t  gamuast / tscholat Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs mòss / soll is, eer, dŝchöi musst / sollt muas mest möss / soll miss / töar er / si / iz muzzat er mucht miast / schellet muiss(t) / sott / hott musset muast / scholat 3. Sing. Präs. Ind.
volere welle wélljen welje wallju wellä béllan boun bölln belln belln biln / böln beln wollen
part. pass. welle wéllje welje walljut wellä  gaböllt / gabéllt gabout geböllt gabellt gebellt gebilt / gebölt gabelt Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs wéll is, eer, dŝchöi willt wil welt wéll bill er / si / iz bi er bill billt bill bilt / bölt bilt 3. Sing. Präs. Ind.
chiamarsi heisse  heissen haisse ŝchech haisu heissä rüufanzich voazza-si hoazan hoasn haassn hassn hasn heißen
part. pass. keisst kheisse g’haissr ŝchech haisut kheissä  garüufet he-si gavoazzat gehoazt gahoasn gehaassn gehassn ckasn Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs heisst  is, eer, dŝchöi heisst haisst haisut heisst  rüufet --- er hoazt hoast haasst hasset hast 3. Sing. Präs. Ind.
dire séege seen / schwétzen sagi ŝchége sägä khödan koun khön song reidn sogn   soon / rein sagen / reden
part. pass. gseit gseit / gschwétzt g’said gŝchait kset khöt kout khött kein / tsòk geredt gesot   zok / ckreit Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs séet is, eer, dŝchöi seet / schwétzt säged ŝchéget set khödet er / si / iz  kaut er khütt sogt redt soht   sok / reit 3. Sing. Präs. Ind.
parlare redò schwétzen sprsche schpallu zellä prèchtan reidan ren klòffen reidn / schprèchn reidn rein sprechen
part. pass. gret gschwétzt g’sprocht schpalt zellt gaprèchtet gareidat geredet klòfft geredt / geschprochn gereidet ckreit Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs redòt is, eer, dŝchöi schwétzt sproscht schpalt zellt prèchtet er / si / iz  reidat er redet klòfft redt / schpricht reidet reit 3. Sing. Präs. Ind.
comprare choufe chaufen chaupfe cheffu chöifä khóofan kofan khoavan kaven kafn khafn ckaafn kaufen
part. pass. kouft gchauft g’chaupft cheft kchöift  gakhóofet gakofat / gakoft gekhoaft kaft gekaft gekhafet gackaft Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs chouft is, eer, dŝchöi chauft chaupft cheft chöift  khóofet er / si / iz  kofat er khoaft kaft kaft khafet ckaft 3. Sing. Präs. Ind.
vedere gsé gsien g’sei ŝchì ksee zégan segan seng sechen (ge)sehn sehn / schaubn seachn sehen
part. pass. gsét gsie g’sei gŝchìt ksee gazeght gasegat gesek tsechen gesehn gesehn / geschaubet zeachn Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs gsét is, eer, dŝchöi gsit g’siad gŝchìt kseet zéghet er / si / iz  segat er sik sicht (ge)siit seht / schaubet sicht 3. Sing. Präs. Ind.
sentire kére khüeren g’heirre hìru kherä hòrran hoarn höarn  hearn hearn hearn hearn hören
part. pass. kért khüert g’heirrt hìrt khert  gahòart gahoart gehöart gaheart geheart geheart ckeart Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs kért is, eer, dŝchöi khüert g’heirrt hìrt khert hòart er / si / iz hoart er höart heart heart heart heart 3. Sing. Präs. Ind.
pensare denge dénghien / müssurun (prestito dal franc.; quando ci si riferisce alla formazione delle idee, dei concetti, della coscienza, dell'immaginazione e dei desideri). dencke nàloŝche dechä dénkhan pensarn pensarn tschbinnen / denken denkn pfechtn / deinkhn denckn denken
part. pass. dengt dénkht / gmüssurut g’deicht nàgloŝchet techt  gadénkhet gapensart pensart tschbunnen / gadenkt gedenkt gepfechtet / gedeinkhet gadenckt Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs dengt is, eer, dŝchöi dénkht / is, eer, dŝchöi müssurut denckt nàloŝchet decht  dènkhet er / si / iz pensat  er pensart tschbinnt / denkt denkt pfechtet / deinkhet denckt 3. Sing. Präs. Ind.
girare ommaréndrò chieren / stüeren umgoh chìru umcherä ghéenan umme ?? tritzaln khearn kearn ummagean umenondergean umachearn herumgehen
part. pass. ommaréndròt gchiert / gstüert umgange chìrt umkchert  gànt umme gatritzalt gekheart keart ummargean umenondergean umagacheart Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs ommaréndròt is, eer, dŝchöi chiert / stüert umgaid chìrt är chertŝchi um  ghéet umme er / si / iz tritzalt er kheart keart geat … ummar umenondergeat umacheart 3. Sing. Präs. Ind.
passeggiare spaziere spazirun spaziäre gà zengert schpatzérä taastan --- ummargian trittln schpaziern gean umenondergean schpoziarn gian spazieren gehen
part. pass. gspaziert gspazirut spaziärt kàngut zengert kschpatzért gatastet --- ummargånt trittlt schpaziern gean umenondergean schpoziart Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs spaziert is, eer, dŝchöi spazirut spaziärd gait zengert schpatzért taastet --- er geat ummar trittlt geat … schpaziern umenondergeat geat schpoziarn 3. Sing. Präs. Ind.
lavarsi ŝché wäsche dŝchi weschen sich wasche ŝchech wasschu ŝchi wäschä bèssanzich bescha-si bèschanse baschn se bòschn si boschnsi boschnsi sich waschen
part. pass. ŝché gwäscht dŝchi gwesche g’wasche ŝchech gwascht kwäschä gabèsset he-si gabeschat soinse gebèscht … gabascht gebòschn geboschn gaboscht Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs wäschtŝché is, eer, dŝchöi wescht dŝchich wascht tiöt ŝchech wasschu wäscht bèsset er / si / iz  beschat-si  er bèschtze bascht se bòscht si boschetsi boschtzi 3. Sing. Präs. Ind.
alzarsi ŝché bérre dŝchi bürren ufstoh üfschtà üfschtaa stéenan au stean-au austian austea’ aufschtean aufstean aufschtian aufstehen
part. pass. ŝché bérrt dŝchi bürt ufg’stand üfschtànnut üfkschtannä augastant gastanat-au augestånt austònnen aufgeschtean aufgestean auftschtoon Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs bérrtŝché is, eer, dŝchöi bürt dŝchich ufs’staid üfschtàt är schtaat  üf austéet er / si / iz steat-au er steat au steat au schteat …. auf steat auf schteat auf 3. Sing. Präs. Ind.
svegliarsi erwache dŝchi arwéckhjen / arwachen sich erwecke ŝchech erwàcche ärwachä dorbékhan darbeika-si darbekhanse aubecken se (in)munter bearn imuntrnsi aufbeckn aufwachen
part. pass. erwacht / erwachen dŝchi arwéckht / arwachit erwecht ŝchech erwàcchet ärwachät  dorbékhet hen-si gadarbeikat soinse darbekht … augabeckt (in)munter bortn imuntrt aufgabeckt Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs erwacht is, eer, dŝchöi arwéckht dŝchich / arwachit erweckt ŝchech erwàcht ärwachät dorbékhet er / si / iz  darbeikat-si er darbekhtze beckt se au beart … (in)munter imuntretsi beckt auf 3. Sing. Präs. Ind.
stare stoa blljéiben / stoan stoh schtà schtaa stéenan stean stian stea’ schtean stean / plaibn schtian / plaim stehen
part. pass. gstannet blljibbe / gstanne g’stande schtànnut kschtannä gastant gastanat gestånt stònnen geschtean gestean / plibn tschtoon / plim Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs steit is, eer, dŝchöi blljéibt / steit staid schtait schtaat stéet er / si / iz steat er steat steat schteat steat / plait schteat / plaipt 3. Sing. Präs. Ind.
abitare wone dŝchi pheen wouni schtà wonä  hèrbigan --- lem lem plaibm / boun plaibn plaim wohnen
part. pass. gwont dŝchi pheebe g’wount schtànnut kwonät gahèrbighet --- gelebet galep geplibm / gebount plibn pliim Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs wont is, eer, dŝchöi phet dŝchich wount schtait wonät hèrbighet --- er lebet lebt plaip / bount plait plaipt 3. Sing. Präs. Ind.
mangiare ässe essen asse assu ässä èssan ezzan èzzan èssn èssn essn eisn essen
part. pass. kässet kesse g’gasse kast kässä ghésst gezzat gèzzt gèssn gèssn gessn geisn Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs ässt is, eer, dŝchöi esst asst ast ésst  isset er / si / iz ezzat er izzt èsst isst esset eist 3. Sing. Präs. Ind.
bere trénge tringhien trinche trenhu süfä trinkhan trinkan trinkhan trinken trinkn trinkhn trinckn trinken
part. pass. trònget trunghe g’trunche trunhut / truncht ksuffä gatrunkhet gatrinkat getrunkht trunken getrunkn getrunkhn gatrunckn Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs tréngt  is, eer, dŝchöi tringht trincht trencht süft trinkhet er / si / iz  trinket er trinkht trinkt trinkt trinkhet trinckt 3. Sing. Präs. Ind.
cucinare chochò chochun chochu chochu chochu / réschtä kòchan koukan khochan kochen kochn khouchn ckouchn kochen
part. pass. kochòt gchochut g’chochud chocht kchochut / kréschtät gachòchet gakoukat gekhocht kocht gekocht gekhouchet gackoucht Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs chochòt is, eer, dŝchöi chochut chuchud chocht chochut / réschtät kòchet er / si / iz koukat er khocht kocht kocht khouchet ckoucht 3. Sing. Präs. Ind.
ascoltare kére luasen g’heirre loŝche losu hòrran lusan lüsnen lisnen lisn lisn lisnan hören
part. pass. kért gluasit g’heirrt gloŝchet klost gahòart galusat gelüsant galisnt gelisn gelisnt glisnt Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs kért is, eer, dŝchöi luast g’heirrt loŝchet losut hòart er / si / iz lusat er lüsant lisnt lisnt lisnet lisnt 3. Sing. Präs. Ind.
suonare ufmachò lljöiten spilu littu schpélu spiilan pfaifan faivan gaing schpiln vleitn gain spielen (Instrument)
part. pass. ufgmacht glljöit g’spiljud glittut kschpélt gaspiilt gapfaifat gefift gagaik geschpilt gevleitet gagaigat Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs macht uf is, eer, dŝchöi lljöit spiljud littut schpélut spiilt er / si / iz pfaifat er faift gaigt schpilt vleitet gaigt 3. Sing. Präs. Ind.
cantare sénge sinnhen singe ŝchengu singä zingan singan singen singen singin singen singan singen
part. pass. gsònget gsunnhe g’sunge ŝchungut ksungä gazunghet gasingat gesunk tsungen gesungin gesungen zungan Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs séngt is, eer, dŝchöi sinnht singt ŝchengt singt zinghet er / si / iz singat er sink singt sink singet sinkt 3. Sing. Präs. Ind.
chiedere frege vriegen (per domandare) / hoeischun (per ottenere) freigi vrìge frägä bóorsan vorsan vorsan vrong vrogn vrogn / vörschn vroon fragen
part. pass. gfregt gvriegit / ghoeischut g’freigt vrìget kfrägt gabóorset gavorsat gevorst pfrok gevrok gevroget / gevörschet pfrokt Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs fregt is, eer, dŝchöi vriegit / hoeischut freigt vrìget frägt bóorset er / si / iz vorsat er vorst vrogt vrok vroget (vroht) / vörschet vrok 3. Sing. Präs. Ind.
rispondere antwòrtò antcheeden untchede entchédu äntwortu aanbóartan inkoun rispundarn enkeing / omport gem òmpartn ompratn ompartn antworten
part. pass. kantwòrtòt antcheede untched entchédut antwortut aanbórtet inkoun rispundart enkeikt / omport gem gòmpartn gompratet gompartat Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs antwòrtòt is, eer, dŝchöi antcheet untched entchédut antwortut aanbórtet er / si / iz inkout er rispundart enkeikt / gibt omport òmpartit ompratet tuat ompartn 3. Sing. Präs. Ind.
capire verstoa antschtoan verstoh entschtà ferschtaa bostènan forstean vorstian verstea’ verschtean varstean varschtianan verstehen
part. pass. verstannet antschtanne verstande entschtànnut ferschtannä bostant forstanat vorstånt  verstònnen verschtean varstean varschtoon Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs verstet is, eer, dŝchöi antschteit verstaid entschtàt ferschtaat  bostèet er / si / iz forstat er vorsteat versteat verschteat varsteat  varschteat 3. Sing. Präs. Ind.
interessare enteressiere interesserun o’langi --- interessérä  interessaran --- interesarn enteressiarn ongean / interessiern (si) interessern interesiarnsi interessieren
part. pass. enteressiert  interessuru ong’lange --- interessért  interessaart --- interesart enteressiart ongean / interessiert interessert interesiarnsi Part. II
3° sg. pres. ind. äs enteressiert is, eer, dŝchöi tut dŝchi interesserun o’longed --- interessért  interessaart --- er interesart enteressiart geat … on / interessiert (si) interessert interesiart 3. Sing. Präs. Ind.
salutare grieze / griesse grüzen griätze griézu eissägrétzä grüusan saludarn grüazan griasn griessn griessn griasn grüßen
part. pass. griezt / griesst grüzt g’griätzt griézt / griézut eissägrétzt gagrüusset gasaludart gegrüazt gagriast gegriesst gegriesset gagriast Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs griezt / griesst is, eer, dŝchöi grüzt griätzet griézt eissägrétzt grüusset er / si / iz saludat er grüazt griast griesst griesset griast 3. Sing. Präs. Ind.
credere gloube / meine klaupen glaube klöibu glöibä klóoban kiouban gloam glam gelabm gelabn glaam glauben
part. pass. gloubt / gmeint klaupt g’glaubt   klöbt  gaklóobet gakiobat gegloabet gaglap gelap gelabet gaglapt Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs gloubt / meint is, eer, dŝchöi klaupt glaubt klöibut glöbt klóobet er / si / iz kiobat er gloabet glapt gelap gelabet glapt 3. Sing. Präs. Ind.
perdere verliere varlljiren verliere vàrljéru ferlérä borliiran fjesan / fjesan vorliarn verliarn vliern valiern varliarn verlieren
part. pass. verlòret  varluere verloure vàrlört ferlorä borloart fiort vorlort verlourn vlourn valourn varloarn Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs verliert is, eer, dŝchöi varlljirt verlierd vàrljérut ferlért borliart er / si / iz fjesat er vorliart verliart vliert valiert varliart 3. Sing. Präs. Ind.
rompere zerbräche brechen brache bracchu zerkhiä prèchan prechan prèchan prèchen hinmòchn prechn precihn kaputtmachen
part. pass. zerbrochet  broche g’broche bracht / brocht zerkhit gapròchet gaprechat geprocht prochen hingemòcht geprouchn gaprouchn Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs zerbrächt is, eer, dŝchöi brecht bracht bracht zerkhit prichet er / si / iz prechat er pricht prècht / pricht mòcht … hin prechet preicht 3. Sing. Präs. Ind.
giocare rodò spillun spilu schpìlju ummerittä spiilan spiln spiln spiln possln / schpiln spiln / micern schpiiln spielen
part. pass. grodòt gspillut g’spiljut schpìlt ummerkréttä gaspiilt gaspilt gespilt spilt geposslt / geschpilt gespilt / micert tschpilt Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs rodòt is, eer, dŝchöi spillut spiljud schpìlt ummerittät spiilt er / si / iz spilt er spilt spilt posslt / schpilt spilt / micert schpilt 3. Sing. Präs. Ind.
lavare wäsche weschen wasche wasschu wäschä bèssan beschan bèschan baschn bòschn boschn boschn waschen
part. pass. gwäschet gwesche g’wasche gwascht kwäschä gabèsset gabeschat gebèscht gabascht gebòschn geboschn gaboschn Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs wäscht is, eer, dŝchöi wescht wascht wasscht wäscht bèsset er / si / iz beschat er bèscht bascht bòscht boschet boscht 3. Sing. Präs. Ind.
lavorare wéerchò weerhun werchu wéérhu wärchu èrbatan arbatan / arbotan arbatn òrbetn orbatn orbatn oarbatn arbeiten
part. pass. gwéerchòt gweerhut g’werchud gwéérhut kwärchut gaèerbatet gaàrbatat gearbatet gaòrbetn / gaòrbetet gorbatn gorbatet goarbatat Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs wéerchòt is, eer, dŝchöi weerhut werchud wéérhu wärchut èrbatet er / si / iz arbatat er arbatet òrbetet orbatit orbatet oarbatat 3. Sing. Präs. Ind.
lasciare loa loan loh laa lassan lazzan lazzan lòng lòssn lossn loosn lassen
part. pass. gloat gloa g’lò làgut klaa galasset galat gelatt galòk gelòssn / gelòt gelot glosn  Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs lat is, eer, dŝchöi loat lod làgut laat lasset er / si / iz lazzat er lazzt lògt lòt losset lost 3. Sing. Präs. Ind.
morire stéerbe steerben sterbe schterbu schtärbä stèrban sterban stèrm stèrm schtèrbm sterbn schtarm sterben
part. pass. gstòrbet gstuarbe g’stourbe schterbut kschtorbä gastòrbet gastirbat gestorbet storm geschtorbm gestörbn tschtoarm Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs stérbt is, eer, dŝchöi steerbt stirbt schterbut schtérbt stèrbet / stirbet er / si / iz sterbat er stirbet stèrbt / stirbt schtirp sterbet schtearpt 3. Sing. Präs. Ind.
rimanere blibe blljiéiben blibe blibu blibä bolàiban bolaiban plaim plaim plaibm plaibn plaim bleiben
part. pass. blébet blljibbe g’bljibt blibt / blibut plébä  bolàibet gabolaibat geplaibet plim plibm plibn plim Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs blibt is, eer, dŝchöi blljiéibt blibt blibt blibt bolàibet er / si / iz  bolaibat er plaibet plaibt plaip plait plaipt 3. Sing. Präs. Ind.
dimenticare vergässe vargessen vergasse vàrgassu fergässä borghessan vorgezzan vorgèzzan vergessn vergèssn vargessn vargeisn vergessen
part. pass. vergässet vargesse vergasse vàrgast fergässä borghesset gavorgezzat vorgèzzt vergèssn vergèssn vargessn vargeist Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs vergässt is, eer, dŝchöi vargesst vergast vàrgast fergésst borghesset er / si / iz vorǵezzat er vorgèzzt vergèsst vergisst vargesset vargist 3. Sing. Präs. Ind.
prendere gien gei gee / nämä lemman len / vangan nemmen nemmen nèmmin nemen neman nehmen
part. pass. kécht kiet g’geicht kìt knu / knä galummet galont / gavangat genump  ganommen genommin genumen ganoman Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs gét is, eer, dŝchöi giet geid gìt geet / némt limmet er / si / iz lent / vangat er nimp nimmt nimnt / nimp nent nempt 3. Sing. Präs. Ind.
portare troage troan / brinnhen troge trà / berru trägä / bringä tràgan tragan trang trong trogn trogn troon tragen
part. pass. treit troage / brunnhe g’troge tràgut / bert trägä / pracht  gatraghet gatragat getrakk trong getrok / getrogn getrogn gatroon Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs treit is, eer, dŝchöi treit / brinnht trogt tràgut / bert tret / bringt traghet er / si / iz tragat er trakk trogt trok troht trok 3. Sing. Präs. Ind.
vivere läbe leeben lebi lébe läbä léeban leban lem lem lebm lebn leim leben
part. pass. gläbt glebt g’lebt glébet kläbt  galéebet galebat gelebet galep gelep / gelebm gelebet geipt Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs läbt is, eer, dŝchöi lebt lebt lébet läbt  léebet er / si / iz lebat er lebet lebt lep lebet leipt 3. Sing. Präs. Ind.
dare geen geh ghèban gain gem gem gebm gebn geim geben
part. pass. kät kee g’geh két kgä ghèt ǵet gètt gem gebm gebn geim Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs gébt is / eer / dschöi git gid gét är gét ghit er / si / iz ǵet er gitt gibt gip geht gipt 3. Sing. Präs. Ind.
asciugare trechne wüschen / dérren (di legna, di panni) / trüchnen (di capelli, di cibo) trichenne trechnju trechnä trükhanan trukan trükhnen trinken trickn trikhn tricknan trocknen
part. pass. trochnet  gwüscht / dért / trücht g’trichnet trechnjut trechnät gatrünkhant gatrukat getrükhant trunken getricknt getrikhnt gatricknt Part. II
3° sg. pres. ind. éer, dŝchi, äs trechnet is / eer / dschöi wüscht tricht trechnjut är trechnät trükhent er / si / iz trukat er trükhnt trinkt trickt trikhnet tricknt 3. Sing. Präs. Ind.