Wortschatz "Zu Hause / In casa"

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Niemand ist rechtzeitig gekommen: das Haus ist abgebrannt. Im Wohnzimmer hat ein alter Teppich neben dem beheizten Ofen Feuer gefangen.

ITA Nessuno è arrivato in tempo: la casa è stata distrutta dal fuoco. Ha preso fuoco un vecchio tappeto nel soggiorno
vicino alla stufa accesa.

GRE - Keis éscht ankéemet bézitte: z’hus éscht vòm fir zernéchtets kanget. En oalte teppéch hät fir kécht bi dem
empranten ofe én der wonstòbò.
ISS - Khémentsch ischt arrivurut an zéit: d’ketschu ischt kannhe varbrannti. Het kiet vöir as oalts tappis im piellje
béi dam amprannte fornet.
ALA - Niamänd ïst g’riforut bizite: ds hus ïst g’gange verniddluts vam fir. Ist verbrennd as olts tuach im stand bi dam umpranteoufe
RIM - Nid ais isch chomu em zit: ts hüüsch isch dervantat vam ts fir. Hét kit vir en élte dacche [una vecchia coperta] en du ŝchal bei d emprante schtüvu.
FOR - Némä éscht zittlich cho: z hüs éscht ferbrunnä. Äs aalts tapet het fiir kfangä in der schtubu näbum ämpfangtä ofä
C7C - Khoas ist khemmet pa saite: ’s haus ist gabeest dornichtet bomme boare Hat gasnappet boar an altar gris in de stuba nagane me gasüntet sparheart
C13 - Niaman ist ken in tzait; iz haus ist gabest gastoart ’ume vaure. Ist kangat tze vaur an alte tapeto ime tinèl, pai de stua gakuntat.
Clu - ’Z izta niamat gerift pazaitn: ’z haus i gånt destrüdjart von vaür. ’Z hatta gevånk vaür an altar tapét in di stube nåmp in ovan ågezüntet.
MOC - Nea’met ist kemmen paroat: s haus ist kemmen gònz zòmmskitzt van vaier. S hòt pòckt vaier an òlten tèppech glaim en ouven.
SAP - Kans is pazaitnt kèmmin: s’haus is obegeprunn. An òlter teppich in der schtube, zuin me ongezuntme ouvn, òt vair pakèmm.
SAU - Khans ist pa zait khemen unt ’s haus ist obegeprungen. ’S ot vair pakhemen an olter tapeet in der stube zuin pame gezuntn eivndlan.
TIM - Is haus is gonz varprent: niamp is zareacht crema nizz zan tuanan. in da schtuba hott voiar darbischt an oltar tapeit as zuachn pan schpoarheart is gabeisn.

DEU - Niemand ist rechtzeitig gekommen: das Haus ist abgebrannt. Im Wohnzimmer hat ein alter Teppich neben dem beheizten Ofen Feuer gefangen.

Das Kind schläft in seinem Zimmer. – Schläft es noch? Aber es ist Mittag! – Geh, wecke es und sage ihm, es soll in die Küche kommen!

ITAIl bambino dorme nella sua camera. – Sta dormendo? Ma è mezzogiorno! – Vai a svegliarlo e digli di venire in
cucina!

GRE – Z’chén schloaft én dŝchir stòbò. – Tuet’s schloafe? Aber äs éscht métag! – Gan’s erwecke òn séemò en
z’firhus z’chéeme!
ISS – Z’chinn schloaft in dŝchéin choambru. – Schloafts? Wa is ischt mittag! – Gans arwéckhjen un seeg mu
z’cheen im hous!
ALA – Ds chind schloft in sini stubu. – Es ïst hinder schlofe? Wa’s ïst mittog! – Gang ne erwecke und sag mu
z’cheme in firhus
RIM – Ts chend schlàft en ŝchi chàmru. – Es entschlàft? Mà ìsch mettetàg! – Gàn sus erwàcche und ŝchég mu z
chomu en ts virhüüsch!
FOR – Z chénn schlaaft in ŝchim schlaafschpicher – Schlaafts noch? Ja, äs éscht mittag! – Gangs ga ärwekchä un
sägmu äs sellä ins fiirhüs cho
C7C – ’S khint slaafet in de zain khamara – Ist ’s naach slaafan? Badar ist mittartag – Gasing so dorbekan’s un
khöda–me so khemman in’s khoch haus
C13 – Iz haje slafat in saime kamara. – Er ist na’ tze slafan? Ma iz ist halpan–tak! – Ghe’ tze darbeikan–inj, un
ku–pe tze ken indar kusina!
Clu – ’Z püable slaft in da soi khåmmar. – Iz nå z’slava? Ma ’z iz mittartage!! – Gea zo darbékhaz un khüden zo
khemma in di khuchl.
MOC – S kinn schloft en sai’ zimmer. – Schloft s? Ober s ist mitto! – Kahi’ tua s aubecken ont song s en za kemmen en haus!
SAP – S’kint schloft in sainder kommer. – Schloftar? Òver s’is mittòk! – Gea’s beckn unt sog ihme in de kuchl ze
kèmmin!
SAU – ’S khint schlofet in saime khemberlan. – Tuets nou schlofn? ’S ist mitertokh! – Gea derbeikhes unt sogeme
as ar khent in ’s haus!
TIM – Is ckint sghloft in saina ckomar – Sghlofts? Haa is mitoog! – Gein aufbeckn unt sogin in da ckuckl zan
ckeman

DEUDas Kind schläft in seinem Zimmer. – Schläft es noch? Aber es ist Mittag! – Geh, wecke es und sage ihm, es soll in die Küche kommen!

Ich habe die Schüssel fallen lassen: wie ungeschickt!

ITA - Ho fatto cadere la scodella: che sbadato!

GRE - Hänné de naff tònz falle: wétte bénné verdoachts!
ISS - Hen gloa vallen da napf: wittenz frunkunh!
ALA - Ich hon g’lo falli d’schïssiu: deis verfuorte!
RIM - Hég tat keppu d schessju: wà umglörts!
FOR - I hä t schéssla la khiä: wétä nool!
C7C - Ich han gamacht ballan de süssla: bittan lollo!
C13 - I han galat valjan de schuzzal; ba gamekat!
Clu - I hån gemacht valln di schüzzl: bi sbadàrt i pinn!
MOC - I hòn gamòcht vòlln s schissl: abia entschloven as i pin!
SAP - Bi tumm / kokat! I òn de schissl gelòt vòòln!
SAU - I on gelot voln ’s nepfle: beta / bafra tschusch as i pin!
TIM - Bi keikarisch asi piin ismar da schola aus da hentn pfoln!

DEU - Ich habe die Schüssel fallen lassen: wie ungeschickt!

Öffne im Winter nicht die Fenster, sonst friert das Wasser ein!

ITA - Non spalancare le finestre in inverno, altrimenti gela l’acqua!

GRE - Tue nid ertue d’fänschtre ém wénter, sònscht z’wasser tuet gfriere!
ISS - Artut nöit d’fenschtri da winter, süscht gvrirt z’wasser!
ALA - Tua nid artua d’pfanstre im winter sos frird ds wasser!
RIM - Tiög nid ŝchblànderàru d fantschtre en du wenter, warum tiöt vröre ts wasser!
FOR - Im wénter tö nit t balkä üf, suscht kfrert z wasser!
C7C -Tüu net offen de bestardar amme bintare andarsbia ’s bassar gheet in aise!
C13 - Tua-au nist de vestadar ime bintare, andarst iz bazzar vroust!
Clu - Nètt offetüan di vestadarn pan bintar, ombrómm ’z gevriarta ’z bazzar!
MOC - Tua nèt au’ de balketer en binter, sistn pfreart s bòsser!
SAP - Tui net de veinschter in binter aufschpraizn / auftuin, sischter gevriert s’bòsser!
SAU - Tue net aufspraizn de veinstrn bintriga zait, sister gevriert ’s bosser!
TIM - Tua niit auf da venstarn in bintar sustar pfriart is bosar!

DEU - Öffne im Winter nicht die Fenster, sonst friert das Wasser ein!

Mach (Lass) den Luigi die Teller waschen, auch wenn er sie bereits gestern gewaschen hat, denn heute hat er wieder alles schmutzig gemacht!

ITA - Fai lavare i piatti a Luigi, anche se li ha lavati già ieri, perché oggi ha di nuovo sporcato tutto!

GRE - Tue de tälloré tònz wäsche vòn Luis, ou sò hätŝché eschò geschter gwäschet, wéll hit hät’s wéder alz packòt!
ISS - Tu z’weschen d’eeŝchji Luéi, wénn z’wol het dŝchu gweschen aschuan géschter, antweegen das höit hets
amum allz packut!
ALA - Tua wasche d’blatti dam Luigi, auch wan häd er si gester g’wasche, va’wegen hit häd z’ umum verunghandid alls!
RIM - Tiög z wasschu d tallerà vàm dum Luis, öich ŝchu hét dschà gwascht gaschter, wàrum hit hét nàmmà pschist
àlts!
FOR - Tö dem Luis t blattulti z wäschä, wen är ŝchi scho geschter kwäschä het, fägä hit hedär mannerscht allts
träkchut!
C7C - Mach spüulan au de ebanen me Luigi,och as ar hat ze gaspüult au ghestano ambia hoite ar hat ambidar
bofinnighet alleso!
C13 - Mach beschan de pjatan ime Luigi, anka mo er ha-ci gabeschat anandar bote geistar, parké haute hat-er nau bostrualt aljaz!
Clu - Mach nidar spüaln di pjattn in Luigi, bidarse ånka hatt sa gespüalt gestarn, ombrómm haüt hattar bidar
boschizt allz!
MOC - Mòch baschn de pjattn en Luigi, aa benn der hòt sa schoa’ gester gabascht, avai hait hòt er bider òlls tschbaist!
SAP - Mòch in Luigi de tèllar aufschpieln, ah bennar se geschter aufgeschpielt òt, baalar hainte òis bider paschmutzt òt!
SAU - Moche obespieln in Vigi, ben ’s a ar ots schon geister geton, vaspegn haite otar bider ois pagostiget!
TIM Moch in Gigi ooboschn aa mendar schuan geistar hott ogaboschn, bal haintan hottar bidar ols grausi gamocht!

DEU - Mach (Lass) den Luigi die Teller waschen, auch wenn er sie bereits gestern gewaschen hat, denn heute hat er wieder alles schmutzig gemacht!

Obwohl Laura früh angekommen ist, war Valentino bereits nervös und hat sie in die Küche geschickt, ohne sie zu begrüßen.

ITA - Nonostante Laura sia arrivata presto, Valentino era già nervoso e l’ha fatta entrare in cucina senza salutarla.

GRE - Trotz Laura siggé phämpt ankéemet, Valentin éscht eschò ufgregte gsid òn hätŝcha tònz’ goa én’z firhus oané ŝcha z’ grieze.
ISS - Wénn wol Laura ischt gcheen an zéit, Valentin ischt aschuan gsinh nervous un hets toan z’goan im hous oan
z’is grüze.
ALA - Nodis Laura sige g’ rivorut pfandt, Valentino ïst ofe g’si feirrend und häd sa g’to ingoh in firhus oni sa griätze
RIM - Wanj wol d Laura ŝchije chomut bhand, der Valunten ìsch gŝchit dschà nervus und hét sus tàt z gà en ts hüüsch à sus griézu.
FOR - Öw wen t Laura fréé cho éscht, éscht der Valentino scho nerwusischä ksé un hetŝcha ins fiirhüs z gään ta oni ŝcha z eissägrétzä
C7C - Eeben as de Laura ist khimmet palle, dar Valentino ist gabeest soon soornig un ar hat ze gamacht khemman
inn in ’s khoch haus ane grüusan ze
C13 - Anka mo de Laura ist garivart bahenje, iz Veltilja ist gabest tzornak un er ha-ci galat gian inj indar kusina ante saludar-si
Clu - Bida ånka di Laura iz gerift palle, dar Valentino iz sa gest zutze un hattse gemacht gian in inn di khuchl ena zo grüazase.
MOC - Aa benn de Laura ist vria kemmen, der Valentino ist schoa’ zourne pet si gaben ont der hòt sa gamòcht
arinkemmen en haus a’ne griasn sa
SAP - Ah benn de Laura vrie kèmm(in) is, is der Valentino schòn nerves / nervos gebeen unt er òt se in de kuchl gelòt innargean, ohne (ze) griessn se.
SAU - Ben ’s a de Laura ist vrie khemen, der Valentino ist schon schivrich geben unt ar otse in ’s haus inigeriefet ona za griessanse.
TIM - Mon a da Laura vria is ckeman, dar Volantin is schuan vuchti gabeisn unt hozza gamocht gianan in da ckuckl
ona griasn

DEU - Obwohl Laura früh angekommen ist, war Valentino bereits nervös und hat sie in die Küche geschickt, ohne sie zu begrüßen.