Punt Federazione Cimbri dei 7 Comuni-Asiago - Veneto

Punt Zimbarn dar Siban Komàüne-Sleghe - Venetien
Punt Zimbarn dar Siban Komàüne-Sleghe - Venetien

Sauris / Zahre

Sauris - Friuli-Venezia Giulia / Zahre - Friaul-Julisch Venetien
Friuli-Venezia Giulia / Friaul-Julisch Venetien

Val Canale / Kanaltal

Val Canale - Friuli Venezia Giulia / Kanaltal - Friaul-Julisch Venetien
Friuli Venezia Giulia / Friaul-Julisch Venetien

Sappada / Plodn

Sappada - Veneto / Plodn - Venetien
Veneto / Venetien

Rimella / Remmalju

Rimella - Piemonte / Remmalju - Piemont
Piemonte / Piemont

Issime / Éischeme

Issime - Valle d'Aosta / Éischeme - Aostatal
Valle d'Aosta / Aostatal

Gressoney / Greschoney

Gressoney - Vall d'Aosta / Greschoney - Aostatal
Vall d'Aosta / Aostatal

Carcoforo / Chalchoufe

Carcoforo - Piemonte / Chalchoufe - Piemont
Piemonte / Piemont

Alagna Valsesia / Im Land

Alagna Valsesia - Piemonte / Im Land - Piemont
Piemonte / Piemont

XIII Comuni / Dreizehn Gemeinden

XIII Comuni - Veneto / Dreizehn Gemeinden - Venetien
Veneto / Venetien

Sette Comuni / Sieben Gemeinden

Sette Communi - Veneto / Sieben Gemeinden - Venetien
Veneto / Venetien

Luserna / Lusérn

Luserna - Trentino-Alto Adige / Lusérn - Trentino-Südtirol
Trentino-Alto Adige /Trentino-Südtirol

Campello Monti / Kampel

Campello Monti - Piemonte / Kampel - Piemont
Piemonte / Piemont

Valle del Fersina / Fersental

Valle del Fersina - Trentino-Alto Adige / Fersental - Trentino-Südtirol
Trentino-Alto Adige /Trentino-Südtirol

Timau / Tischlbong

Timau - Friuli Venezia Giulia / Tischlbong - Friaul-Julisch Venetien
Friuli Venezia Giulia / Friaul-Julisch Venetien

Cansiglio / Tzimbrise Loite bon Kansilien

Cansiglio - Veneto / Tzimbrise Loite bon Kansilien - Venetien
Veneto / Venetien

Formazza / Pumatt

Formazza - Piemonte / Pumatt - Piemont
Piemonte / Piemont

Il tesoro linguistico "Salute e corpo / Gesundheit und Körper"

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Ti stai già asciugando? Noi ci laviamo il viso solo adesso …

ITA - Ti stai già asciugando? Noi ci laviamo il viso solo adesso …

GRE - Tueschtdé du eschò abtrechne? Wier tienendsch nòmma érscht jetza z’gsécht wäsche …
ISS - Wüschischt dich aschuan? Wir weschen nündŝch d’fatschu nua nunh …
ALA - Tuast dich ofe trichenne? Wiar waschinis ds ang sicht nua nu …
RIM - Tiöschte dŝchà trechnju? Endŝchàndre tjéwer ŝchech wasschu ts àntljelch nuwà nu …
FOR - Töschtdi scho trechnä?, wér wäschä z ksécht grad étz …
C7C - Pis-to soon naach trükhan-dich? Bar bessabar zich in mostazt anloan hemmest …
C13 - Steast-o inzamò na’ tze truka-di? Bar beschan-us in mostaz taman esan …
Clu - Pisto sa nå zo trükhnade? Biar bèschanaz lai est in mustàtz …
MOC - Tuast de schoa’ tricknen? Biar basch ber ens s tschicht lai iaz …
SAP - Tuischider schòn obetrickn? Mier bòschn si s’gesicht lai hietzan / hietzar …
SAU - Tuestdi schon trikhn? Bier boschnsi ’s gesichte earst hieze …
TIM - Tuastadi schuan tricknan? Miar bischnsi earscht hiaz is zich …

DEU - Trocknest du dich schon ab? Wir waschen uns das Gesicht gerade erst jetzt …

Il ragazzino ha mangiato troppe caramelle e gli sono marciti i denti.

ITA - Il ragazzino ha mangiato troppe caramelle e gli sono marciti i denti.

GRE - De bueb hät z’véll caramelle kässet òn simmò gfulet de zenn.
ISS - Z’boffilti het kessen z’vill karmili, sén mu gvoulit di zénn.
ALA - Ds buabji häd g’asse z’vil zikerljini und him sind g’fult d’zänd.
RIM - Ts màndje hét kast vìlj bunjene und héntch mu gvüllet d zand.
FOR - Z böbjé het z fél göti kässä un sénmu t zen kfülät.
C7C - Dar puube hat gheghesset sobiil toiballen un zaine senne zeint gant baule.
C13 - Iz puablja hat gezzat eibala karamele un asou saine tzenje sain darvault.
Clu - ’Z püable hatt gèzzt kartza vil båmbela un soinen sa darvàult di zenn.
MOC - S sèll piabl hòt gèssn za vil zickerler ont sai’n s n pfault de zenn.
SAP - S’piebl òt ze viil zickerlan gèssn unt s’saint’me de zènde vaul bortn.
SAU - ’S pieble ot gessn zavil guetelan unt seintme gevault de zeinde.
TIM - Mit lautar zikarlan eisn, in opiablan sentin ola da zenda darvault.

DEU - Der Bub hat zu viele Süßigkeiten gegessen und seine Zähne sind gefault.