Punt Federazione Cimbri dei 7 Comuni-Asiago - Veneto

Punt Zimbarn dar Siban Komàüne-Sleghe - Venetien
Punt Zimbarn dar Siban Komàüne-Sleghe - Venetien

Sauris / Zahre

Sauris - Friuli-Venezia Giulia / Zahre - Friaul-Julisch Venetien
Friuli-Venezia Giulia / Friaul-Julisch Venetien

Val Canale / Kanaltal

Val Canale - Friuli Venezia Giulia / Kanaltal - Friaul-Julisch Venetien
Friuli Venezia Giulia / Friaul-Julisch Venetien

Sappada / Plodn

Sappada - Veneto / Plodn - Venetien
Veneto / Venetien

Rimella / Remmalju

Rimella - Piemonte / Remmalju - Piemont
Piemonte / Piemont

Issime / Éischeme

Issime - Valle d'Aosta / Éischeme - Aostatal
Valle d'Aosta / Aostatal

Gressoney / Greschoney

Gressoney - Vall d'Aosta / Greschoney - Aostatal
Vall d'Aosta / Aostatal

Carcoforo / Chalchoufe

Carcoforo - Piemonte / Chalchoufe - Piemont
Piemonte / Piemont

Alagna Valsesia / Im Land

Alagna Valsesia - Piemonte / Im Land - Piemont
Piemonte / Piemont

XIII Comuni / Dreizehn Gemeinden

XIII Comuni - Veneto / Dreizehn Gemeinden - Venetien
Veneto / Venetien

Sette Comuni / Sieben Gemeinden

Sette Communi - Veneto / Sieben Gemeinden - Venetien
Veneto / Venetien

Luserna / Lusérn

Luserna - Trentino-Alto Adige / Lusérn - Trentino-Südtirol
Trentino-Alto Adige /Trentino-Südtirol

Campello Monti / Kampel

Campello Monti - Piemonte / Kampel - Piemont
Piemonte / Piemont

Valle del Fersina / Fersental

Valle del Fersina - Trentino-Alto Adige / Fersental - Trentino-Südtirol
Trentino-Alto Adige /Trentino-Südtirol

Timau / Tischlbong

Timau - Friuli Venezia Giulia / Tischlbong - Friaul-Julisch Venetien
Friuli Venezia Giulia / Friaul-Julisch Venetien

Cansiglio / Tzimbrise Loite bon Kansilien

Cansiglio - Veneto / Tzimbrise Loite bon Kansilien - Venetien
Veneto / Venetien

Formazza / Pumatt

Formazza - Piemonte / Pumatt - Piemont
Piemonte / Piemont

Il tesoro linguistico "Religione e festività / Religion und Festtage"

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Luigi non sa che cosa Antonio stia aspettando a sposarsi.

ITA - Luigi non sa che cosa Antonio stia aspettando a sposarsi.

GRE - Luis weisst nid was tuet Anton beitò fer z’hiroate.
ISS - Luéi wiss nöit was Touni beiti um dŝchi wéibun.
ALA - Luigi wais nid wos Teinu baitet fïr sich hairute.
RIM - Der Luis waist nid wàs det Tonj battut ŝche z wibu.
FOR - Der Luis weis nit was der Tuni wartä z heiratä.
C7C - Dar Luigi bisse net bas dar Tony ist naach paitan so megalan zich.
C13 - In Luigi boazzat nist ba paitat inj Antonio tze baiba-si.
Clu - Dar Luigi boazt nètt bazta paitet dar Antonio zo boràtase.
MOC - Der Luigi boast nèt bos as der bòrtet der Tone za haiertn se.
SAP - Der Luigi baass et, bòs der Antonio bòrtit ze hairatn.
SAU - Der Vigi beisset net bas ar bortet der Toni za varmelansi.
TIM - Dar Gigi varschteat niit bos dar Toni boartat zan haiartn.

DEU - Lois weiß nicht, warum Anton mit dem Heiraten wartet.

Di sera recitavamo sempre il rosario.

ITA - Di sera recitavamo sempre il rosario.

GRE - Em oabe heiber geng de ròsòchranz bättòt.
ISS - Dan oabe hewer génh bettut z’tscheppelet.
ALA - Im obend wïar hain g’ganza g’said dan rousucranz.
RIM - Du màl hawwer alzit gŝchait der terz.
FOR - tsch abäntsch hewär féri t rusäri pättut.
C7C - As abanse haba-bar hörtan khöt au ’s teersle.
C13 - Tz’abane hen-bar sempar kout-au iz rosario.
Clu - Abas habar hèrta gepétet ’z petle.
MOC - Zobenz hòm ber òlbe kein a korona.
SAP - (T)schnòchts òmmer òlbm / òba in roasnkrònz gepetn.
SAU - Tschnos onber olban in Roasnkhronz gepetet.
TIM - Tschnochz homar obla in rosghari gapetat.

DEU - Am Abend haben wir immer den Rosenkranz gebetet.

Ho deciso: il mese prossimo faccio battezzare il mio figlio più piccolo. Pensa che il più grande ha quasi l’età per fare la prima comunione.

ITA - Ho deciso: il mese prossimo faccio battezzare il mio figlio più piccolo. Pensa che il più grande ha quasi l’età per fare la prima comunione.

GRE - Hänné entschlosset: de néscht manòd tuené tònz toufe min léckschte bueb. Tue denge dass de gròschtò hät
schier z’elter fer d’érschtò komunion z machò.
ISS - Ich hen déssidurut: da moanut das chinnt tunich z’taufe méis lljickschta. Müssiri das z’gruaschta het vascht
d’joari um machun la première communion.
ALA - Ich hon untschaidt: dan nochre monud tuan ich taupfe mine minder soh. Sind er das der eltru häd schiar d’älti fïr machu d’ersti versourgi.
RIM - Hég nàgloŝchet: der mànund dàs dà chunt tiöne tiö z teffu mis ljeksur chend. Tiög nàloŝche dàs ts maischtà àlts hét toscht d jàre vàr z màcchu d irschte entfà.
FOR - Éch hä detschidért: der chomän manut töni minä der chlintscht su z töpfä. Dech naa der greschtu het fascht telti fer di erscht kchomunjoo z machu.
C7C - Ich han sorneeart: dar khemmanten maanont ich mache toofan in main kloondorste zun Denkh dat dar
groosorste hat siar de altekhot so machan de eerste borichtighe
C13 - I han in de sinje ta ime mese bo da kint mach-i tofan mai kljaindurste son. Pensar ta der groazzurste hat skuasi iz jar for machan de earste Komunion.
Clu - I hånz auzgemacht: in månat boda khint, mache toavan mai djüngarstez khinn. Pensàr ke daz eltarste macht palle di boricht.
MOC - I hòn tschèrlt: s mu’net as kimmt i mòch taven der mai’ su’ mear kloa’. Tschbinn der as der sèll greaser hòt pòl de jor ver de earste Komunion.
SAP - I òn mi pasindn / decidiert: s’nècschte monat trog i main klanare sunn ka tafn. Denk lai, der eltare òt schier de elter, de earschte komuniòn ze mòchn.
SAU - I on pastimet: ’s do monat as khent mochi tafn ’s khlanare khint. Pfechte as ’s greassare ot vost de zait d’earste komunion za mochan.
TIM - I hon gadenckt: dos monat as ckimpt mochi taafn main cklanastn suun. Dar greasasta hott polda da joarn in da Schpais zan ckeman

DEU - Ich beschloss: nächsten Monat lasse ich meinen jüngsten Sohn taufen. Glaubst du, dass der Große alt genug ist, um die Erstkommunion zu erhalten.

La settimana prossima è Natale e quella successiva è Capodanno, quella dopo ancora l’Epifania, poi si torna a scuola!

ITA - La settimana prossima è Natale e quella successiva è Capodanno, quella dopo ancora l’Epifania, poi si torna a scuola!

GRE - D’néschtò wòchò éscht Wienacht òn d’andra druf éscht Nujoar, die dernoa éscht Drichénégschtag, òn de
geimò wéder z’schuel!
ISS - D’wuchu das chinnt is d’Winnacht un déja darnoa z’Nau Joar, un déja drouf d’Reja, darnoa arwinnt mu in
d’schul!
ALA - D’nochtu wochu ïst Wiänacht und d’andru ïst niwwsjor, di noh ehind ds dri chőniga fest, darnoh erwïnd mu
a’ schuol!
RIM - D wucchu dàs dà chunt ìsch d Wiénàcht und dei dernà ìsch ts nuwjàr, dei dernà nöch ìsch d Chennegu Virtàg, dernà tiödes erwennu z schiöl!
FOR - Di chomen wucha és wéénach un di nägänära és z niwjaar, un noch di nägänära és der zwelftu, denaa getmu mascht z schööl!
C7C - De bocha ba khimmet ist Bainacht un de khemmanten naach ist ’s nojes jaar, un doi darnaach de guute Diibe denne khearzich suul!
C13 - De bouche bo da kint ist de Hoalaga Nast, un die do da kint darnà ist dau earste ’ume jare, un die bo da kint nau darnà ist de Befana. Denje kear-pa tze skoul!
Clu - Di boch boda khint iz Boinichtn un da sèll darnå iz Naüge Djar, da sèll no darnå iz Epifanìa, dena kheartma
bodrum ka schual!
MOC - De ònder boch s ist Bainechtn ont de sèll derno Naisjor, de sèll ònder nou s ist Geimòcht ont dòra keart men u bider ka schual!
SAP - De nècschte boche is Bainachtn unt de ibernècschte is Naijohr, de boche schpeitar Hailiga Drai Kinnign,
nochar geat man bider schuile!
SAU - De bouche as khent ist Khristokh, d’onder drauf ist Naijohr, de sele nou nochar ist Hailigndraikhinichntokh
unt ochter heivet bider on de schuele!
TIM - Dei boucha as ckimpt is Bainachtn unt da ondara darnooch nojs joar, unt da ondara schpeitar Pifania, noor
geatmar bidar in da schual!

DEU - Nächste Woche ist Weihnachten und die darauf folgende Neujahr, auf die folgt dann Hl. Drei König, die Erscheinung des Herrn, dann ist wieder Schule!